top of page
BÄCKHAGEN_HUS_J_Liljewall_190218.jpg

Bäckahagens skola

Om-, till- och nybyggnad / Bandhagen, Stockholm

Just nu genomförs en betydande renovering, om-, till- och nybyggnad av grundskolan Bäckahagens skola, för att anpassa lokalerna till en modern skolverksamhet med kapacitet för omkring 1 100 elever. Eleverna kommer snart få tillgång till ett nytt kök och matsal, nyutrustade klassrum, och nya slöjd-, naturorienterings- och hemkunskapssalar. De ursprungliga skolbyggnaderna, som uppfördes under åren 1954–1976, är idag grönklassade och stor hänsyn har tagits till den kulturhistoriskt värdefulla miljön.
BÄCKHAGEN_HUS_C_Liljewall_190131.jpg

Tegelfasaderna går i rött, med liknande detaljer, förband och fönstersättning. Taken är beklädda med tegelpannor och utformade som sadel- eller valmade tak. Förutom den stora skolgården, som kommer få ny lekutrustning, finns tillgång till natur runt om skolan samt två mindre konstgräsplaner.

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL MILJÖ

Bäckahagens skola består av flera byggnadsvolymer som är sammanlänkade och omsluter skolgården. Huvudbyggnaden är tillsammans med de långsmala huskropparna ursprungligen från tidigt 1950-tal. På 60-talet tillkom en länkbyggnad och skolbyggnaderna kopplades samman till en enhet. Vid denna tid byggdes även den fristående idrottshallen. 

 

Utformningen av den nya byggnaden har inspirerats av de äldre skolbyggnaderna, med långfasader i rött tegel men med en mer modern och varierande fönstersättning. Gavelfasaderna, som öppnar upp mot de gröna kullarna, utformas med glas och mörkgrå plåt, och återspeglar fönstermotivet i huvudbyggnadens ljushall. Tvärsnittet är likt de befintliga skolbyggnaderna men volymen är knäckt på två ställen för att skapa intressanta mellanrum för skolgården och rikta utblickarna från undervisningsrummen mot det gröna. Skärmtaken av tegel och gångar i marktegel visar vägen in i byggnaden.

Med berg 2022-01-27 Perspektiv bäckahagen copy copy.jpg

VERKSAMHETEN

Bäckahagens skola är en grundskola F–9 vars elevkapacitet planeras att utökas från 750 till 1 100 elever. Verksamheten behöver även ett större kök och matsal som uppfyller dagens arbetsmiljökrav. För att tillgodose detta uppförs en ny skolbyggnad på skolgården. Matsalen och storköket placeras i bottenplan i anslutning till tomtens enda möjliga angöring för biltrafik. På övriga våningsplan finns hemvister och undervisningsrum för yngre elever. På vinden under sadeltaket förläggs fläktrummen.

Skolan är en pilotskola för rörelseprojekt och arbetar aktivt med rörelse på både lektionstid och raster. Efter om- och tillbyggnaden kommer skolan kunna ta emot omkring 1 100 barn.

KORTA FAKTA

STATUS: Pågående

UPPDRAGSGIVARE: SISAB

MILJÖ: Hus J ska certifieras som Miljöbyggnad silver.

ÅR: beräknas vara avslutad vid årsskiftet 2024/2025

BRUTTOAREA: totalt ca 15 000 kvm BTA, varav ca 3 500 kvm är nybyggnad. 

VERKSAMHET: Bäckahagens skola är en så kallad F-9 skola vilket innebär förskoleklass och undervisning för årskurs 1–9. Till verksamheten hör även en grundsärskola. Skolan har idag omkring 700 elever och cirka 150 anställda varav cirka 80 är lärare. 

PROJEKTTEAM

Harald Gamrell

Uppdragsansvarig arkitekt

Veronica Sundqvist

Handläggande arkitekt

Christoffer Thulin

Visualisering

KONTAKT

Veronica Sundqvist

Arkitekt

0739-86 07 78

vesu@liljewall.se

bottom of page