top of page
HAB Värnamo_Exteriör_LILJEWALL_FINAL_230310.jpg

Habiliteringscentrum Värnamo

Förstudie, Systemhandling, Förfrågningsunderlag för totalentreprenad 
Ny vårdbyggnad för habilitering / Hus 28, Värnamo sjukhus

På uppdrag av Region Jönköpings län har vi, genom en tät verksamhetsdialog, utformat Värnamos sjukhus nya byggnad för Habilitering. Byggnaden skall stötta verksamheten att erbjuda insatser för brukare med livslånga funktionsnedsättningar. Formspråket i såväl ute- och innemiljö kännetecknas av en ordnad och tydlig indelning, men också utifrån att det skall vara en plats som är rolig att återvända till gång på gång för patienter i alla åldrar. Med en tydlig koppling till de småländska skogarna och intilliggande parkområde har byggnaden utformats med en synlig trästomme.
Värnamo Habilitering_Interiör_Väntrum_Liljewall_230705.jpg

Vår utgångspunkt har varit att skapa en trygg, inbjudande byggnad som ger möjligheter att klara ett liv på egen hand. 

BYGGNAD FÖR HABILITERING

Habiliteringen är avsedd att tillhandahålla specialiserade och anpassade insatser och tjänster till personer med medfödda funktionsnedsättningar eller de som har fått funktionsnedsättningar i tidig ålder, såväl psykiska som fysiska. På så vis följer habiliteringen många av patienterna hela, eller stora delar av livet.

 

För att ge de bästa förutsättningar för verksamheten att möta patienterna i olika åldrar utifrån deras individuella förutsättningar och behov har byggnaden utformats med ett tydligt och ordnat formspråk. Men också utifrån att det skall vara en plats som är både lugn, välkomnande och trygg, men också rolig att återvända till gång på gång för patienter i alla åldrar.

 

Byggnaden har utformats för att erbjuda en bredd av både motorisk och fysisk träning såväl som övning i vardagliga aktiviteter som matlagning, för att ge brukarna bästa möjligheter till ett så självständigt liv som möjligt. Genom processen har verksamhetens ledord varit: "bygg in en möjlighet att klara sig själv"

illustration_1.png
illustration_närbild.png

TOMTEN, PLATSEN OCH VOLYMERNA

Arbetet inleddes med en platsanalys följt av intervjuer och samtal med verksamhetsrepresentanter och patienter. Genom dem fångades tidigt önskemål, visioner och värdefull input om förutsättningar för att arbetet och mötet med barn, ungdomar och vuxna som kommer i kontakt med habiliteringen ska få en så god och trygg upplevelse som möjligt. Ledord som luftigt, lugnt, tydligt och ljust fångades upp.

 

Tomten där habiliteringen ska byggas ingår i Värnamo sjukhus och är placerad invid dess vidsträckta parkområde. Platsens tydliga geometriska struktur, karakteristiska trädrader och närhet till skogs- och parkområden ger förutsättningar för att skapa en välkomnande miljö som bjuder in till rörelse och motion samtidigt som den ger ett lugnande och avslappnande intryck.

volymer.jpg
Rättt storlek med våningar och innergård
volymer.jpg
Mer sol till innergården och mindre behov av rum på plan 2
volymer.jpg
volymer.jpg
Koncept och rumsbildning på insida och utsida
Solceller och plan 3

Byggnaden har hämtat inspiration från platsens geometriska struktur och närheten till naturen. Det har resulterat i en tydligt organiserad och inbjudande miljö som främjar rörelse och träning i en lugn och avslappnad atmosfär. Planlösningen är genomtänkt med hänsyn till nära samband mellan rum och funktioner, och korridorsystemet underlättar orientering genom ljus och utblickar. Enkelheten i byggnaden gör den lättförståelig för personer med olika kognitiva förmågor. 

Liljewall har i projektet arbetat med både arkitekt- och landskapsuppdrag, vilket har gett goda möjligheter att arbeta med sambanden däremellan; atrium, förlängt väntrum och träningsträdgård m.m. Vi har därigenom kunnat ta ett helhetsgrepp på utblickar liksom platser som kräver extra genomtänkt insynsskydd för att minimera risken för distraktioner.

koncept.jpg
Vi föreslår en fasad med skiva i en roströd kulör med en varierande ytstruktur. Det ger skivan ett matt uttryck och minskar glans och blänk
HAB Värnamo_Exteriör_LILJEWALL_FINAL_230310.jpg

TRÄSTOMME FÖR MINSKAT KLIMATAVTRYCK

I enlighet med regionens hållbarhetsmål för minskad klimatpåverkan ska byggnaden uppföras med en bärande trästomme. Att bygga en vårdbyggnad med synlig trästomme är nästintill unikt inom vårdbyggnadssammanhang, och detta är något som vi på Liljewall är särskilt glada över att ha bidragit till.

Stommen har anpassats utefter de olika byggnadsdelarnas funktioner och förutsättningar gällande spännvidder och rumshöjder, vilket har resulterat i en stomme som i vissa av byggnadens delar består av bärande KL-väggar och andra av ett pelar-balk-system.


 
sprängskiss.png
tak.jpg
Stomme i trä
Stommen består i vissa delar av bärande KL-väggar och andra av ett pelar-balk-system
Solceller
För att minska byggandens klimatpåverkan förses byggnaden med
solceller på taket. På de två lägre takytorna finns sedum som tar hand om dagvatten och som utgör blickfång från expeditionerna på plan 2.
HAB Värnamo_Interiör_LILJEWALL_FINAL_220419.jpg
Skiss från förstudien: Entrén och väntrummet hämtar inspiration från en skogsglänta givet färg- och materialval.  
Trä är ett varmt och levande material med lugnande inverkan på människor. Träets estetiska egenskaper ska tas tillvara i byggnaden. Där det är synligt trä ska det också få lov att vara i fokus, så andra material och kulörer väljs för att framhäva träet.
Värnamo Habilitering_Interiör_Träningssal_Liljewall_230705.jpg

Genom välplanerad gestaltning och funktion skapar vi en habilitering som stödjer verksamheten och där patienter trivs och mår bra.

KORTA FAKTA

UPPDRAGSTYP: Förstudie Programhandling, Systemhandling
Gestaltningsprogram, Förfrågningsunderlag för totalentreprenad

UPPDRAGSGIVARE: Region Jönköpings län

ORT: Värnamo

PROJEKTTEAM

Uppdragansvarig arkitekt

Catherine Hugosson

 

Team förstudie
Mattias Kurlberg

Annika Mangold
Maria Erlander
Magnus Hallvinge

Team program- och systemskede

Christian Öhrström

Peter Rung

Malin Caesar
Jennie Bergman
Elin Nilsson
Peter Morreau
Martin Wallet

Landskap

Stina Antesson

Rasmus B. Lassen
Niklas Karlzén

Visualisering

Karl-Johan Béxer

Alicia Sundell

Gabriella Falk

KONTAKT

Catherine Hugosson

Arkitekt

0703-15 47 32

cahu@liljewall.se

bottom of page