top of page

PROJEKT / UTBILDNING / SUNNERBOGYMNASIET

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

REFERENSBLAD

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

LJUNGBY KOMMUN

 

 

2006

 

 

CA 55 000 M2

liljewall_utbildning

SUNNERBOGYMNASIET

Ljungby

Ljungby kommun tog 1998 beslut om att en ny integrerad gymnasieskola tillsammans med Komvux skulle placeras vid Sunnerboskolan genom en om- och tillbyggnad av skolan. Efter prekvalificering inbjöds sju arkitektkontor våren 1999 till en arkitekttävling i SAR:s regi för att belysa möjligheterna att omdana Sunnerboskolan, byggd på 1960-talet, till en modern skolanläggning.

 

Kontoret fick första pris i tävlingen medförslaget ”Kring kullen”.

 

Enligt juryns motivering ”uppfyller förslaget på ett mycket bra sätt de funktionella krav som ställs på en ny integrerad gymnasieskola inom en arkitektoniskt intressant byggnad”. Förslaget redovisar ”en klar och tydlig struktur och genom en förstärkning av skolans mellandel med flera gemensamma funktioner bland annat den nya huvudentrén, uppnås en god sammanknytning av skolans olika delar. Mellandelen har också getts en till talande och spännande arkitektonisk form, där galleriorna ger stor kontakt, öppnar upp och binder samman skolans olika våningsplan. Byggnaderna formar sig på ett naturligt och vackert sätt kring kullen och understrykerdess särart”.

 

I vårt förslag eftersträvades att skapa sammanhållna enheter som möjliggör arbete enligt de pedagogiska visionerna med en tydlig uppdelning av skolans olika funktioner. Enheterna sammanbinds av kreativa stråk som strålar samman i det centrala ”navet” med alla gemensamma funktioner som café, matsal, bibliotek, administration, personalrum, elevvård och en ny entréhall med anslutande utrymmen för drama och musik. Viktiga faktorer i gestaltningen var också att skapa goda möjligheter till orienterbarhet och identifikation i den integrerade skolanläggningen.

 

En bearbetningsfas av tävlingsförslaget genomfördes hösten 1999 varefter det omfattande projekteringsarbetet påbörjades våren 2000.

 

Byggnationen startade upp i slutet av 2002 genom en etappvis om- och tillbyggnad under pågående verksamhet. Den nya skolan var färdig i sin helhet till höstterminsstarten 2006.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

bottom of page