top of page
Gocartcentralen Foto Emma Karlsmark Elfstrand (98) low.jpg

Gokartcentralen Gullbergsvass

 Ombyggnad / Återbruk / Göteborg

I Gullbergsvass i Göteborg pågår stora ombyggnationer i samband med att nya stadsdelen Region City växer fram intill centralstationen. Mitt i området ligger Göteborgs gokartcentral. Istället för att riva byggnaden kunde den räddas genom en demonterbar fasad som kan återbyggas – vilket även resulterade i ett helt nytt uttryck i stadsbilden. 

Gocartcentralen Foto Emma Karlsmark Elfstrand (129) Low.jpg

Det var viktig att den nya fasaden som skulle byggas upp efter det tomrum som rivningen gav, skulle vara demonterbart och ha höga återbrukskrav från start.

LEGOFASADEN SOM BLEV VERKLIGHET

När den nya detaljplanen för Gullbergsvass vann laga kraft innebar det en påverkan på den 500 meter långa terminalbyggnaden, där bland annat Göteborgs Gokartcentral hade sin verksamhet. Knappa 40 meter skulle bort och de befintliga hyresgästerna flyttas till den del av terminalbyggnaden som tidigare nyttjats som p-hus. 

 

I samband med detta gav Älvstranden Utveckling Liljewall uppdraget att projektera rivningshandlingar, bygglovshandlingar och förfrågningsunderlag samt en hyresgästanpassning för den befintliga hyresgästen, Gokartcentralen. Lokalen
skulle bestå av en stor öppen yta som skulle asfalteras och utgöra själva gokartbanan. Resterande del skulle bestå av restaurang, reception, konferenslokal, aktivitetsytor samt omklädningsrum.

Gocartcentralen Foto Emma Karlsmark Elfstrand (83) low.jpg
Gocartcentralen Foto Emma Karlsmark Elfstrand (58) low.jpg

Det var viktigt att den nya fasaden som ersatte tomrummet efter rivningen hade höga återbrukskrav från start. Fasaden är därför konstruerad enligt ett holländskt fasadsystem som erbjuder tegelkonst med hög flexibilitet. Den fungerar nästan som en "legofasad," och kan därför enkelt demonteras och återuppbyggas om framtiden skulle kräva ytterligare justeringar – något som är troligt med tanke på den förväntade stadsutvecklingen i Gullbergsvass. Samtidigt såg vi en möjlighet att skapa ett nytt uttryck i stadsbilden och ett helt nytt sällskapsrum för alla målgrupper i Göteborgs innerstad.

Gocartcentralen Foto Emma Karlsmark Elfstrand (114) low.jpg

Vid platsbesök upptäcktes att fasaden som skulle tas ned varken var tidstypiskt gestaltat eller bidrog till de sociala hållbarhetsmål som stadsdelen behöver för att skapa trygga gångvägar och kvarter. Fasaden bestod av korrugerad blålackad plåt som kläddes med reklamvepor och skyltar.

ritning.JPG
Gocartcentralen Foto Emma Karlsmark Elfstrand (55)_low.jpg
Gocartcentralen Foto Emma Karlsmark Elfstrand (104) low.jpg

Vid närmre inspektion fann upptäcktes att terminalens långsidor bestod av en symmetrisk indelning av tegelfasader mellan garageportarna, vilket skvallrade om byggnadens ursprung. Detta blev ett viktigt gestaltningsmässigt avstamp som signalerar stabilitet likaväl som tegel i sig präglar Göteborg som stad. För att hantera alla nivåskillnader på ett trivsamt sätt kopplades Liljewalls landskapsarkitekter för att skapa en lösning som var inbjudande och välkomnande. Parallellt utfördes en grundlig analys av ekologisk-, ekonomisk och social hållbarhet och hur byggnadens nya karaktär kan komma att tolkas.

Gocartcentralen Foto Emma Karlsmark Elfstrand (54) low.jpg
Gocartcentralen Foto Emma Karlsmark Elfstrand (59)_low.jpg

Social hållbarhet

Analys kring hur människor kommer röra sig i området samt hur många fler som kommer vistas här efter att alla nya kvarter som förts upp enligt stadsdels-utvecklingen. Utredning kring om denna plats kan bli en fri mötesplats för alla målgrupper.

Ekonomisk hållbarhet

Noggrann utredning av projektets kostnadsbild då det ska gå att få ekonomi i projektet för såväl beställare som hyresgäst. Analys kring hur vi kan höja fastighetsvärdet med tanke på den stadsdelutveckling som råder samt se över så att fastighetsägaren klarar hålla nere hyrorna för sina hyresgäster efter ombyggnationen.

Ekologisk hållbarhet

Fasaden består av tunna isolerskivor med tegelmönster. Det unika med detta system är att skivorna är isolerade och att skarvarna mellan dem är osynliga, vilket ger utrymme för kreativitet i tegelläggningen. Dessutom är hela fasaden demonterbar, och stommen, skivor och skruvar kan återanvändas.

Tidiga skisser och fasadlösningar. Valet föll på en klassisk tegelfasad väl förankrad i platsen och byggnadens historiska arv.

Från plåtbyggnad till flexibel och karaktärsstark tegelbyggnad med nya sociala- ekologiska- och ekonomiska värden. 

KORTA FAKTA

PROJEKTNAMN: Gokartcentralen

UPPDRAG: Ombyggnad och återbruk

KUND: Älvstranden Utveckling
ENTREPRENÖR: FO Peterson & Söner
byggnads AB

ORT: Göteborg

ÅR: 2019-2022

OMFATTNING: 5000 kvadratmeter BTA
Hyresgästanpassning

PROJEKTTEAM

Laura F Stål

Uppdragsansvarig arkitekt

Albert Chen

Handläggande ingenjör

Claes Johansson

Handläggande ingenjör

Philipp Westman

Handläggande arkitekt - förstudie

Jimmy Örtendahl

Medverkande arkitekt

Frans Gillberg

Landskapsarkitekt

Emma Karlsmark Elfstrand

Fotograf

KONTAKT

Laura F Stål

Uppdragsansvarig

0765-48 70 80

last@liljewall.se

bottom of page