top of page
Liljewall-Västerås Park-11_FIXAD.tif

Mälarparken

Ny utformning och tillgängliggörande av parkmiljö / Västerås

Mälarparken är en park med skogskaraktär som ligger på cykelavstånd från Västerås centrum. Med sitt läge nära Mälaren är det ett område som anses värdefullt som etableringsplats för arter som kan förväntas sprida sig från Mälaröarna till fastlandet. Området används sedan tidigare för rekreation och med den nya övergripande gestaltningen av parken har området blivit mer sammanhållet. En ny upplevelseslinga med målade träskulpturer lotsas besökarna genom parken och får reda på vilka djur och kryp som ingår i parkens rika ekosystem.

Liljewall-Västerås Park-04_fixad.tif

På en höjd i parkens södra del finns en nyanlagd utsiktsplats där besökaren kan sitta i solen och blicka ut över Mälaren. 

ÖKAD TILLGÄNLIGHET

För Mälarparkens nya utformning har också tillgänglighetsaspekten varit oerhört viktigt. Vi har arbetat med att tillgänglighetsanpassa viktiga stråk och upplevelser i parken, för både rörelsehindrade och synsvaga, barn och äldre. Målet med gestaltningen av Mälarparken är att den ska vara tillgänglighet för alla, oavsett ålder, genus, psykisk eller fysisk hälsa. Olika svårighetsgrader av stigar och vägar skapar förutsättningar till det,

liksom orienterbarhet och trygghet. 

Tillsammans med kommunen höll vi i tidigt skede workshops. Vi skickade löpande ut en loggbok till deltagarna i projektet för att alla skulle kunna följa gestaltningsprocessen och komma med egna tankar, ideer och synpunkter. På detta sätt förankrades vårt arbete hos kommunen i samtliga förvaltningar och Mälarparken kunde stå färdig 2017. 

situationsplan.jpg

Parkområdet är ungefär femton hektar stort och gränsar i väster till stadsdelen Öster Mälarstrand. Öster om parken ligger Mälaren.

CYKELVÄGAR & UPPLEVELSESLINGA

För att förstärka upplevelserna av området som park har entréerna gjorts tydligare med sittplatser, skyltar och plattformar. Det befintliga systemet av stigar och gångvägar i området har setts över och utvecklats vad gäller tillgänglighet. Cykelvägar har breddats och utrustats med belysning. I den västra delen finns en nyanlagd våtmark som hanterar dagvatten. 

Parken har fått en upplevelseslinga som kallas ”Snigels slinga” där både barn och vuxna får en inblick i vilka djur och kryp som ingår i Mälarparkens rika ekosystem. Dessa djur illustreras genom olika målade träskulpturer. Här kan man hjälpa till att samla nötter till ekorren, klättra i spindelns nät, hjälpa myran vid stacken och leka kurragömma mellan olika svampar. Längs slingan finns också hoppstubbar, stenar och broar att leka med. Man kan även lära sig om samt leta efter fågelarter längs stigen.

Liljewall-Västerås Park-33_FIXAD.tif

Stigar och gångvägar i området har setts över och utvecklats.

Liljewall-Västerås Park-09_FIXAD.tif

Mälarparken är riklig på skog och lämpar sig för olika typer av träning och motion.

Med målet att öka Mälarparkens attraktivitet och ge den en egen identitet har vi utformat nya entréer, platser, stråk och möbler. 

Liljewall-Västerås Park-18_fixad.tif

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

PROJEKTNAMN: Mälarparken

UPPDRAG: Workshops, Gestaltningsprogram, Förslagshandling, Projeketering för genomförandeentreprenad

KUND: Västerås Stad

ORT: Västerås

ÅR: 2017

BRUTTOAREA (BTA): ca 15 hektar

PROJEKTTEAM

Andreas Johansson

Uppdragsansvarig landskapsarkitekt

Marianne Hansson

Handläggande landskapsarkitekt

Katja Karlsen

Medverkande landskapsarkitekt

KONTAKT

Marianne Hansson

Landskapsarkitekt

0765-01 71 83

maha@liljewall.se

bottom of page