top of page
industri_liljewall_kraftvärmeverk_torsvik_2015_06.jpg

Torsviks kraftvärmeverk

Ny, om- och tillbyggnad / Jönköping

Längs med E4:an, mellan Värnamo och Jönköping, mitt ute i de småländska skogarna reser sig en industrianläggning som drar blickarna till sig. Med en 120 meter hög, upplyst skorsten och en uppglasad pannbyggnad är det ett praktfullt byggnadsverk som genererar miljövänlig fjärrvärme och förnybar el till Jönköpingsborna. Kraftvärmeverket Torsvik har varit ett av Liljewalls viktigaste projekt, först som en prestigefullt vunnen tävling och sedan som återkommande arbetsuppgift för utbyggnader under mer än femton års tid.

 Torsvik innefattar två pannor; i den ena eldas avfall och i den andra biobränsle. Tillsammans står de båda verken för 90% av fjärrvärmebehovet och 20% av den el som används i området Jönköping och Huskvarna.

industri_liljewall_kraftvärmeverk_torsvik_2015_03.jpg

ETT PÅBYGGNADSPROJEKT ÖVER TID

År 2002 vann vi en inbjuden tävling om Torsviks kraftvärmeverk. Tävlingsuppgiften var att organisera och formge en stor anläggning för förbränning av sopor på jungfrulig mark i ett skogsområde längs Europaväg 4 utanför Jönköping. Tävlingen och platsen fick oss både att sträva efter ett starkt och sammanhållande koncept och att söka ekonomiska lösningar. En beståndsdel var att hantera trafikflöden till ett stort antal portar i olika väderstreck. En annan att skapa ett tilltalande uttryck för en plats som så många bilburna passerar. Lösningen blev en cirkelformad tillfartsväg runt en strikt geometrisk byggnad ställd i rät vinkel mot Europavägen.

Torsvik 02.jpg
Torsvik 08.jpg

En hundra meter hög skorsten i framkant försågs med en upplyst glasslits i sin hela höjd. Också pannbyggnaden försågs med en uppglasad gavel mot vägen och kläddes med korrugerad silverskimrande aluminium på övriga fasader. Den stora lutningen på tomten hanterades med återkommande ”vector walls”, stödmurar av stenar inom ramverk av stålgaller.

Torsvik kontorshus 07.jpg

2013 fick projektet en fortsättning när man önskade bygga ut med kontorsplatser och förrådsutrymmen. Efter flera olika skisser fastnade man för en lösning där en avlång rektangulär tvåvåningsbyggnad lades som en bro från den befintliga byggnaden, över den cirkulära angöringsvägen, till kullarna utanför anläggningsområdet. Tillbyggnaden ligger snett vinklad och är ett synligt avsteg från den tidigare rätvinkliga layouten.

Lastbilstrafik passerar samtidigt under den nya kontorsbyggnaden. De stora förrådsytor som efterfrågades smögs in i landskapet och gömdes bakom utbyggda murar av ”vector walls”, formelement som redan fanns på platsen. Nybyggnaden kunde på så sätt både utformas med ett smäckert högteknologiskt uttryck och framstå som mindre än den egentligen är.

En stor vinst med tillbyggnaden blev att hela anläggningen nu fick en välkomnande entré för personal och besökande utanför det tungt trafikerade anläggningsområdet.

industri_liljewall_kraftvärmeverk_torsvik_2015_07.jpg
Torsvik 11.jpg
Torsvik 09.jpg
Torsvik kontorshus 12.jpg

Om kontoret utvändigt är strängt geometriskt är dess insida möblerad med industrigula, vinklade väggar i stark kontrast till fasaderna. Kulören kommer från den ursprungliga pannbyggnadens processdelar. Några gula delar har också tillåtits att vandra ut ur byggnaden i form av vinklade sittbänkar framför huvudentrén. Samtidigt med den nya kontorsdelen uppfördes också en ny pannbyggnad för biobränsle. Denna utformades som en ”tvilling” till den ursprungliga pannbyggnaden och uppfördes inom cirkeln.

Torsvik_kraftvärmeverk_17.jpg

Kraftvärmeverken fyller en viktig funktion i vårt samhälle. Anläggningarna tar hand om det avfall som vi människor producerar och som idag inte kan återvinnas på annat sätt. Med sin samhällsviktiga funktion bildar de stora byggnadsverken ofta betydande landmärken för den stad de tillhör. Torsvik kraftvärmeverk är ett av dem. Projektet har inte bara gjort ett bestående avtryck i Jönköping utan även i Liljewalls historia.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Nybyggnad

UPPDRAGSGIVARE: Jönköping Energi

ORT: Torsvik, Jönköping

ÅR: 

Första delen togs i bruk 2006

Andra delen togs i bruk 2015

EFFEKT: 110 MW

PROJEKTTEAM

Tillbyggnad panna 1

Bjarni Ingvason

Uppdragsansvarig systemhandling

Tomas Hago

Handläggande arkitekt systemhandling

Calle Hellberg

Handläggande arkitekt bygghandling

Bo Wallin

Handläggande ingenjör bygghandling

 

Tillbyggnad panna 2

Mats Milsta

Uppdragsansvarig

Mark Langer

Handläggande arkitekt

Pamela Paredes

Handläggande ingenjör

 

Tillbyggnad kontor

Bo Wallin

Uppdragsansvarig 

Calle Hellberg

Handläggande arkitekt

Jonas Bergström

Handläggande ingenjör

Pamela Paredes

Medverkande ingenjör

Linda Nilson

Inredningsarkitekt

Lotta Josefsson

Inredningsarkitekt

Annette Petterson 

Inredningsarkitekt

Bert Leandersson

Fotograf

KONTAKT

Tomas Hago

0765-48 70 30

toha@liljewall.se

bottom of page