top of page

ARKITEKTUR / STADSBYGGNAD + LANDSKAP / CENTRALA LINDHOLMEN

CENTRALA LINDHOLMEN

En del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

UNDER BEDÖMNING

 

 

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING, CHALMERSFASTIGHETER

 

2016

 

liljewall_stadsbyggnad

Lindholmen är ett av Göteborgs mest expansiva område. Centrala Lindholmen har under de senaste decennierna upplevt en kraftig transformation från hamnindustriområde och verkstäder till tekniskt campus, företagspark och bostadsområde. Vision Älvstaden pekar ut området som en central knutpunkt i det framtida vattennära Göteborg.

Under hösten 2016 har Liljewall tillsammans med Inobi, Cowi och Trivector deltagit i parallella uppdrag för att ta fram en områdesstruktur inför kommande detaljplanearbete. I det här förslaget visar vi hur Centrala Lindholmen successivt kan utvecklas till en dynamisk innerstadsmiljö. Å ena sidan vill vi åstadkomma en exceptionellt bra miljö för akademi och näringsliv. Å andra sidan vill vi skapa en tät och attraktiv stadsmiljö, där gatorna lever även efter kontorstid. Den nya strukturen ger en varierad silhuett som gör Centrala Lindholmen till en del i stadsväven, snarare än en isolerad innovationsmiljö.

 

I arbetet med den nya strukturen har vi tagit fram stråk- och mötesplatsanalyser, utvecklingsplaner, vind- och solstudier, grönstrukturanalys, planer för dagvattenhantering, en mobilitetsutredning för området samt visualiseringar.

 

Förslaget inrymmer totalt ca 120 000 kvm nybyggnadsyta, varav ca 75 000 kvm är avsedda för kontor och andra verksamhetslokaler för både näringsliv och akademi. I bottenvåningarna tillförs ytterligare ca 5 500 kvm för handel och annan service. Förslaget inrymmer dessutom 160 vanliga och 500 student- och forskarbostäder, samt ett kårhus om 3000 kvm. I garage och p-hus inryms samma antal parkeringsplatser som idag.

Klicka här för att se hela förslaget från Liljewall, Inobi, Cowi och Trivector.

Totalt har fyra arkitektteam deltagit i de parallella uppdragen, samtliga förslag finns att se hos Chalmersfastigheter.

liljewall_stadsbyggnad

MISSA INTE

bottom of page