top of page
bild_hero2.jpg

Agenda 2030

De Globala målen och våra projekt

FN:s Globala mål sätter den mest ambitiösa agendan för
hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.
De ska uppfyllas till 2030 och för Liljewall är de vägledande
i vårt hållbarhetsarbete. Det är ett komplext arbete som
kräver förståelse för att målkonflikter kan uppstå, men
också kunskap och övertygelse om att det går att skapa
synergieffekter. Den kunskapen och övertygelsen har
vi. Vi har sammanfattat målen vi arbetar med oftast och
beskriver hur vi implementerat dem i vår verksamhet.

03-god-halsa-och-valbefinnande.png

Vårt bidrag

Vi utformar miljöer som bidrar till god hälsa genom att säkerställa att de byggnader och miljöer som vi ritar är bra för människors sociala och fysiska välbefinnande. Genom att utforma våra byggnader och miljöer på ett sätt
som möjliggör och främjar mellanmänskliga möten och interaktion motverkar vi ensamhet
och psykisk ohälsa. Vi utformar och gestaltar dessutom vårdarkitektur och bedriver kontinuerligt forskning kring arkitekturens betydelse för god hälsa.

Globalt mål

Säkerställa att byggnader och miljöer är bra för människors hälsa och välbefinnande. Delmål 3.9 samt indikatorer dagsljus, luftkvalitet, termiskt klimat, ljud, fukt och att stimulera till rörelse eller vila. 

07-hallbar-energi-for-alla.jpg

Vårt bidrag

Vi erbjuder energi- och köldbryggeberäkningar samt fokuserar på att skapa energieffektiva byggnader med lågt klimatavtryck. I gestaltningsarbete och utformning arbetar vi för att byggnader och platser ska kräva mindre mängder tillförd energi, minimera kylbehov och tar upp frågan om möjlighet att lagra och dela energiöver-/underskott med omgivande bebyggelse.

Ett av delmålen beskriver hur man bör utforma och gestalta för förnyelsebar energi, t.ex. solceller, vilket vi alltid föreslår i projekt.

Globalt mål

Minska energibehovet, skapa byggnader som är energieffektiva och öka användningen av förnyelsebar energi.

10-minskad-ojamnlikhet.png

Vårt bidrag

Vi utgår från människans behov och utvecklar ständigt nya sätt att involvera människor i planeringen. Vi driver frågan kring normkreativ och mer jämlik planering genom att skapa tillgängliga, inkluderande och trygga livsmiljöer i synnerhet för kvinnor, barn, äldre och människor med funktionsvariation, bostäder för alla och säkra, hållbara transporter.

Globalt mål

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

11-hallbara-stader-och-samhallen.jpg

Vårt bidrag

Vi utforskar olika typer av boende, implementerar ekosystemtjänster i stadsplaneringen och erbjuder sociala konsekvensanalyser, tillgänglighetsanalyser, trygghetsanalyser, barnkonsekvens-analyser, strategiska metoder och utvecklingsplaner. Ett respektfullt förhållningssätt till allas vårt kulturarv gör att vi transformerar och renoverar allt fler befntliga byggnader. Det resulterar dessutom i ett minskat klimatavtryck.

Globalt mål

Skapa inkluderande och jämlika samhällen, med trygga miljöer, bostäder för alla och säkra, hållbara transporter. Skapa tillgång till grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor, barn, äldre och människor med funktionsvariation. Främja sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsdelar och landsbygd. Verka för en deltagandebaserad planering.

12-hallbar-konsumtion-och-produktion.jpg

Vårt bidrag

Vi föreslår ombyggnad, återbruk, flexibla lösningar och demonterbarhet framför rivning. Vi utvecklar cirkulär arkitektur och har kommit särskilt långt på inredningssidan när det gäller återbruk. Som medlemmar i CCBuild har vi tillgång till en marknadsplats för återbrukat byggnadsmaterial, en referensbank av goda exempel på hållbara projekt och digitala tjänster för att inventera och värdera byggnadsmaterial. 

Globalt mål

Bidra till ett effektivt nyttjande av naturresurser, minska utsläppen av farliga ämnen och avfall till luft, vatten och mark. Minska mängden avfall genom att förebygga, minska, återanvända och återvinna material.
 

13-bekampa-klimatforandringarna.jpg

Vårt bidrag

Vårt mål är att bli nettonoll klimatneutrala till 2030 i den egna verksamheten såväl som i projekt. Vi klimatberäknar i våra egenutvecklade analysverktyg och ger förslag på förbättringsåtgärder. Vi sätter upp delmål för en rad olika byggnadstyper att förhålla oss till och följer kontinuerligt upp dessa.

Globalt mål

Minska utsläppen av växthusgaser genom energieffektiva byggnader och förnybar energi, välja material med låg klimatpåverkan och stimulera hållbara transportsätt. Inför klimatåtgärder och klimatanpassning i planeringen, samt öka förmågan till ekosystemens/naturens återhämtning.

15_ekosystem.jpg

Vårt bidrag

Vi gynnar och skapar förutsättningar för ekosystemtjänster i planeringen. Bland annat genom spridningsvägar, skyfallshantering, pollinatörsparker med mera. Det arbetet främjar hälsa, klimat, miljö och sociala aspekter. Så långt det går är vi måna om att undvika att fälla eller skada träd eller insekters förutsättningar att leva och föröka sig. Vi kravställer även hållbart skogsbruk vid träbyggnation. 

Globalt mål

Stärka ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i planeringen.  

17_genomforande_och_partnerskap.jpg

Vårt bidrag

I vår dagliga verksamhet möter vi kunder, konsulter och specialister där vi delar kunskap och hittar lösningar på gemensamma utmaningar. Genom forskning och utveckling i samarbete med akademi och näringsliv, samt genom Leif Blomkvist Forskningsstiftelse, stöder vi innovativa forskningssamarbeten. Inom Lokal Färdplan Malmö 30 (LFM30) driver vi aktivt arbetsgrupper som fokuserar på klimatberäkningar, drift, förvaltning och underhåll. Dessa partnerskap är några av de sätt vi utbyter kunskap och expertis för att bidra till hållbar utveckling.

Globalt mål

Skapa partnerskap som utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder.

Som arkitekter har vi en unik möjlighet att påverka och forma miljöer som främjar hållbarhet, social rättvisa och ekonomisk utveckling. Låt oss tillsammans bidra till en bättre och mer hållbar framtid för alla.

KONTAKT

NOBIS MADELEINE ny.png

Madeleine Nobis
Hållbarhetsstrateg/ Arkitekt
0707-30 55 53
manob@liljewall.se

bottom of page