top of page

PROJEKT / UTBILDNING / HEDDA ANDERSSONSGYMNASIET, LUND

liljewall_bostäder

STATUS

ORT

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

PROJEKTTEAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTPERSON

TÄVLINGSFÖRSLAG

 

LUND

LUNDS KOMMUN

 

2018

 

 

ca 23 500 M2

TINA FRANCKE

Uppdragsansvarig

MARZIA BERGO

Medverkande arkitekt

FRIDA ÖHLIN

Medverkande arkitekt

JEFF ROBLES

Medverkande arkitekt

ERIKA BRANTVALL

Medverkande arkitekt

STEFAN ÖSTMAN

Medverkande arkitekt

AMANDA MÖLLER

Arkitektpraktikant

FRANS GILLBERG

Landskapsarkitekt

JESPER KARLSSON

Miljösamordnare

KARL-JOHAN BEXÉR

Visualisering

CHRISTOFFER THULIN

Visualisering

IDA GELOTTE

Visualisering

 

HEDDA ANDERSSONSGYMNASIET

Skolan ingen vill lämna, men lämnar med stolthet

”Ett förslag med ovanligt välstuderade och inlevelsefulla lärmiljöer, främst invändigt men även i utvändiga rum som ger förutsättningar för eleverna att känna sig vuxna och oberoende. Synergis starkaste grepp är två stråk som närmast liknar bygator.” (ur juryns utlåtande)

I början av 2018 utlyste Lunds kommun en inbjuden tävling om Hedda Anderssongymnasiet, en skola för 2000 elever som blir ett av Sveriges största gymnasier. Vårt förslag "Synergi" presenterar en skola för framtidens lärande där upptäckarglädje, samarbete och kreativitet står i fokus. 

Kommande generationer ska klara av att lösa framtidens problem och för detta krävs att de lär sig att samarbeta med varandra. Detta ställer krav på skolans lokaler och byggnadens utformning. I vårt förslag är skolan lättbegriplig och överblickbar och den rumsliga strukturen ska främja samarbete och korsbefruktningar mellan olika ämnesområden.

Byggnaden består av ett antal volymer med varierande våningshöjd som möter upp de omgivande kvarterens olika karaktär. Från entrébyggnad till matsal kopplas de olika gymnasieprogramenheterna samman genom en volym i en våning. Invändigt bildas skolans kreativa centrum kring detta stråk, där gymnasieprogrammens spetslokaler och verkstäder är placerade. På så sätt visas delar av verksamheten upp på ett inbjudande sätt och bidrar till skolans kreativa och öppna atmosfär. Skolans spetslokaler och aulor skall även fungera som en tillgång för staden även utanför undervisningstiden och allmänhet, förenings- och kulturliv ska kunna bjudas in.

 

Utemiljön fungerar både som skolgård och stadsdelspark. Ett storslaget entrétorg vid huvudentrén leder upp besökaren till ett taklanskap ovanpå enplansbyggnaden. Taklandskapet går att nås inifrån alla skolans byggnadsvolymer och är utformat som en småskalig ”gata” i campusmiljö med omväxlande rumsligheter såsom växthus och små paviljonger vilka kan användas som undervisningsrum.

Vi har valt att föreslå fasader av tegel och glas, som knyter an till en byggnadstradition som finns för skolbyggnader och som i synnerhet finns i Lund.

Bland de övriga inbjudna arkitektkontoren fanns Fojab arkitekter, Tham och Videgård Arkitekter och Wingårdh Arkitektkontor. Vi säger stort grattis till Wingårdhs som stod för det vinnande förslaget!


DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

bottom of page