top of page
Backahagen_skarm_Johan Eldrot-5.jpg

Bäckahagens skola

Om- och nybyggnad / Bandhagen, Stockholm

En betydande renovering, om- och nybyggnad ska genomföras för att anpassa lokalerna till en modern skolverksamhet med kapacitet för omkring 1 100 elever. Eleverna har genom den nya tillbyggnaden fått tillgång till nya hemvister och matsal. Nya slöjd-, naturorienterings- och hemkunskapssalar stod klara efter den första ombyggnadsetappen, och ombyggnaden för etapp 2 startar nästa år. De ursprungliga skolbyggnaderna, som uppfördes under åren 1954–1976, är idag grönklassade och stor hänsyn tas till den kulturhistoriskt värdefulla miljön.
Backahagen_skarm_Johan Eldrot-2.jpg

Tegelfasaderna går i rött, med liknande detaljer, förband och fönstersättning. Taken är beklädda med tegelpannor och utformade som sadel- eller valmade tak. Förutom den stora skolgården, som kommer få ny lekutrustning, finns tillgång till natur runt om skolan samt två mindre konstgräsplaner.

Backahagen_skarm_Johan Eldrot-27.jpg

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL MILJÖ

Bäckahagens skola består av flera byggnadsvolymer som är sammanlänkade och omsluter skolgården. Huvudbyggnaden är tillsammans med de långsmala huskropparna ursprungligen från tidigt 1950-tal. På 60-talet tillkom en länkbyggnad och skolbyggnaderna kopplades samman till en enhet. Vid denna tid byggdes även den fristående idrottshallen. 

 

Utformningen av den nya byggnaden har inspirerats av de äldre skolbyggnaderna, med långfasader i rött tegel men med en mer modern och varierande fönstersättning. Gavelfasaderna, som öppnar upp mot de gröna kullarna, utformas med glas och mörkgrå plåt, och återspeglar fönstermotivet i huvudbyggnadens ljushall. Tvärsnittet är likt de befintliga skolbyggnaderna men volymen är knäckt på två ställen för att skapa intressanta mellanrum för skolgården, spara träd och berg i dagen samt rikta utblickarna från undervisningsrummen mot det gröna. Skärmtaken av tegel och gångar i marktegel visar vägen in i byggnaden. 
 

Med berg 2022-01-27 Perspektiv bäckahagen copy copy.jpg

VERKSAMHETEN

Bäckahagens skola är en grundskola F–9 vars elevkapacitet har utökats från 750 till 1 100 elever. Verksamheten var även i behov av ett större kök som uppfyller dagens arbetsmiljökrav. För att tillgodose detta har en ny skolbyggnad uppförts på skolgården. Matsalen och storköket placeras i bottenplan i anslutning till tomtens enda möjliga angöring för biltrafik. På övriga våningsplan finns hemvister och undervisningsrum för yngre elever. På vinden under sadeltaket förläggs teknikutrymmen.

Backahagen_skarm_Johan Eldrot-20.jpg
Backahagen_skarm_Johan Eldrot-7.jpg
Backahagen_skarm_Johan Eldrot-18.jpg
Backahagen_skarm_Johan Eldrot-3.jpg
Skolan är en pilotskola för rörelseprojekt och arbetar aktivt med rörelse på både lektionstid och raster. Efter om- och nybyggnaden kommer skolan kunna ta emot omkring 1 100 barn.
Backahagen_skarm_Johan Eldrot-10.jpg

KORTA FAKTA

STATUS: Etapp 1 med ombyggnad av ett hus samt nybyggnad avslutades 2023. Etapp 2 avslutas 2026

UPPDRAGSGIVARE: SISAB

MILJÖ: Hus J ska certifieras som Miljöbyggnad silver.

BRUTTOAREA: totalt ca 15 000 kvm BTA, varav ca 3 500 kvm är nybyggnad. 

VERKSAMHET: Bäckahagens skola är en så kallad F-9 skola vilket innebär förskoleklass och undervisning för årskurs 1–9. Till verksamheten hör även en grundsärskola. Skolan har idag omkring 700 elever och cirka 150 anställda varav cirka 80 är lärare. 

PROJEKTTEAM

Harald Gamrell

Uppdragsansvarig arkitekt

Veronica Sundqvist

Handläggande arkitekt

Christoffer Thulin

Visualisering

KONTAKT

Veronica Sundqvist

Arkitekt

0739-86 07 78

vesu@liljewall.se

bottom of page