Med Volymskissaren får man direkt återkoppling i diagram på vilka konsekvenser en våning extra eller ett indraget hörn får för de givna aspekterna. På så sätt är alla viktiga parametrar med under hela skissprocessen.

TOOLBOX STADSBYGGNAD

Volymskissaren

I tidiga skeden jobbar vi med olika skisscenarier som övergripande utvärderas mot ett antal nyckelfrågor. Vi tar effektivt fram BTA, LOA, parkeringsbehov, servicebehov i form av skolor och förskolor, grönytefaktor samt sol- och skuggstudier. Med detta verktyg får man en direkt återkoppling till vad olika förslag genererar och vilka förutsättningar platsen och projektet har.

Volymskissaren skapar både en enkel illustrationsplan, 3D volymer som kan visa funktioner och fasadmaterial, och diagram över nyckeltal. Detta skapar en bra överblick och en löpande konsekvensbedömning av skissförslag.

Digital Toolbox innehåller flera verktyg .... nåt som kan återkomma på alla sidor. Något om D+ och ert arbete.