Prästamosseskolan

I Skurups centralort ligger Prästamosseskolan, invid dammen Prästamossen som gett skolan sitt namn​. Skolan rymmer 800 elever från årskurs 4–9 och är Skurup kommuns största byggprojekt hittills. Hjärnsmart skola har varit ledordet i projektet som utförts som en samverkansentreprenad mellan MVB och Skurups kommun. Vi på Liljewall har ritat skolbyggnaden, inredningen och landskapet, vilket har gjort att vi har kunnat ta ett helhetsgrepp om skolan.

"Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn."

Dessa kloka ord myntade Benjamin Franklin redan på 1700-talet och är mer relevanta än någonsin idag när vi tar avstamp i hur vår hjärna lär sig allra bäst.

DEN HJÄRNSMARTA SKOLAN

Den hjärnsmarta skolan innebär att vi matchar den fysiska miljön till alla de olika lärsituationerna som skolan praktiserar i dag. Det innefattar både befästning av kunskap och möjlighet att utveckla varje individs kreativitet. Viktigt att förstå är hur dessa lärsituationer skiljer sig åt samt vilka krav det ställer på hur vi utformar det lärande rummet.


Det innebär också att byggnaden talar ett tydligt språk för hur rummen skall användas, hur vi orienterar oss men också att vi känner oss trygga och avslappnade i de miljöer vi vistas i.

GESTALTNING

En tidig skiss av en av lärarna visade på ett oktagonformat rum där läraren till skillnad från det vanliga klassrummet placerades mitt i rummet. Detta i syfte att få läraren fysiskt och socialt närmare eleverna, och att få ett rum utan riktning med möjlighet att ta i anspråk alla rummets väggar för undervisning. Resultatet i den färdiga byggnaden blev därför tre kvadratiska basrum i hemvisterna med projicerings- och dokumentationsmöjligheter på tre väggar istället för på en vägg.

Skolan är organiserad utifrån att gemensamma ytor som matsal, musik, NO,  hemkunskap och slöjd är fördelade på bottenvåningen och hemvister för arbetslagen återfinns på våningarna 2 och 3. Tanken med detta är dels att bryta upp den stora skolan i mindre enheter där eleverna kan känna trygghet tillhörighet samt att skolan ges möjlighet att lätt sektionera upp byggnaden för uthyrning av samtliga lokaler i plan 2.

Genom en medveten utformning av rummen i fråga om takhöjd, ljud, ljus, material och variation i möblering för olika typer av lärsituationer har skolan gestaltats utifrån de senaste rönen inom hjärnforskning och pedagogik. Stor vikt har exempelvis lagts vid utformningen av specialsalarna, där både rum för teoriundervisning och praktiska och kreativa moment finns.

 Skurups vision om den hjärnsmarta skolan, har varit bärande genom hela projektet, som har formats i ett nära samarbete mellan arkitekt, inredningsarkitekt, entreprenör, skolpersonal, förvaltning och kommunledningen. Med kontinuerliga workshops med skolans personal har allas gemensamma engagemang och kreativitet bidragit till skolans utformning från blankt papper till färdig byggnad.

Det sociala samspelet mellan pedagog och elev är nyckeln till att få engagerade elever.

Skolans gemensamma ytor, som också kan samutnyttjas av allmänheten, finns på bottenvåningen. På våning 2 och 3 ryms skolans hemvister i tre separata byggnadsvolymer som vi kallar för ”skepp”. Detta gör att skolan bryts ner i mindre enheter för att skapa trygghet för eleverna.

Foto: Wallenstam

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: Skurups kommun

SAMVERKANSENTREPRENAD: MVB och Skurups kommun

ÅR: 2017

BRUTTOAREA: ca xxx kvm 

PROJEKTTEAM

Stefan Östman

Uppdragsansvarig

Madeleine Nordenknekt

Handläggande arkitekt

Tove Svensson

Handläggande arkitekt

Erika Brantvall

Medverkande arkitekt

Sandra Isaksson
Medverkande ingenjör

Nicklas Windal
Medverkande ingenjör

Gabriella Falk

Visualiserare

KONTAKT

Erika Brantvall

0765-01 71 43
erbr@liljewall.se