top of page

Forskning & utveckling

För ett uppdaterat och relevant samhällsbyggande

Vi på Liljewall vill vara goda samhällsbyggare. Det gör vi till största delen genom våra projekt, men också genom olika forskningssamarbeten och utbildningsinsatser. Genom att kontinuerligt driva idéarbete påverkar vi samhället i en önskad riktning. Sedan länge har vi samarbetat med högskolor och universitet i olika form, men en stor förändring skedde under 2017 då Leif Blomkvist Forskningsstiftelse instiftades. Det här blev ett nytt kapitel i företagets historia. I och med stiftelsens arbete har kunskapen om forskning och kontaktytorna mot akademin ökat. En utveckling som skett sedan dess är att anställda inom Liljewall har ansökt om medel hos forskningsstiftelsen, något som går helt i linje med stiftelsens önskan. 
Mockup_low.png

FÖRSTUDIE OM URBAN NORM OCH RURALA ALTERNATIV: 

Arkitektens roll på landsbygden

Vi behöver landsbygden för att våra städer ska fungera men det inte går att tillämpa samma stadsutvecklingsstrategier på grund av olika förutsättningar. Därför är det viktigt att undersöka hur arkitektens och planerarens roll kan bli mer relevant för landsbygden samt att skapa fler möjligheter till en hållbar utveckling bortom den urbana normen. Förstudien, författad av bland annat vår kollega Louise Hagelberg, summeras genom sju handfasta konklusioner och tips för förändring  

Leif Blomkvist Forsknings-stiftelse

Med Leif Blomkvist Forskningsstiftelse (LBF) vill Liljewall stimulera och belöna utbildning och forskning inom arkitektur, konstnärlig gestaltning och hållbar stadsbyggnad. 

Du som studerar, arbetar eller forskar inom något av dessa ämnen kan ansöka om medel för ditt projekt. Anslagssökning sker löpande och beslut om aktuella forskningsprojekt tillkännages en gång om året. Ansökningsformulär och annan information hittar du på stiftelsens hemsida.

Jenny_Anders_ed_edited.jpg

LILJEWALL MÖTER

Ytsmarta badrum kan ge fler vårdplatser

 Badrummen i nyproducerade och renoverade byggnader har blivit allt större till följd av skärpta krav. Det påverkar i sin tur hur planlösningar för allt från privatbostäder till vårdmiljöer utformas och resulterar bland annat i att färre patienter får plats på våra sjukhus. Jenny Ålander, arkitekt på Liljewall och Anders Eriksson, egenföretagare inom vårdbyggnadsdesign, har mot denna bakgrund tilldelats medel från Leif Blomkvist Forskningsstiftelse. I en intervju berättar de mer om studien som ska utmana rumsliga avgränsningar och ifrågasätta valda sanningar, för att nå nya och bättre resultat i vårdmiljöer så väl som privatbostäder.

SLUTRAPPORT FRÅN 2020 ÅRS LBF-STIPENDIATER 

Systemet bakom attraktiva kommersiella stadsrum

Laura F Stål, Cecilia Windh, Liljewall, Henrik Olsson cityledare på Göteborgs citysamverkan samt service designern David Griffith-Jones ligger bakom studien som nu publicerats.   

ikoner.JPG
Här är några fler av de projekt som tilldelats medel från Leif Blomkvists Forskningsstiftelse.
Andreas Falk 211203_beskuren.jpg

SLUTRAPPORT FRÅN 2020 ÅRS LBF-STIPENDIATER 

Andreas Falk om det moderna träbyggandet

Förstudien Det moderna träbyggandet initierades med syftet att kartlägga och dokumentera upplevda osäkerheter och problem med träbyggande längs hela byggprocessens kedja av aktörer, för att dessa ska kunna bearbetas och lösas. Rapporten, som är finansierad av Leif Blomkvist Forskningsstiftelse, är nu klar. I intervjun svarar Andreas Falk på frågor kring trä och vad förstudien handlar om.

Hur plasten som hittas i våra hav kan omvandlas och återanvändas inom arkitektur

Åtta miljoner ton plast hamnar i haven varje år. Bara under 2017 samlades det upp 17 ton marint avfall på stränderna utanför Kosteröarna. Cirka 80 % av avfallet är plast. Emily-Claire och Erik Goksøyr ville göra något åt detta enorma miljöhot som plasten utgör. Resultatet är ett helt nytt och färgstarkt byggnadsmaterial – gjort på havsplast.​ Arbetet var deras exjobb på Chalmers som de fick medel från LBF-stiftelse.

