top of page

Hyllievångsskolan

Efter parallella uppdrag 2013 fick Liljewall möjligheten att ta sig an detta intressanta och påkostade skolprojekt. Det är den första skolan i Malmös nya stadsdel Hyllie, väster om innerstan. I den klimatsmarta och framtidsorienterade Hyllievångsskolan får barnen lära sig om allt från källsortering till hur mycket energi som skolans solceller producerar. Den hyllade och uppmärksammade skolan tilldelades Malmö Stadsbyggnadspris 2018.

Med inspiration från skånsk natur och traditionella gårdar.

FÖRUTSÄTTNINGAR & ANALYS

En skola är en komplicerad byggnad att rita och planera. Det är många olika verksamheter och aktiviteter som ska samsas på samma yta: barn och personal ska kunna äta, det ska finnas plats för katederlektioner, grupparbeten och även speciella ämnen som musik, slöjd och idrott. Utmaningen var dessutom att, med den specifika tomten, placera in en skola på lämpligt sätt så att skolkvarteret skulle kunna nyttjas som en trafikseparerad förskolegård, skolgård och allmän park utan någon tydlig gräns. 

SKISS 2.jpg

Inledningsvis börjar processen vid skissbordet. Samtidigt görs intervjuer och workshops med personal och ledning för att behoven ska återspeglas i arkitekturen. 

SKISS 1.jpg

Skolgården har integrerats med själva byggnaden genom att uteförråden kopplats samman med skolbyggnaden med strävor och träraster – som även kan utnyttjas för solavskärmning.

Hyllie_Bild4.jpg

Hyllievångsskolan ligger i gränslandet mellan staden och landskapet. Därför är byggnaden utformad för att vara en naturlig koppling till platsens historia och nutid. Här möts den goda jorden med en kvarterstät och hållbar stadsdel som växer fram.

PEDAGOGIKEN I FOKUS

Den pedagogiska undervisningen har stått i fokus vid utformningen av både byggnad och skolgård. Generösa flexibla ytor gör att lärarna får möjlighet att testa sin undervisning på flera olika sätt. Barnen får lära sig allt från källsortering till att få en glimt av kablaget i den uppglasade elcentralen.

Hyllievangsskolan_01.jpg

I anslutning till entrén ligger byggnadens hjärta där skolans trappor (gradänger) kan användas som en amfiteater. På undersidan av de stora gradängerna finns sittnischer som skapar kryp in och små rum.

Hyllievangsskolan_06.jpg

Det gemensamma kapprummet är skolans största rum. Hit kommer alla elever för att lämna jackor och skor innan de rör sig vidare in i byggnaden. Skolan är nämligen helt skofri. Kapprummet är samtidigt en naturlig yta för samvaro. Därför har extra omsorg har lagts på inredningen för att skapa öppenhet och trivsel.

Hyllievångsskolan_15.jpg

I förskolan finns en koja inbyggd i trappan där barnen kan beskåda stjärnbilder gjorda med fiberoptik. 

Hyllievångsskolan_02.jpg

Vid huvudentrén finns ett ”svävande” grupprum med fina in- och utblickar. 

utbildning_liljewall_Hyllievangsskolan_0

I mediateket kan eleverna sitt och blicka ut över skolgård och park, ända bort till Möllan.

KLIMATSMART KONCEPT

Hyllievångsskolan som invigdes hösten 2017 är en flexibel skola med utrymme för kreativitet och rörelse. Innanför den svängda tegelfasaden hittar man stora öppna ytor, gradänger men även små krypin. Utanför, en levande skolgård öppen dygnets alla timmar samt en anslutande skatepark som även bjuder in allmänheten efter skoldagens slut. Skolans tak är klätt med sedum och har solcellspaneler som visar sin energiproduktion på en display i huvudentrén. Mellan taken ligger terrasser, med växtväggar och odlingsurnor, som ger möjlighet att flytta ut undervisningen.

utbildning_liljewall_Hyllievangsskolan_d

Skolans tak är klätt med sedum och har solcellspaneler som visar sin energiproduktion på en display i huvudentrén. Terrasserna fungerar som uteklassrum när vädret tillåter.

utbildning_liljewall_Hyllievangsskolan_1

Skolgården är en förlängning av skolan där limträkonstruktionen binder samman alla delar. Här ges utrymme åt lek och aktivitet i oändliga former.

utbildning_liljewall_Hyllievangsskolan_1

Skolgården inbjuder till aktivitet under dygnets alla timmar och bidrar till att skapa trygghet i området. Här finns också en skatepark som knyter ihop skolbyggnaden och parken på ett spännande sätt.

