top of page
2.jpg

Enskedefältets skolgård

Entrégård & upprustning av skolgård / Enskede, Stockholm

Enskedefältets skola är belägen intill Sockenplans tunnelbana i Enskede, södra Stockholm, och huserar omkring 560 elever i årskurs F-6 samt cirka 80 medarbetare. Skolan är ursprungligen uppförd på 1930-talet och delar av byggnaderna är K-märkta. Liljewalls uppdrag startade redan 2013 med utredningar och en förstudie för den kommande om- och tillbyggnaden av skolan. Arbetet fortlöpte med projektering och har pågått fram till och med färdigställande av skolan år 2020. 

9.jpg

Entréplatsen är numera en attraktiv och modern mötesplats, med fokus på hållbarhet och hälsa. Utsmyckningen "Sju planeter" av Ulrika Sparre har ett konsekvent och känsligt formspråk med visuell kraft och återkommer på stenar och bergshällar.

Kids Playing

RÖRELSE OCH LEK

Det övergripande målet vid utformningen av skolgården har varit att se till barnens behov av att använda kroppen. Särskild stor vikt har lagts vid att säkerställa barnens möjligheter att på olika sätt röra sig under sin tid på skolan, oavsett deras olika grundförutsättningar. Gården erbjuder förutom rörelse och lek även lugna zoner med möjlighet för mer stillsam avkoppling. Centralt på gården finns en multifunktionell scen som förutom dess uppenbara syfte även fungerar som sittyta, solavskärmning och dansbana.

Befintliga träd på tomten har bevarats då de var i fint skick och av stor arkitektoniskt och ekologiskt värde. Den kompletterande växtgestaltningen har utgått från platsens befintliga karaktär, byggnadernas arkitektur och de nya växternas årstidsväxlande samspel. Då barnen vistas på skolan under stor del av sin vakna tid och under många år var det viktigt att ge dem en grön och stimulerande miljö som känns inbjudande, överraskande och intressant året runt.
 

Illustrationsplan_EFS_20210528.jpg

Enskedfältets skola, ligger till skillnad från vad namnet antyder, på ett berg. Det är över tio meters höjdskillnader från skolgården (vid hus G) till köksinlastningen (vid hus D). Projektet löste upp en stor trafikutmaning genom att skilja på lekmiljön på skolans insida från angöring och trafik skolans norra sida.

5.jpg

Intill skolutbyggnaden finns en lekmiljö för förskoleklasserna. De sparade uppvuxna träden skänker en fin lövskugga och ger en bra koppling till naturen som finns utanför skolgården.

4.jpg

Mitt på skolgården finns en multifunktionell träkonstruktion. Den kan användas som scen, både i barnens lek och vid skolans större samlingar. Den fungerar som läktare till fotbollsplanen och som sittplats eller kanske rent av prispall. Konstruktionen vänder sig både till klätterleken och till bollplanen.

8.jpg

Besökare möter den nya huvudentrén genom en serie trappor. här tittar urberget fram och kompletteras med inramande planteringar. Ytterligare en del av Ulrika Sparres konstverk Sju Planeter kan ses här, intill bänken.

 Utformningen har stort fokus på barns rörelse, lek och kreativitet i samspel med växtlighetens årstidsväxling och arkitektoniska karaktär.
3.jpg

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

PROJEKTNAMN: Enskedefältets skola

UPPDRAGSGIVARE: SISAB

ÅR: 2013-2020

BRUTTOAREA: ca 10 200 kvm

PROJEKTTEAM

 Johanna Brandt     

Uppdragsansvarig Landskapsarkitekt

 

Nils Ekström   

Uppdragsansvarig Landskapsarkitekt

Henrietta Arnesson

Handläggande landskapsarkitekt
 

Karolina Andersdotter

Handläggande landskapsarkitekt

 

My Norström

Medverkande landskapsarkitekt

 

Fredrik Sweger

Fotograf
 

KONTAKT

Johanna Brandt

0765-01 71 91

jobr@liljewall.se

bottom of page