Vi är också delaktiga i flera forskningsprojekt som stöds av andra organisationer. Vi forskar bland annat inom digital utveckling, vårdlokaler och framtidens bostäder.

Med hälsa och livskvalitet i fokus

liljewall_hanna_ute2.jpg

Vår vice VD Hanna Morichetto är inte bara arkitekt, hon har också en doktorsexamen från Chalmers tekniska högskola inom ämnet bostadsarkitektur och hälsa. Hon är en flitig föredragshållare och har vid flertalet tillfällen berättat om hennes forskning kring neuroarkitektur och hur bostadsarkitektur påverkar vår hälsa och välmående. 

DSC01913.jpg

Hilda Esping Nordblom, arkitekt  på Liljewall, är utsedd till adjungerad konstnärlig professor vid avdelningen Byggnadsdesign, vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers. Hon kommer att vara verksam med bostadsfrågor i samverkan med CBA, och bidra som lärare på både kandidat- och mastersnivå, som föreläsare och bistå i forskningsprojekt.

LILJEWALL MÖTER

Hilda Esping Nordblom

”Digital Twin Cities”

ellen-alexander_edited.jpg

Kompetenscentrumet ”Digital Twin Cities” & Chalmers Tekniska Högskola är en av åtta forskningssatsningar som fått medel från Vinnova. Arkitekterna Ellen Simonsson och Jakub Dvorák från Liljewall är en del av företagsteamen  som medverkar i kompetenscentrumet där akademi och näringsliv samarbetar för att utveckla konceptet ”digitala tvillingar” för städer. 

HERO.png

Genom ett nära samarbete mellan Liljewall och RISE har ett cirkularitetsmått som kan användas vid offentlig upphandling tagits fram. Syftet är att mäta mängden återbrukat material i nyproducerade möbler.

Liljewall har under senare år skapat en stark förankring mot Chalmers. Flera medarbetare är engagerade i utbildning av arkitekter och ingenjörer inom vård- och bostadsarkitektur. Vi är också engagerade i Chalmers utskott: 

CMB

Liljewall är en aktiv partner i CMB, Centrum för Management inom Byggnadssektorn genom Chalmers, som verkarför en ömsesidig kunskapsutveckling inom ledarskap mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer. 
För tillfället deltar vi i följande utskott; Stadsutvecklingsutskottet, BIM & digitaliseringsutskottet, Agila projektledningsmetoder samt Kommunikationsgruppen. 

CBA

Vi är engagerade i flera utskott inom CMB – Centrum för Management i Byggsektorn och är tongivande inom CBA – Centrum för boendets arkitektur. Ett exempel på samarbete är boken Bostäder att trivas i som vi tog fram tillsammans med Ola Nylander och CBA.

CVA

Vi är aktiva inom Chalmers Centrum för vårdens arkitektur (CVA) vilket är en nationell arena för skapande, översättning, utbyte och spridning av kunskap om vårdarkitektur.  

"Bostäder att trivas i"

I samarbete med arkitekten, professorn och skribenten Ola Nylander vid CBA – Centrum för boendets arkitektur har vi gjort boken "Bostäder att trivas i".

Vårt engagemang visar sig även i olika forskningsinsatser och nätverk.  

Träbyggnad

Vi har tidigare samarbetat med Luleå tekniska universitet (LTU) angående ytbehandling av träfasader. Här testades trä- och biobaserade byggnadsmaterial, till exempel träpaneler med avseende på fuktdynamiska egenskaper, karakterisering och hållbarhet. I studien ingick även isoleringsmaterial, skivmaterial och modifierat trä. Finansierat av Formas, Tyréns, Heatwood, Ute-Trä, TräCentrum Norr och Liljewall.

Utbildning

Vi är en del av nätverket Opinion Bygga Skola. Här har vi tillsammans med andra ledande arkitektkontor, byggbolag samt Forum bygga Skola bidragit med initiativ för att skapa opinion kring arbetet med att planera för nya och ombyggda skolor. Vi vill genom samarbete med Sveriges kommuner erbjuda kompetens och idéer för hur vi tillsammans kan möta behovet av skolbyggande och dessutom chanserna till att få fler genomtänkta sådana. 

Stadsbyggnad

Via RISE, Research Institutes of Sweden (Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner), som fått pengar från LBF, har vi deltagit i projektet Arkilog (Arkitektfirmor och medborgardialog). Projektet har som mål att generera förståelse för hur svenska arkitektfirmor redan arbetar med – och kan arbeta med – medborgardialog i stadsutvecklingsprocesser. Vidare ska projektet ta fram en metodik som kan stödja svenska arkitektfirmors arbete med medborgardialog.

bottom of page