top of page
Foto Liljewall Emma Karlsmark Elfstrand (1).JPG

Stadsbyggnad

För människor, byggnaderna

och mellanrummen

För oss handlar stadsbyggnad om att ta ett helhetsgrepp i tidiga skeden där många perspektiv ska avvägas. Vi tror på att kunna detaljerna för att förstå helheten. Här gör vår bredd som bolag, med specialister inom olika marknadsområden, att vi kan tänka efter före. Med erfarenhet från en stor variation av stadsbyggnadsprojekt, från förtätning i urbana miljöer till komplettering i förortsområden och exploatering på helt ny mark, hjälper vi dig lägga grunden för ett hållbart samhällsbyggande där stadsmiljöer med ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer vägs samman. Vi stöttar från tidig idé genom markförvärv, konceptutveckling, planhandlingar, projektering och återbruk – från A till Ö och tillbaka igen.

Stadsutveckling

Vi arbetar med hållbar stadsutveckling där människans livsmiljö och grönomställning står i fokus. Delaktighet i processen skapar grunden för visioner och ökad kunskap om områdens kvaliteter. Med hjälp av digitala verktyg kan vi ta fram analyser baserat på områdens unika förutsättningar och skapa fysiska strukturer som är långsiktigt hållbara över tid.

Anlita oss

Inget uppdrag är för stort eller litet. Vi har projekt i mindre stations-samhällen, storstadsregionerna, kust - och landsbygdskommuner, och besitter kompetens inom:

 • Förstudier

 • Planansökan

 • Workshop och medborgardialog

 • Platsanalys

 • Visioner och koncept

 • Planprogram

 • Utvecklingsplan och Strukturplan

 • Kvalitetsprogram

 • Gestaltningsprogram

 • Detaljplan

 • Översiktsplan

 • Digital analys i tidiga skeden

 • Sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser

 • Exploateringsstudier /tomtutredningar

Detaljplaner

Vi har lång erfarenhet av att ta fram detaljplaner för privata och kommunala beställare över hela Sverige. Våra planarkitekter har stora vana att leda planarbetet från planansökan till laga kraft, samt att agera som rådgivande stöd i ett tätt samarbete med byggaktörer, kommuner och myndigheter. Tillsammans med er skapar vi en tydlig och gemensam målbild för planområdet, och komponerar sedan vårt team med rätt kompetenser för att undersöka och utreda projektets olika aspekter.

Vi lägger grunden för det hållbara samhällsbyggandet.

Gestaltningsprogam

Varje plats är unik och har en lokal kontext som nya detaljplaner och dess arkitektur ska ta hänsyn till. Ett gestaltningsprogram utgår alltid från det befintliga och ska respektera men förhöja den redan byggda miljön. Vi analyserar kvalitetsmarkörer, identitetsskapande färger, former och höjder för att skapa en samstämmighet med den nya bebyggelsen. Anlita oss för att skapa en gemensam bild av den byggda miljöns uttryck och upplevelse.

process_webb.jpg

Tomtutredningar

Vill du bygga ett nytt radhusområde i ett öppet landskap eller förtäta med höghus i innerstan? Vi hjälper dig hitta just den fastighet som är perfekt för ditt byggprojekt, från exploatering av jordbruksmark till förtätning i stadsmiljö.

 

I våra tomtutredningar tar vi fram:

 • På gång i kommunen

 • Vad får man bygga enligt gällande detaljplan

 • Områdes- och omgivningsanalys

 • Regionala och statliga intressen

 • Förslag på lämplig exploatering.

VERKTYG FÖR EN EFFEKTIV DESIGNPROCESS

Digital

Toolbox

En naturlig del av Liljewalls skissprocess är smarta digitala verktyg. I vår digitala toolbox har vi samlat några av de parametriska verktyg vi använder för att lösa olika återkommande problem tidigt i ett byggprojekt. Med dem kan vi både skapa en flexibel modell och få med analyser från dag ett. Det förenklar arbetet framåt med att realisera just ditt projekt. Vi hjälper dig att hitta rätt från början och skräddarsyr ett paket av verktyg som möter just ditt projekts utmaningar.

Framsida_edited.jpg

Att ta rekordåren 
in i framtiden

​Vi ser just nu att många av våra uppdrag handlar om att förtäta, komplettera och vidareutveckla stadsdelar byggda under rekordåren 1965–1975. Arkitektoniskt har de många likheter med varandra och utgår ifrån samma ideal, men den sociala kontexten varierar och lokal anpassning är en grundförutsättning för våra uppdrag. Läs mer om tillvägagångsätten och se exempel på vad vi arbetat med.

Gårdsten_01.jpg

Förtäta i miljon-program

Vi hjälper från tidig idé genom markförvärv, konceptutveckling, planhandlingar, projektering och återbruk – från A till Ö och tillbaka igen.

Området kring De gamla kullagerfabrikerna har rätt förutsättningar för att bli en del av det växande Göteborg med sitt utvidgade centrum. Den genuina industrimiljön blir också ett unikt utflyktsmål för både närboende och besökare.

Kv Gösen Trämodell_utan logo_230524.jpg
DSCF3542-2.jpg

Hur skapar vi attraktiva livsmiljöer i nordiska klimat?
 

Cirka 100 000 personer behöver lockas till Norrbotten och Västerbotten för att möta näringslivets krav på arbetskraft och invånartillströmning. Vad krävs för att människor söder om dessa regioner, som redan har tillgång till en attraktiv arbetsmarknad och ett levande samhälle, ska flytta norrut? Emma Gradin, planarkitekt på Liljewall träffar Alberto Giacometti på Nordregio för att diskutera utmaningar och möjligheter med stadsutveckling i nordiska klimat.

Liljewall har tecknat avtal med allmännyttiga Framtiden Byggutveckling. Uppdraget omfattar i huvudsak projektutveckling i tidigt skede med extra fokus på stadens utvecklingsområden. Totalt ingår tre arkitektkontor i teamet, som under flera år kommer kunna lära av varandra när de utbyter kunskap och erfarenheter. 

DSC03637.jpg

Vi verkar som processledare och kreativ partner i de tidiga skedenas dialogprocess.

Lena Boman är arkitekt och Hillevi Kittel planarkitekt på Liljewall. Tillsammans med kollegor och kunder jobbar med projekt och insatser inom stadsförnyelse och stadsanalys. Läs intervjun där de berättar mer om yrket, byggaktörsdrivna planprocesser och vilka fördelar det är att jobba med Liljewall i den typen av processer. 

Därför ska du arbeta med oss i detaljplanskedet och vid byggaktörsdrivna planprocesser

Projekt Stadsbyggnad

STADSBYGGNADSPROJEKT

KONTAKT

HENJE JOANNA_ny.png
GRADIN EMMA.png
KARNELL GUSTAV.png

Emma Gradin
STOCKHOLM
Planarkitekt
0709-50 20 03

emgr@liljewall.se

Gustav Karnell
MALMÖ
Planarkitekt
0708-31 26 03

guka@liljewall.se

Joanna Henje
GÖTEBORG
Arkitekt
076548 70 16

johen@liljewall.se

bottom of page