top of page

ARKITEKTUR / STADSBYGGNAD / VEGASTADEN

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSON

UTSTÄLLNING GENOMFÖRD

 

 

HANINGE KOMMUN

 

 

2011-2014

 

 

CA 110 000 M2

 

liljewall_stadsbyggnad

VEGASTADEN 4 & 5

Haninge

En förtätning av orten planeras i samband med etableringen av en ny pendelstation i Vega. Idag består området av naturmark och en gles villabebyggelse. Här ska en ny stadsdel växa fram med en stor variation av boendeformer, med närhet till service, fina grönområden och goda kommunikationer.

 

Vi har arbetat tillsammans med Haninge kommun med att ta fram strukturskisser för västra delen av Vega. Strukturskisserna har sedan fördjupats till en illustrationsplan över området, perspektivbilder i 3D över bebyggelsen samt sektioner genom stadsdelens olika gaturum. Kontoret har även arbetat med att skissa på den kommande grundskolan och ett aktivitetshus där unga och gamla kan mötas. Fokus i arbetet har varit att skapa en stadsmässighet med urbana kvalitéer samtidigt som närheten till naturen betonas genom de grönstråk som länkas samman med bebyggelsen.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

bottom of page