top of page
SÄTERIET_BJÖRKGÅRDEN_Liljewall_210314.jpg

Säteriet

 
Exploatörsdriven detaljplan / Härryda, Mölnlycke

I Säteriet planerar Förbo att förtäta stadsdelen med cirka 300 bostäder, förskola och lokaler. Visionen är att skapa en levande stadsdel med mångfald och platser som underlättar möten mellan människor. Arbetet med detaljplanen är en del av Härryda kommuns pilotprojekt med exploatörsdrivna detaljplaneprojekt. I pilotprojektet är det exploatören som ansvarar för att ta fram utredningar och underlag och Härryda kommun fungerar som rådgivande instans, ansvarar för samråd och granskning. Liljewall har arbetat med utformningen av planen från första skiss.

Visionen för Säteriet är att bidra till en ökad social mångfald genom blandning av boendeformer och lägenhetsstorlekar. En variation av upplåtelseformer och fler bostäder med hiss bidrar till ett ökat utbud och fler har möjlighet att bo kvar i området över tid. Fler boende skapar också bättre underlag för service.

SÄTERIET_GATUVY_Liljewall_200819.jpg
SÄTERIET_SITPLAN_CROPPED.jpg

LÄNK MELLAN ÖST OCH VÄST

Den nya bebyggelsen sluter sig mot Platåvägen (i mitten på översiktsplanen, och den som illustreras på bilden ovan) och öppnar upp sig mot angränsande bostadskvarter öster och väster om planområdet. Byggnaderna utformas i 3 till 6 våningar, de högre våningsantalen medges mot Platåvägen och de lägre mot befintlig byggnation. För att stärka småskaligheten och variationen i gaturummet ska fasaderna brytas upp så att de upplevs som mindre enheter med exempelvis variation i material, entréutformningar, flexibla kantzoner och variation av takutformning. Gestaltningen inspireras av fasadmaterialen som finns i området.

SÄTERIET_ÖVERSIKT_Liljewall_191111.jpg

LIVET LÄNGS GATAN

Vi på Liljewall har arbetat med utformningen av planen från första skiss. Detaljplanen vann laga kraft i november 2021. Platåvägen utformas som stadsgata med byggnader längs båda sidor som får entréer mot gatan. En ’flexibel kantzon’ längst med gatorna i form av förgårdsmark skapar en semi-privat zon som ger variation och karaktär åt gaturummet. Denna zon kan användas för att skapa privata entréer, angöra cykelparkering, en egen uteplats eller planteringar längst med gatan. De flexibla kantzonerna bidrar till levande entrévåningar och gatumiljöer och ökar möjligheten till möten mellan boende i området.

Exploatörsdriven detaljplan är ett sätt att öka takten i bostadsbyggandet och avlasta kommunerna genom att samtliga parters kunskap och resurser nyttjas maximalt. Det ger en sammanhållen process och tät samverkan.

Arbeta med oss i detaljplanskedet och vid byggaktörsdrivna planprocesser

Lena Boman är arkitekt och Hillevi Kittel planarkitekt på Liljewall. Tillsammans med kollegor och kunder jobbar med projekt och insatser inom stadsförnyelse och stadsanalys. Läs intervjun där de berättar mer om yrket, byggaktörsdrivna planprocesser och vilka fördelar det är att jobba med Liljewall i den typen av processer. 

KORTA FAKTA

STATUS: Lagakraftvunnen detaljplan

ANTAL LÄGENHETER: 300

UPPDRAGSGIVARE: Förbo

ORT: Mölnlycke

ÅR: 2019–2021

PROJEKTTEAM

Per-Henrik Johansson

Uppdragsansvarig

Lena Boman

Planarkitekt

 

Emily-Claire Goksøyr

Medverkande arkitekt

KONTAKT

Per-Henrik Johansson

0706 97 80 40

pejo@liljewall.se

bottom of page