PROJEKT / BOSTÄDER / SÄTERIET

Säteriet - Gatuvy
Säteriet - Gatuvy

Liljewall arkitekter

Säteriet - Översikt
Säteriet - Översikt

Liljewall arkitekter

Säteriet - Siteplan
Säteriet - Siteplan

Liljewall arkitekter

Säteriet - Gatuvy
Säteriet - Gatuvy

Liljewall arkitekter

1/3

SÄTERIET

Exploatörsdriven detaljplan

STATUS

UPPDRAGSGIVARE

ORT

ÅR

ANTAL LÄGENHETER

PROJEKTTEAM

KONTAKTPERSON

PLANSKEDE - SAMRÅD

FÖRBO

MÖLNLYCKE

2019

300 BOSTÄDER

PER-HENRIK JOHANSSON

Uppdragsansvarig

EMELIE SILVERTERNA
Handläggande arkitekt

EMILY-CLAIRE GOKSØYR

Medverkande arkitekt

I Säteriet planerar Förbo att förtäta stadsdelen med ca 300 bostäder, förskola och lokaler. Visionen är att skapa en levande stadsdel med mångfald och platser som underlättar möten mellan människor. Arbetet med detaljplanen är en del av Härryda kommuns pilotprojekt med exploatörsdrivna detaljplaneprojekt. I pilotprojektet är det exploatören som ansvarar för att ta fram utredningar och underlag och Härryda kommun fungerar som rådgivande instans, ansvarar för samråd och granskning. Liljewall har arbetat med utformningen av planen från första skiss.

 

Länk mellan öst & väst

Visionen för Säteriet är att bidra till en ökad social mångfald genom blandning av boendeformer och lägenhetsstorlekar.  En variation av upplåtelseformer och fler bostäder med hiss bidrar till ett ökat utbud och fler har möjlighet att bo kvar i området över tid. Fler boende skapar också bättre underlag för service.
 

Tillkommande bebyggelse sluter sig mot Platåvägen och öppnar upp sig mot angränsande bostadskvarter öster och väster om planområdet. Byggnaderna utformas i 3-6 våningar, de högre våningsantalen medges mot Platåvägen och de lägre mot befintlig byggnation. För att stärka småskaligheten och variationen i gaturummet ska fasaderna brytas upp så att de upplevs som mindre enheter med exempelvis variation i material, entréutformningar, flexibla kantzoner och variation av takutformning. Gestaltningen inspireras av fasadmaterialen som finns i området.
 

Livet längs gatan

Platåvägen utformas som stadsgata med byggnader längs båda sidor som får entréer mot gatan. En ’flexibel kantzon’ längst med gatorna i form av förgårdsmark skapar en semi-privat zon som ger variation och karaktär åt gaturummet. Denna zon kan användas för att skapa privata entréer, angöra cykelparkering, en egen uteplats eller planteringar längst med gatan.  De flexibla kantzonerna bidrar till levande entrévåningar och gatumiljöer och ökar möjligheten till möten mellan boende i området.

 

Liljewall arkitekter har arbetat med utformningen av planen från första skiss. Exploatörsdriven detaljplan är ett sätt att öka takten i bostadsbyggandet och avlasta kommunerna genom att samtliga parters kunskap och resurser nyttjas maximalt. Det ger en sammanhållen process och tät samverkan.

Arbeta med oss i detaljplanskedet och vid byggaktörsdrivna planprocesser

  • Vi har all kompetens samlad under ett tak. 

  • Vi har erfarenhet från gestaltning och projektering som direkt kan användas i allt från tidiga skisser till handläggandet av detaljplanen och vidare in i genomförandet.

  • ArchiCAD hjälper oss att göra snabba och tidiga modeller samtidigt som vi kan följa projektet hela vägen.

Läs mer om våra planarkitekter och deras syn på byggaktörsdrivna planprocesser och om vilka fördelar det är att jobba med Liljewall i den typen av processer.