top of page

Kulturmiljöer

Att förvalta ett kulturarv

Kulturmiljön är det fysiska arv vi för vidare till framtida generationer; den byggda miljön som vi gemensamt måste värna och hushålla med på ett omsorgsfullt sätt. Detta är en av våra utgångspunkter för att bidra till en hållbar värld. Vi har flera års erfarenhet av restrestaurering, renovering och ombyggnad av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och landskap och vi är väl förtrogna med den komplexa process det innebär. Vår erfarenhet inbegriper hela processen från planering och utredningar till projektering. Vi har vi goda förutsättningar för att hitta kreativa, skräddarsydda lösningar där nya årsringar adderas med stor respekt och ödmjukhet för de befintliga.

Landskap & stadsrum

Varje plats har en historia. Våra landskap och stadsrum bär på kollektiva minnen och identitetsskapande värden som successivt växt fram över långa tidshorisonter. När vi förändrar en miljö behöver vi aktivt ta ställning och förhålla oss till dessa så de förs vidare även till kommande generationer. Vi värnar särskilt om sambandet mellan byggnad och landskap och att förstå den kontext de är sprungna ur - såväl geografisk som historisk. Vi lägger stor vikt vid ett helhetsgrepp och gränsöverskridande samarbete mellan olika discipliner. Utifrån noggranna avvägningar mellan kulturhistoriska- & arkitektoniska värden, krav på moderna funktioner, rationell skötsel och ekologiska aspekter tillgängliggör och utvecklar vi det gröna kulturarvet.

Den byggda kulturmiljön

Betydelsen av att bevara byggda miljöer är att det skapar en länk mellan dåtid och nutid och ger oss ett perspektiv på den tid vi lever i. Vi ser detta som en naturlig del av att hitta framtida hållbara lösningar där vi fortsätter bruka och förvalta och utveckla miljöer så att vi kan fylla de med mening och innehåll. Vi tar oss an varje projekt med stor ödmjukhet och värderar en miljö utifrån dess karaktär och beaktar såväl dess immateriella- som materiella värden. Vi är väl förtrogna med kulturmiljöanalys och använder det i vår arbetsprocess.

Återbruk

Vi förespråkar återbruk och smart användning av redan byggda miljöer i alla ombyggnadsprojekt. I det arbetet gör vi en översyn av ändliga resurser som kan tillvaratas i projektet och vilka resurser som kan utvecklas vitaliseras och leva vidare.

ARBETSMETOD

Vårt arbetssätt är analytiskt och kunskapsbaserat som tillför projekten kvalitativa lösningar som håller över tid. Vår utgångspunkt är alltid att se till vad som kan bevaras och utvecklas. Vi utbildar oss kontinuerligt och håller oss uppdaterade inom kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. Flera av våra medarbetare har gått Kungliga Konsthögskolans utbildning inom restaurering, som ger en djupare förståelse och kunskap inom restaureringshistoria, -ideologier och historiska byggnadstekniker Projekt inom kulturmiljö är ofta komplexa och kräver flera olika kompetenser. I våra nätverk finns upparbetade kontakter bland exempelvis bebyggelseantikvarier och konservatorer.

TJÄNSTER INOM KULTURMILJÖ

Projekteringsuppdrag inom restaurering, renovering, om- och tillbyggnad

och transformering

Vård- och underhållsplaner för landskapsmiljöer

Efter att under några månader ha varit stängd är Lerum kyrka öppen igen. Liljewall har tillsammans med Lerum församling planerat för en förändring och omfattande restaurering av kyrkorummet i den aktiva och levande församlingskyrkan från 1600-talet

1_Avenyn Ett_Foto Anna Kristinsdottir-05902.jpg

Avenyn Ett
 
I nära samarbete med hyresgäst, fastighetsägare, antikvarie och hantverkare har vi haft det stora nöjet att restaurera den anrika våningen på Kungsportsavenyen i hjärtat av Göteborg

Dicksonska palatset i Göteborg 
renoveras och öppnas upp för publik

Axel Ebbes konsthall restaureras
och får en ny årsring

AXEL_EBBE_Exteriör_Liljewall_211015.jpg

Bevarande och återskapande av Göteborgs domkyrka

DSC08282_webb.jpg
Oavsett tidsålder eller innehåll kan det byggda ge oss oskattbara upplevelser. Vi vill vara med och forma sådana miljöer och se till att de som redan finns också bevaras för framtiden.
Projekt Kulturmiljöer

KULTURMILJÖPROJEKT

KONTAKT

ASKERGREN ÅSA 1.png
OHLIN FRIDA 2.png

Frida Öhlin
MALMÖ
Arkitekt
0765-01 71 48

froh@liljewall.se

Åsa Askergren
GÖTEBORG
Arkitekt
0721-58 30 51

asas@liljewall.se

bottom of page