top of page
DSC03547.jpg

Utdrag ur vår Visselblåsarpolicy

På Liljewall värdesätter vi ärlighet, öppenhet och ansvar. Vi värnar om allas lika värde och att agera med respekt i möten med andra. Vi tror på en miljö där det ska kännas tryggt och naturligt att prata med oss om man upptäcker något som inte borde förekomma. Vi ser det därför som en självklarhet att göra det möjligt för anställda inom Liljewall, allmänhet och övriga intressenter att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella allvarliga missförhållanden inom företaget.

VAD ÄR ATT VISSELBLÅSA?

En visselblåsning betyder att väcka företagets uppmärksamhet om potentiellt illegal och/eller oetisk verksamhet, också känt som oegentlighet.

VAD KAN ANMÄLAS?

Via vår visselblåsarkanal kan misstanke om allvarliga oegentligheter rapporteras. Som allvarliga oegentligheter räknas bland annat:
 

  • ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftningen

  • andra allvarliga oegentligheter som rör Liljewalls vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

VEM KAN ANMÄLA?

Anställda på Liljewall, tidigare anställda, konsulter, övriga intressenter och allmänheten.

Till visselblåsarkanal

För att trygga din anonymitet tillhandahåller Liljewall ett externt rapporteringsverktyg, en visselblåsarkanal. Kanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du kan även rapportera via telefon till HR-chef Monica Österberg 0765-48 7090 eller önska fysiskt möte via rapportverktyget.
 
bottom of page