top of page
bostader-att-trivas-i_liljewall-cba_omslag.jpg

En bok om bostadsarkitektur

Att samverka med akademi och näringsliv och att vända blicken utåt och möta såväl studenter som yrkesverksamma och få deras syn på arkitektur är en självklar del av Liljewalls arbete. Som en del i detta engagemang har marknadsområdet Bostad samverkat med Centrum för boendets arkitektur (CBA) och Ola Nylander för att med objektiva ögon utvärdera några utvalda bostadslösningar signerade Liljewall. Resultatet presenteras i boken Bostäder att trivas i med en serie analyser för ökad trivsel och välbefinnande.

Bostäder att trivas i Liljewall Arkitekter

BOSTÄDER ATT TRIVAS I

Bostadsbyggandet har under de senaste åren blivit en av de mest omdiskuterade samhällsfrågorna. Det råder stor bostadsbrist och politiskt satsas det på ett dramatiskt ökat bostadsbyggande. Samtidigt kommer det signaler om allt större problem med kvalitet i de nya bostäderna som byggs. Den bostadsstandard som branschen ritar och bygger efter idag baseras i huvudsak på antingen kärnfamilj eller ensamhushåll. Vårt samhälle består idag av så många olika typer av familjekonstellationer och andra sätt att leva och bo, att behovet av flexibla bostäder är stort.

 

En lägenhet som kan förändras över tid medger att man i större utsträckning kan bo kvar när familjen växer eller krymper. ​ Som arkitekter strävar vi efter att skapa bostäder för människor att trivas i. Vår önskan och mål är att utforma bostäder som rymmer flera kvaliteter. Men vad menas egentligen med bostadskvaliteter? Även om kvaliteterna skiljer sig från person till person finns det generell kunskap som faller inom ramen för arkitektens profession.

Vi Kan Inre Miljöer Liljewall Arkitekter

Genomsikt

Genomsikt eller axialitet är när siktlinjer sträcker sig genom flera rum. Genomsiktsmöjlighet gör att lägenheten känns större och effekten blir större ju längre axeln sträcker sig – en nyfikenhet väcks på att upptäcka nästa rum. Siktlinjer som ger utblick genom fönster är värdefulla för bostaden.

Flexibilitet

 

Ett flexibelt rum går att använda och möblera på många olika sätt. Graden av flexibilitet beror på rummets storlek och form. En flexibel planlösning kan också innebära att bostaden kan förändras över tid och efter behov. En öppnare planlösning kan behöva delas av för att skapa fler mindre sovrum när familjesituationen förändras. Här spelar fönsterplaceringen en stor roll för att möjliggöra olika väggplaceringar.

Vi Kan Inre Miljöer Liljewall Arkitekter
Vi Kan Inre Miljöer Liljewall Arkitekter

Rörelse

Genom att kunna gå runt i sin lägenhet ges en känsla av rymlighet i bostaden. Rum med flera öppningar ger ökade möjligheter till rörelser i lägenheten och ger en rikare upplevelse av bostaden. Rummens storlek och utformning påverkar rörelsens rytm. 

Vi Kan Inre Miljöer Liljewall Arkitekter

Zonering

 

Hur de olika rummen är ordnade inom lägenheten påverkas dess användning. Genom att t.ex. samla sovrummen i en zon och rummen för social samvaro  i en annan zon kan flera personer samtidigt nyttja bostaden till olika aktiviteter utan att störa varandra.

ANALYSER AV VÅRA EGNA BOSTADSPLANER

Som ett led i att rita bättre bostäder har vi i en seminarieserie analyserat flera av våra egna bostadsplaner tillsammans med Ola Nylander, konstnärlig professor i arkitektur på Chalmers. Vissa planer har aldrig realiserats, några är tävlingar, andra är under byggnation och några bostadshus är färdiga och inflyttade. Förutsättningarna har varit olika vad gäller målgrupp, läge och beställarkrav. I de redovisade bostadsplanerna har vi koncentrerat analyserna på genomsikt, zonering, rörelse och flexibilitet. Vi har också gjort intervjuer med några av de boende för att se om analysen stämmer. ​ ​

 

Genom att samla vårt arbete i boken ”Bostäder att trivas i” vill vi kommunicera våra erfarenheter och tankar till kollegor, byggherrar, stadsplanerare och alla andra som har intresse av att diskutera vad som ger bostaden dess kvaliteter. ​ Seminarieserien och boken är en del av ett samarbetsprojekt med CBA – Centrum för boendets arkitektur där Liljewall ingår som forsknings- och utvecklingspartner. Våra nya kunskaper och slutsatser tar vi med oss i våra kommande projekt och samtal om den goda bostaden, såväl inom som utanför kontoret.

"Genom att analysera kvaliteterna i våra egna projekt blir vi mer medvetna om vilka val vi gör, hur de påverkar bostaden och människorna som ska nyttja den."

Hilda Esping Nordblom, Arkitekt, Liljewall

bostader-att-trivas-i_liljewall-cba_analys.jpg

Är du intresserad av

ett exemplar?

 

Det går att beställa boken via Svensk Byggtjänst. Den kostar 150 kronor. Vill du veta mer om boken är du välkommen att höra av dig till info@liljewall.se.

bottom of page