Hyllievångsskolan_03.jpg

Mellan skolans tak ligger terrasser, möblerade med bänkar och färgglada parasoller, som ger möjlighet att flytta ut den pedagogiska undervisningen. Här finns också växtväggar och pedagogiska odlingsurnor för verksamhet året runt.

utbildning_liljewall_Hyllievangsskolan_1

Mot staden är skolans fasad en tegelmur som ändrar karaktär till en fasad i trä mot skolgården och parken. Byggnadens svängda form ramar in utemiljön som en traditionell skånegård men skapar också ett entrétorg vid skolans nordvästra del som välkomnar besökare. I kvarterets ena hörn bryts skolans murfasad upp med en stor tydlig inramning i rött. Det är entrén, som i tre våningsplan öppnar upp skolan likt en kil genom byggnaden.

Hyllievångsskolan_07.jpg

På gården finns, förutom basketplaner, fotbollsplaner, kojor och klätterställningar, en populär skatepark som knyter ihop skolbyggnaden med parken. Det gör att skolgården bjuder in till aktivitet under dygnets alla timmar och bidrar till att skapa trygghet i området.

Skolans tak är klätt med sedum och har solcellspaneler som visar sin energiproduktion på en display i huvudentrén. Mellan taken ligger terrasser, med växtväggar och odlingsurnor, som ger möjlighet att flytta ut undervisningen.

PRISBELÖNT SKOLA

Vinnaren av Malmö stadsbyggnads-pris 2018

Hyllievångsskolan är uppskattad av både elever, personal och Hylliebor. Dessutom har tilldelats med Malmö stadsbyggnadspris men motiveringen:
 

"På ett självklart vis förenas en lustfylld arkitektur med stora pedagogiska möjligheter och höga miljöambitioner. Den böjda fasadmuren signalerar skolans viktiga roll i staden; likt en kupad hand omfamnas de inbjudande och ljusa lärmiljöerna, som gränslöst sträcker sig mot slätten. Hyllievångskolan är en fördömlig satsning på barnens miljöer, där en bra process och ett gott samarbete på ett kostnadseffektivt sätt växlat skattemedel till en kvalitativ skolmiljö och aktivitetsplats för Hyllieborna.”

LILJEWALL MÖTER

Vad säger eleverna?

Det har snart gått två år sedan Hyllievångsskolan öppnade upp sina dörrar. Vi var nyfikna på att höra hur eleverna tycker att det är på skolan. Därför träffade vi pedagogen Theres Holm för att höra hur hon uppfattar sin arbetsmiljö nu när verksamheten varit igång under en tid. Med sig hade hon Rebecca och Baris, sex respektive sju år, som båda går i förskoleklass på Hyllievångsskolan. Theres beskriver en myllrande verksamhet under uppbyggnad i vilken hon och hennes kollegor arbetar med 60 barn, uppdelat i två grupper. På skolan inkvarteras också tillfälligt elever från Fridhemsskolan. Men till höstens skolstart berättar hon att fler elever och klasser ska ansluta – något hon ser fram emot. 

KORTA FAKTA

STATUS: färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: Stadsfastigheter Malmö stad

FAKTA: Hyllievångsskolan rymmer 630 elever, förskoleklass till årskurs 6 och en förskola på fyra avdelningar med plats för 72 barn.

ÅR: 2014–2017

BRUTTOAREA: ca 11 300 kvm

MILJÖKLASS: Miljöklass B / Passivhus

ARKITEKTER & STORKÖK: Liljewall

INREDNINGSARKITEKTER: Sweco

LANDSKAPSARKITEKTER: Grontmij

PROJEKTTEAM

LILJEWALL

Stefan Östman

Uppdragsansvarig

Madeleine Nordenknekt

Handläggande arkitekt

Carina Mikkelsen

Handläggande arkitekt

Annelie Idermark

Handläggande ingenjör

Elisabeth Skoglund

Medverkande ingenjör

Josef Quennerstedt

Medverkande ingenjör

Leif Sjöberg

Storkökskonsult

Mattis Dahlberg

Storkökskonsult

Fotografer: Helene Toresdotter och Kentaroo Tryman

KONTAKT

Madeleine Nordenknekt

0765-48 70 69

mano@liljewall.se

bottom of page