top of page
DSC_2125_Anders-Modin_small.jpg

Tomteboda

Landskap och ljusdesign / Tomteboda gamla postterminal, Solna

Tomteboda postterminal uppfördes åren 1980–1983 för att hantera Solnas postsortering. Byggnaden har räknats som en av Sveriges enskilt största byggnader och är kulturminnesmärkt. Sedan upphörandet av postterminalens verksamhet 2015, inleddes en omfattande renovering och restaurering av fastigheten. Här ryms nu moderna kontors- och logistikytor för vilka vi skapat ljusdesign och landskapsutformning utefter de förutsättningar som gäller för kulturminnesmärkta byggnader.
DSC_2141_Anders-Modin_small.jpg

Vi ville skapa en inbjudande miljö där vi återtog landskapets befintliga karaktärer och där ljuset förstärkte den storslagna arkitekturen

DSC_2146_Anders-Modin_small.jpg

EN GRÖN, TRYGG OCH INSPIRERANDE UTEMILJÖ

 

Vårt arbete med den gamla postterminalen som nu har moderniseras började 2017. Uppdraget har berört landskaps- och belysningsplanering för samtliga exteriöra miljöer, huvudentré, sekundära entréer, infarter och parkeringar, exteriör konst och samtliga terrasser. Dessutom ljusdesign för publika och interiöra miljöer.

 

Målet har varit att skapa välkomnande rum som bryter ned den stora byggnadens volym och bidrar till en omhändertagande skala med väl fungerande flöde och säker logistik för de nya hyresgästerna. Därtill har vi velat förstärka entréområdet med hjälp av byggnadens och växternas arkitektur samt skapa vistelseplatser som bjuder in till promenader och kreativitet. Att återvända till den före detta postterminalen, blicka ut från sitt kontor på gröna miljöer, träna eller ta en lunchpaus bland fågelliv och fjärilar ska kännas inspirerande.

Tomteboda_skiss.jpg

ENTRÈOMRÅDET - PARKPROMENADEN

 

Entréområdet har delats upp i ett antal stråk och torg som vardera har sin unika prägel för att skapa en dynamisk variation. För de olika sektionerna; gula torget, blå stråket, och gröna torget, har vi använt oss av en varierande palett av grönska och materialval.   

Landskap_entre.jpg

Entréområdet

entreområdet.jpg

I entréområdet har grönytorna utökats och nya träd planterats. Murar stiger upp ur marken och skapar riktning mot Tomtebodas fasad och ger plats för spontan vila och samvaro. Murarna fungerar samtidigt som identitetsbärare med möjlighet för ingraveringoch belysning vilket gör platsen levande dygnet runt.

Gula torget

gula_parken.jpg

Här har vi skapat vi ett välkomnande torg med tydlig riktning för gående och cyklister. Torget är det första i en serie om tre delar som går från det Gula torget ända fram till den norra huvudentrén. Här består ytskiktet i huvudsak av antracitfärgade betongplattor med ett mönster av naturgrå betongplattor och en kant av flammad smågatsten i kombination med gula blommor. Parkpromenaden, björkplanteringen och belysningen bildar ett stråk med tydligt formspråk som framhäver Tomteboda i sin fulla prakt.

Blå stråket

blå_stråket.jpg

Efter det Gula torget följer det Blå stråket som utgör länken mellan de två torgytorna. Ytskitet är mot vägen asfalt med busshålplatsen definierad av plattor. Mittenpartiet har ett golv av gräskullar och blå vårlökar som ger ett vilt, lekfullt och för Tomteboda både ett bekant och nytt uttryck. Bredvid löper betongbandet med sin tydliga björkrad, denna gång med en
markvegetation med blå blommor.

Gröna torget

parkpromenaden.jpg

Sist i parkstråket kommer det Gröna torget. Ytan är en nod för besökare till SL och Tomteboda. Marken är beklädd med en antracit betongmarkplatta av samma dimension som mot entrén. Linjerna i mark är lika som på det Gula torget. Markvegetationen är grön med vita blommor.

BELYSNING SOM BERÖR

 

Vid utformningen av såväl de yttre miljöerna som belysningen har byggnadens storslagna och samtidigt detaljrika arkitektur, tillsammans med dess kulturminnesklassning, varit tongivande. Ljuset ska förstärka byggnadens entré, riktningar och landskapsgestaltningen samtidigt som en känsla av trygghet förmedlas omkring och i den väl tilltagna byggnaden. 

Foto: Wallenstam

Utmaningen i det här projektet har varit att utveckla men samtidigt bevara ett kulturarv

DSC_2153_Anders-Modin_small.jpg
Vi ville skapa vistelsemiljöer som inbjuder till promenader, kreativitet och årstidsväxlingar. Entréområdet förstärktes med hjälp av byggnadens och växternas arkitektur.  
DSC_2135_Anders-Modin_small.jpg

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: Tomteboda Real Estate AB, (Blackstone/Areim)

ÅR: 2017-2023

BRUTTOAREA: Tomtmark ca 60 000 m2

PROJEKTTEAM

Marianne Hansson

Uppdragsansvarig landskap

Jessica Linefors

Uppdragsansvarig Ljusdesign

Karolina Andersdotter

Landskapsarkitekt

Alexandra Claesson
Ljusdesign

Christoffer Thulin
Visualiserare

KONTAKT

Marianne Hansson

0765-01 71 83
maha@liljewall.se

bottom of page