top of page
Bild1.jpg

DB Schenker

En ny terminal / Södertälje

 Stockholmsregionen växer snabbt, och att bygga en ny terminal i Södertäljeområdet har länge stått högt på önskelistan för DB Schenker. Genom att etablera sig i Södertälje blir det möjligt för Schenker att med både kortare och enklare transporter nå de kunder som finns söder om Stockholm så väl som i norra Södermanland. Även risken för förseningar minskar då godsen inte behöver passera Stockholms tungt trafikerade innerstad på samma sätt som idag.  

Miljöfrågan blir allt viktigare i transportsektorn. DB Schenker har som mål att bli världsledande på grön logistik, främst genom att minska sina utsläpp med 70 procent fram till 2030.


 

KONTOR_SHCENKER_LILJEWALL.jpg

SNABBT, SMIDIGT & LÄTT

 DB Schenker är en av världens största aktörer inom globala landtransporter, flyg- och sjöfrakter, kontraktslogistik och leveranskedjehantering för industri och handel. Målet är att se till att flödet av gods och paket sker sömlöst och att leveranskedjorna blir så resurssnåla som möjligt. Utöver själva transporten erbjuder DB Schenker fullständiga logistiklösningar som lagerhållning och en rad informationstjänster. Den 14 400 kvadratmeter stora anläggningen utanför Södertälje består både av kontor och terminalyta för hantering av såväl gods som paket till och från leverantörer över hela världen. Stockholm syd/Almnäs är ett av de största företagsområdena i Stockholmsregionen med ett strategiskt läge i närheten av Svealandsbanan och stambanan, Södertälje hamn, Stockholm Skavsta airport och E4/E20. 

Anläggningen är utrustad med 150 kW solcellsanläggning vilket motsvarar årsförbrukningen för cirka 15 svenska normalvillor. Man använder också bergvärme för att minska miljöpåverkan. Laddstolpar för eldrivna paket- och distributionsbilar är installerade i lastportar och vid parkeringsplatser. Området är även förberett för att ställa om till en helt elektrifierad fordonsflotta.

Bild4.jpg

INNOVATIVA DAGVATTENLÖSNINGAR & POSITIVA EFFEKTER AV ATT PLANTERA TRÄD

För att hantera den mängd dagvatten som uppkommer inom logistikcentralen, skiljs
dagvatten som faller över takade ytor från vatten som faller över asfalterade ytor. 
Vatten som faller över takade ytor på ungefär två hektar, avvattnas i huvudsak till ett infiltrationsmagasin i de fyllnadsmassor som är nödvändiga i södra delen av området. Vattnet återförs på så sätt till marken. Avvattning från den asfalterade ytan på ungefär sex till sju hektar sker via ett öppet dike som omger hela verksamhetsområdet. Vattnet från diket, den mindre dammen och brunnarna leder till en större sedimentationsdamm placerad öster om terminalen. Sedimentationsdammens syfte är att ge vattnet tillräcklig uppehållstid för sedimentation av partiklar och utjämning av flödet. Träd och andra planteringar fyller en positiv funktion, bland annat genom att dra ner hastigheten på området då träd som står nära gör att det blir lättare att uppfatta vilken hastighet man har. 

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Ny logistikanläggning, terminal och kontor

UPPDRAGSGIVARE: Schenker Property Sweden AB

ORT: Almnäs, Södertälje/Stockholm syd

ÅR: Färdigställt, 2022

BRUTTOAREA (BTA): 14 400 kvadratmeter

OMRÅDET: 100 000 kvadratmeter

PROJEKTTEAM

Mark Langer

Uppdragsansvarig

Alexandra Aldebo

Handläggande arkitekt

Jonas Bergström

Handläggande ingenjör

Nils Ekström

Landskapsarkitekt

KONTAKT

Mark Langer

0706-87 87 80

mala@liljewall.se

bottom of page