top of page

Tomteboda

Ljusdesign / Tomteboda gamla postterminal, Solna

Tomteboda postterminal uppfördes åren 1980–1983 för att hantera Solnas postsortering. Byggnaden har räknats som en av Sveriges enskilt största byggnader och är kulturminnesmärkt. Sedan upphörandet av postterminalens verksamhet under 2015 har en omfattande renovering och restaurering av fastigheten inletts. Här ska nu moderna kontors- och logistikytor skapas för vilka vi skapat ljusdesign och landskapsutformning utefter de förutsättningar som gäller för kulturminnesmärkta byggnader.

Vi vill skapa en inbjudande miljö där vi återtar landskapets befintliga karaktärer och där ljuset förstärker den storslagna arkitekturen.

EN GRÖN, TRYGG OCH INSPIRERANDE UTEMILJÖ


Vi har sedan 2018 arbetat med den gamla postterminalen som nu ska moderniseras. Uppdraget har berört landskaps- och belysningsplanering för samtliga exteriöra miljöer, huvudentré, sekundära entréer, infarter och parkeringar, exteriör konst och samtliga terrasser. Dessutom ljusdesign för publika och interiöra miljöer.

 

Målet har varit att skapa välkomnande rum som bryter ned den stora byggnadens volym och bidrar till en omhändertagande skala med väl fungerande flöde och säker logistik för de nya hyresgästerna. Därtill har vi velat förstärka entréområdet med hjälp av byggnadens och växternas arkitektur samt skapa vistelseplatser som bjuder in till promenader och kreativitet. Att återvända till den före detta postterminalen, blicka ut från sitt kontor på gröna miljöer eller att ta en lunchpaus bland fågelliv och fjärilar ska kännas inspirerande.

Tomteboda_skiss.jpg

ENTRÈOMRÅDET - PARKPROMENADEN

 

Entréområdet har delats upp i ett antal stråk och torg som vardera har sin unika prägel för att skapa en dynamisk variation. För de olika sektionerna, gula torget, blå stråket, gröna torget har vi använt oss av en varierande palett av grönska och materialval.   

Landskap_entre.jpg

Entréområdet

entreområdet.jpg

I entréområdet utökas grönytorna och nya träd planteras. Murar stiger upp ur marken och skapar riktning mot Tomtebodas fasad och ger plats för spontan vila och samvaro. Murarna fungerar samtidigt som identitetsbärare med möjlighet för ingraveringoch belysning vilket gör platsen levande dygnet runt.

Gula torget

gula_parken.jpg

Här skapar vi ett välkomnande torg med tydlig riktning för gående och cyklister. Torget är det första i en serie om tre delar som går från det Gula torget ända fram till den norra huvudentrén. Här består ytskiktet i huvudsak av antracitfärgade betongplattor med ett mönster av naturgrå betongplattor och en kant av flammad smågatsten i kombination med gula blommor. Parkpromenaden. Björkplanteringen och belysningen bildar ett stråk med tydligt formspråk som framhäver Tomteboda i sin fulla prakt.

Blå stråket

blå_stråket.jpg

Efter det Gula torget följer det Blå stråket som utgör länken mellan de två torgytorna. Ytskitet är mot vägen asfalt med busshålplatsen definierad av plattor. Mittenpartiet har ett golv av gräskullar och blå vårlökar som ger ett vilt, lekfullt och för Tomteboda både ett bekant och nytt uttryck. Bredvid löper betongbandet med sin tydliga björkrad, denna gång med en
markvegetation med blå blommor.

Gröna torget

parkpromenaden.jpg

Sist i parkstråket kommer det Gröna torget. Ytan är en nod mellan besökare till SL och Tomteboda. Marken är beklädd med en  antracit betongmarkplatta av samma dimension som mot entrén. Linjerna i mark är lika som på det Gula torget.
Markvegetationen är grön med vita blommor.

BELYSNING SOM BERÖR

 

Vid utformningen av såväl de yttre miljöerna samt för belysningen har byggnadens storslagna och samtidigt detaljrika arkitektur, tillsammans med dess kulturminnesklassning, varit tongivande. Ljuset ska förstärka byggnadens entré, riktningar och landskapsgestaltningen samtidigt som en känsla av trygghet förmedlas omkring och i den väl tilltagna byggnaden. 

Foto: Wallenstam

Utmaningen i det här projektet har varit att utveckla men samtidigt bevara ett kulturarv

Vi vill skapa vistelsemiljöer som inbjuder till promenader, kreativitet och årstidsväxlingar. Entréområdet förstärks med hjälp av byggnadens och växternas arkitektur.  

KORTA FAKTA

STATUS: Programhandling 2018, Förfrågningsunderlag samt Bygghandling 2018-2019

UPPDRAGSGIVARE: Tomteboda Real Estate AB, (Blackstone/Areim)

ÅR: 2017-

BRUTTOAREA: Tomtmark ca 60 000 m2

PROJEKTTEAM

Marianne Hansson

Uppdragsansvarig landskap

Jessica Linefors

Uppdragsansvarig Ljusdesign

Karolina Andersdotter

Landskapsarkitekt

Anna Eklund

Landskapsarkitekt

Alexandra Claesson
Ljusdesign

Christoffer Thulin
Visualiserare

KONTAKT

Jessica Linefors

0761-48 28 31
jeli@liljewall.se

bottom of page