top of page

ARKITEKTUR / STADSBYGGNAD / FORSA GÅRD

STATUS

UPPDRAGSGIVARE

ORT

 

ÅR

PROJEKTTEAM

 

 

 

KONTAKTPERSON

UNDERLAG FÖR DETALJPLAN

 

MELLBERG INVEST AB

BOLLEBYGD

 

2015–2025

MARKUS BERGERHEIM

Uppdragsansvarig

LUDVIG NETRÉ

Handläggande arkitekt

liljewall_stadsbyggnad

FORSA GÅRD

Ny stadsdel i Bollebygd

I ett naturskönt landskap mellan Bollebygd och Rävlanda ska en ny stadsdel växa fram. På en platå mellan Sörån och Nolån planeras för cirka 300 småhus och lika många lägenheter i flerbostadshus. Forsa gård erbjuder ett attraktivt boende med både närhet till natur och stad. Utbyggnaden utgör den första etappen i Bollebygds utveckling med nya stationslägen då järnvägen mellan Borås och Göteborg byggs ut.

Forsa gård används idag för travverksamhet och här finns både stall och hagar samt träningsbanor. En trädallé och två flygelbyggnader finns kvar och har precis som travbanans form gett området sin karaktär och utformning.

 

Forsa gård ska ses som etapp ett och blir en stadsdel med lite lägre bebyggelse, området är liksom området öster om gården utpekat som utvecklingsområden av kommunen. Etapp två kommer innehålla tätare bebyggelse och eventuellt ett nytt resecentrum för den nya järnvägen. En huvudgata genom området skapar en tydlig axel som sedan förgrenar sig i mindre lokalgator. Den centrala lokalgatan följer den gamla travbanans form och skapar ett varierat gaturum. Kring entrén samt i mötet mellan travbanan och huvudgatan skapas offentliga platser med varierande innehåll. Samtliga gator planeras för växtlighet och dagvattenhantering.

 

Liljewall har på uppdrag av exploatören varit med i planen från tidiga skisser till framtagandet av själva detaljplanen. Ett gestaltningsprogram har parallellt med planen vuxit fram och ger tydliga riktlinjer kring en rad hållbarhets aspekter.

 

Vi vill skapa attraktiva platser där människor kan mötas. Levande stråk och platser är en av nycklarna i strävan att uppnå god social hållbarhet. En blandning av olika boendeformer ger plats för olika människor i olika skeden i livet. Den centrala festplatsen, lekplatsen, förskolan och torgbildningen vid entrén är exempel på platser där man lätt kan träffa grannar och besökare till Forsa gård. Lokaler i flerbostadshusens bottenvåningar ger möjlighet till gemensamhetslokaler och verksamheter. Mellan bebyggelsen och åarna planeras stigar som ger möjlighet till fina promenader och ytor för lokalt omhändertagande av dagvatten.

 

Detaljplanen i sin helhet går att hitta här.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

bottom of page