top of page

STADSBYGGNAD

Volymskissaren

Volymskissaren är ett skissverktyg som skapar en helhetsbild av ett förslag. Förslaget presenteras både som illustrationsplan, 3D volymer och i diagram, där viktiga nyckeltal presenteras.

DIGITAL TOOLBOX
 

Verktyg för en effektiv designprocess

I tidiga skeden jobbar vi med att ta fram flera olika skissförslag som utvärderas mot ett antal nyckeltal. Vi tar effektivt fram BTA, LOA, parkeringsbehov, servicebehov i form av skolor och förskolor, grönytefaktor samt sol- och skuggstudier och mycket mer beroende på vad projektets nyckelfrågor är. 


Med Volymskissaren får man direkt återkoppling i diagram på vilka konsekvenser till exempel en våning extra eller ett indraget hörn får för de givna aspekterna. På så sätt är alla viktiga parametrar med under hela skissprocessen!


Volymskissaren skapar både en enkel illustrationsplan, 3D volymer som kan visa funktioner och fasadmaterial samt diagram över nyckeltal. Detta skapar en bra överblick och en löpande konsekvensbedömning av olika skissförslag.

Ellen och Cecilia.jpg

När parametrisk design blev en del av arkitektens designprocess

Med digitala verktyg kan man effektivisera designprocessen och få fram en databaserad analys för att kunna identifiera och undvika fallgropar i tidigt skede. Det menar Cecilia Windh, samhällsplanerare och Ellen Simonsson, arkitekt som arbetar på Liljewall och ingår i den D+ grupp som driver utvecklingen med att digitalisera arkitektens processer. 

bottom of page