Forskning & utveckling

För ett uppdaterat och relevant samhällsbyggande

Vi på Liljewall vill vara goda samhällsbyggare. Det gör vi till största delen genom våra projekt, men också genom olika forskningssamarbeten och utbildningsinsatser. Genom att kontinuerligt driva idéarbete påverkar vi samhället i en önskad riktning. Sedan länge har vi samarbetat med högskolor och universitet i olika form, men en stor förändring skedde under 2017 då Leif Blomkvist Forskningsstiftelse instiftades. Det här blev ett nytt kapitel i företagets historia. I och med stiftelsens arbete har kunskapen om forskning och kontaktytorna mot akademin ökat. En utveckling som skett sedan dess är att anställda inom Liljewall har ansökt om medel hos forskningsstiftelsen, något som går helt i linje med stiftelsens önskan. 
Andreas Falk 211203_beskuren.jpg

SLUTRAPPORT FRÅN 2020 ÅRS LBF-STIPENDIATER 

Andreas Falk om det moderna träbyggandet

Förstudien Det moderna träbyggandet initierades med syftet att kartlägga och dokumentera upplevda osäkerheter och problem med träbyggande längs hela byggprocessens kedja av aktörer, för att dessa ska kunna bearbetas och lösas. Rapporten, som är finansierad av Leif Blomkvist Forskningsstiftelse, är nu klar. I intervjun svarar Andreas Falk på frågor kring trä och vad förstudien handlar om.

Leif Blomkvist Forsknings-stiftelse

Med Leif Blomkvist Forskningsstiftelse (LBF) vill Liljewall stimulera och belöna utbildning och forskning inom arkitektur, konstnärlig gestaltning och hållbar stadsbyggnad. 

Du som studerar, arbetar eller forskar inom något av dessa ämnen kan ansöka om medel för ditt projekt. Anslagssökning sker löpande och beslut om aktuella forskningsprojekt tillkännages en gång om året. 

Ansökningsformulär och annan information hittar du på stiftelsens hemsida.

LBF-STIPENDIATER FRÅN LILJEWALL 2020

Vi är extra glada att tre av de forskningsprojekt som tilldelats medel från LBF är stipendiater från Liljewall. Stort grattis till Ida Nataelsson, Matilde Unge, Lars Olausson, Johan Brendelökken, Laura F Stål och Cecilia Windh – med team!

Trä & digitala verktyg i fokus

Stipendiater_2020.jpg
Här är några fler av de projekt som tilldelats medel från Leif Blomkvists Forskningsstiftelse.
DSC01913.jpg

Hilda Esping Nordblom, arkitekt och vice VD på Liljewall arkitekter är utsedd till adjungerad konstnärlig professor vid avdelningen Byggnadsdesign, vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers. Hon kommer att vara verksam med bostadsfrågor i samverkan med CBA, och bidra som lärare på både kandidat- och mastersnivå, som föreläsare och bistå i forskningsprojekt.

LILJEWALL MÖTER

Hilda Esping Nordblom

Hur plasten som hittas i våra hav kan omvandlas och återanvändas inom arkitektur

Åtta miljoner ton plast hamnar i haven varje år. Bara under 2017 samlades det upp 17 ton marint avfall på stränderna utanför Kosteröarna. Cirka 80 % av avfallet är plast. Emily-Claire och Erik Goksøyr ville göra något åt detta enorma miljöhot som plasten utgör. Resultatet är ett helt nytt och färgstarkt byggnadsmaterial – gjort på havsplast.​ Arbetet var deras exjobb på Chalmers som de fick medel från LBF-stiftelse.

Vi är också delaktiga i flera forskningsprojekt som stöds av andra organisationer. Vi forskar bland annat inom digital utveckling, vårdlokaler och framtidens bostäder.

”Digital Twin Cities”

Kompetenscentrumet ”Digital Twin Cities” & Chalmers Tekniska Högskola är en av åtta forskningssatsningar som fått medel från Vinnova. Arkitekten Alexander Gösta är en av teamet från Liljewall som är ett av de företag som medverkar i kompetenscentrumet där akademi och näringsliv samarbetar för att utveckla konceptet ”digitala tvillingar” för städer. 

HERO.png

Genom ett nära samarbete mellan Liljewall och RISE har ett cirkularitetsmått som kan användas vid offentlig upphandling tagits fram. Syftet är att mäta mängden återbrukat material i nyproducerade möbler.

Liljewall har under senare år skapat en stark förankring mot Chalmers. Flera medarbetare är engagerade i utbildning av arkitekter och ingenjörer inom vård- och bostadsarkitektur. Vi är också engagerade i Chalmers utskott: 

CMB

Liljewall är en aktiv partner i CMB, Centrum för Management inom Byggnadssektorn genom Chalmers, som verkarför en ömsesidig kunskapsutveckling inom ledarskap mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer. 
För tillfället deltar vi i följande utskott; Stadsutvecklingsutskottet, BIM & digitaliseringsutskottet, Agila projektledningsmetoder samt Kommunikationsgruppen. 

CBA

Vi är engagerade i flera utskott inom CMB – Centrum för Management i Byggsektorn och är tongivande inom CBA – Centrum för boendets arkitektur. Ett exempel på samarbete är boken Bostäder att trivas i som vi tog fram tillsammans med Ola Nylander och CBA.

CVA

Chalmers Centrum för vårdens arkitektur (CVA) är en nationell arena för skapande, översättning, utbyte och spridning av kunskap om vårdarkitektur. Förutom att vara handledare på Chalmers medverkar vårdarkitekten Lin Tan i forskningsprojektet "Program för teknisk standard: Lokaler för psykiatrin", som undersöker vilka lokaler den psykiatriska specialistvården behöver och hur de bör utformas för att bidra till att patienter får så god vård som möjligt. 

"Bostäder att trivas i"

I samarbete med arkitekten, professorn och skribenten Ola Nylander vid CBA – Centrum för boendets arkitektur har vi gjort boken "Bostäder att trivas i".

Vårt engagemang visar sig även i olika forskningsinsatser och nätverk.  

Träbyggnad

Vi har ett pågående projekt med Luleå tekniska universitet (LTU) angående ytbehandling av träfasader. Här testas trä- och biobaserade byggnadsmaterial, till exempel träpaneler med avseende på fuktdynamiska egenskaper, karakterisering och hållbarhet. I studien ingår även isoleringsmaterial, skivmaterial och modifierat trä. Finansierat av Formas, Tyréns, Heatwood, Ute-Trä, TräCentrum Norr och Liljewall .

Utbildning

Vi är en del av nätverket Opinion Bygga Skola. Här har vi tillsammans med andra ledande arkitektkontor, byggbolag samt Forum bygga Skola bidragit med initiativ för att skapa opinion kring arbetet med att planera för nya och ombyggda skolor. Vi vill genom samarbete med Sveriges kommuner erbjuda kompetens och idéer för hur vi tillsammans kan möta behovet av skolbyggande och dessutom chanserna till att få fler genomtänkta sådana. 

Stadsbyggnad

Via RISE, Research Institutes of Sweden (Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner), som fått pengar från LBF, deltar vi i projektet Arkilog (Arkitektfirmor och medborgardialog). Projektet har som mål att generera förståelse för hur svenska arkitektfirmor redan arbetar med – och kan arbeta med – medborgardialog i stadsutvecklingsprocesser. Vidare ska projektet ta fram en metodik som kan stödja svenska arkitektfirmors arbete med medborgardialog.