top of page
Salem_Salemparken_230918.jpg

Salems nya stadskärna

I Salems kommun planeras en ny livfull stadskärna. Projektet sträcker sig över offentliga rum såsom parker, gator och torg, samt inkluderar tio kvarter med bostadshus, medborgarhus och en mobilitetsbyggnad. Liljewall anlitades av kommunen som planstöd i arbetet med detaljplanen och har tagit fram ett gestaltningsprogram för den nya stadskärnan. Liljewall har utfört förprojektering av parken, gångstråken och torgen, samt varit del i arbetet med förprojekteringen av gatorna. Vårt uppdrag inkluderade även skapandet av 3D-modeller, visualiseringar, illustrationer och filmer.

De nya gatorna i stadsdelen blir i huvudsak gångfartsområde som ges en sammanhängande markbeläggning med nedsänkta växtbäddar och torg med möjlighet till uteservering.

Bild: Visualisering av gaturummet i nya skyttorpskvarteren. Byggnaderna har gestaltats av respektive byggherre och ansvariga arkitekter.

Salem_Skyttorpskvarteret_230928.jpg

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR ALLMÄN PLATS OCH KVARTERSMARK

Gehls vinnande förslag till strukturplan 2021 utgör grunden för Salems nya stadskärna. Planen fokuserar på gatumiljön, rummen mellan husen och fotgängarrörelser. Vi har utforskat lämpliga kvarter, användningar och hushöjder med detta som utgångspunkt. Gestaltningsprogrammet presenterar områdets flöde, skala och struktur genom diagram, sektioner och illustrationer. Dessutom har vi utvecklat en samordningsmodell för både allmän plats och kvartersmark.

trämodell med platsbeskrivning.png

Bild: Liljewall. Modellbild som visar planförslagets möjliga utformning sett från nordväst och söderut.

Gång och platser.jpg

Trappa

Inomhus

Plats

Park

Gångväg

Cykelvägar.jpg

Cykelväg

Cykel i blandtrafik

Cykel på gåendes villkor

GÅNGSTRÅK OCH PLATSER

Gångstråk löper från norr till söder och väster till öster i ett finmaskigt nät. Nya och utvecklade befintliga platser utgör målpunkter.

Biltrafik.jpg

Väg

Gåfartsområde och endast behörig trafik

Vändzon

Vändzon

Lokalgata

CYKELVÄGAR

Befintliga cykelvägar kopplar ihop med den nya strukturen. Cykel i blandtrafik förekommer liksom cykel på gåendes villkor.

skiss_kvarter.jpg

BILVÄGAR

Befintligt vägnät bibehålls och kompletteras med angöring i låg fart till de nya kvarteren. viss angöring kan även ske inom kvartersmark. 

MÖTESPLATSER OCH SAMLINGSYTOR

Projektets mål är att skapa en sammanhängande stadsmiljö som främjar aktivitet och spontana möten. 

AKTIVITETER OCH MÖTESPLATSER FÖR ALLA ÅLDRAR

Salemparken är utformad med hänsyn till både kommunens och barnens gemensamma behov av samlingsplatser och aktivitetsytor. Den kommer att fungera som stadskärnans nya stadspark och fortsätter att vara en del av det gröna stråket i dalgången.

Salemparken strävar efter att vara en livlig plats, komplett med en evenemangsscenario, gräsytor för picknick, konstinstallationer och lekområden. Parken är noga planerad med hänsyn till översvämning och inkluderar sittplatser i trappor nära serviceinrättningar, vilket gör den till det perfekta sommarhangoutet för människor i alla åldrar.

Detaljplanen finns på Salems kommuns hemsida: Till detaljplanen

Salem_Trappan -kv I & J_230918.jpg

Bild: Liljewall. Visualisering av soltrappan som också är den norra entrén till vardagsstråket. Byggnaderna har gestaltats av respektive byggherre och ansvariga arkitekter.

Med fokus på att skapa en integrerad och levande miljö ser vi fram emot att förverkliga Salems vision för sin stadskärna.

KORTA FAKTA

STATUS: Detaljplan 

UPPDRAG: Förprogramering, gestaltningsprogram, Planstöd, 3D samordning och Visualisering

UPPDRAGSGIVARE: Salem kommun

ORT: Salems kommun

ÅR: 2023–

PROJEKTTEAM

Emma Gradin

Planarkitekt

Johanna Brandt

Landskapsarkitekt

Maroa Abdulha

Landskapsarkitekt

 

Johan Lindqvist

Byggnadsingenjör

Husam Albarodi

Arkitekt

Leyla Rhanavard

Arkitekt

Alexander Gösta

Arkitekt

Ludvig Nétre

Planarkitekt/Arkitekt

Netré Planering och Arkitektur AB

Christoffer Thulin

Visualiserare

Gabriella Falk

Visualiserare

Alicia Sundell

Visualiserare

Ida Sjöholm

Visualiserare

KONTAKT

Emma Gradin

0709-50 20 03

emgr@liljewall.se

Johanna Brandt

0765-01 71 91

jobra@liljewall.se

bottom of page