top of page
DSC00640.JPG

Rödabergsskolan

Skolgård som kvarterspark och stadsbyggnadsprojekt / Stockholm

Rödabergskolan i Vasastan, Stockholm, har fått en ny tillbyggnad vars skolgård hämtar inspiration från platsens ursprungliga kvarterspark. Den nya skolbyggnaden använder traditionella material och med hög detaljomsorg för att smälta in i Vasastadens kulturmiljö. En imponerande 8 meter hög granittrappa skapar ett landmärke och en urban länk i staden med terrasser och utblickar.
Rödabergsskolan_skärm_Johan Eldrot-23.png
 Skolgården ska här fungera som en trygg och grönskade länk mitt i staden, samtidigt som den erbjuder publika rekreations-möjligheter 

UPPDRAGET

Vi har stöttat SISAB och Stockholms Stad från detaljplaneskede fram till bygghandling i arbetet med att skapa en skolmiljö som säkerställer att kvartersparken även framgent kan bidra till stadsdelens grönskaParkens ryggrad utförs i granit och traditionella material, vilket gör den historiskt väl förankrad men flexibel i förhållande till innehåll och ytskikt.

Rödabergskolans nya tillbyggnad har möjliggjort ett betydligt
större antal elever än den tidigare, samtidigt som exploateringen av parkmark på en central adress har ställt särskilda krav på utförandet vad gäller kvalitet och hållbarhet. Den kuperade tomten hade dessutom hela tolv meters intern höjdskillnad vilket har inneburit både utmaningar och unika kvaliteter för skapandet av en omväxlande park och skolmiljö med intressanta utblickar och platsbildningar.

Detaljprojekteringen var omfattade med bland annat smide av unika räckesavslut och grindar med monogram liksom platsbyggda tegel- och granitmurar. Växtligheten speglar Röda bergen och betonas med rödek, färgstark amerikansk lönn, barr och gräsarter.

 

Rödabergsskolan_skärm_Johan Eldrot-16.png

ATT FÅNGA PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Rödabergsskolan_Landmärket_2023-6.png

Samtidigt som målsättningen var en multifunktionell skolmiljö var det
centralt för Stockholms Stad att, på grund av parkens nu avskurna läge, tillskapa ett sammanbindande stråk över skolgården mot Upplandsgatan.
Ambitionen har varit att skapa en publik förbindelse med hjälp av en skolgård. Via den påtagliga höjdskillnaden mot Norra Stationsgatan gestaltades traditionellt naturanpassade granittrappor som veckas längs berget, inte olikt ett klassiskt stockholmsmotiv. Den rödbruna graniten valdes med omsorg för de traditionella materialen i staden. 

Den komprimerade skolgården krävde en särskilt genomarbetad planering. Amfiteater och lektrappa delar in skolgården i tre funktionella delar vars placering liknar utformningen av traditionella terrassträdgårdar. Den klassiska skolgården i norr ges en tidsenligt 50-talsmässigt hårdgjord och grafisk bearbetning medan de två nedre parkliknande delarna har fått ”pretzel”-liknande gångsystem som ytterligare förankrar parkens historiska form. De parkliknande geometrierna innehåller olika funktioner för elevernas nyttjande; klättring, hinderbana och samlingsplatser.

Rödabergsskolan_skärm_Johan Eldrot-14.png
Rödabergsskolan_skärm_Johan Eldrot-3.png

I nordväst avslutar en 8 meter hög granittrappa vars veckade form i liv med bergets konturer bildar ett landmärke. Den utgör en ny urban länk i staden med sina terrasserade mötesplatser, pauser och utblickar. Trappan, liksom skolgårdsparkens geometrier och gester fick här andas samma luft som P.O Hallmans stadsplan från 20-talet vars nytolkning fick influera gestaltningen av landmärken och platsbildningar.

Rödabergsskolan_skärm_Johan Eldrot-20.png
Rödabergsskolan_skärm_Johan Eldrot-12.png
Rödabergsskolan_skärm_Johan Eldrot-15.png

Vi hoppas att den nya skolgården tillika stadsdelsparken skapa nya möten och komma såväl elever som förbipasserande till gagn

Rödabergsskolan_skärm_Johan Eldrot-9.png

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Detaljplaneskede till bygghandling

UPPDRAGSGIVARE: SISAB

ORT: Stockholm

ÅR: 2015–2023

STORLEK: 5 500 kvadratmeter utemiljö

PROJEKTTEAM

Nils Ekström
Uppdragsansvarig landskapsarkitekt

Frans Gillberg
Gestaltningsansvarig landskapsarkitekt

Johanna Särnsjö
Medverkande landskapsarkitekt

Aron Wigh
Medverkande arkitekt

Johan Eldrot
Fotograf

KONTAKT

Frans Gillberg

0765-01 71 40
frgi@liljewall.se

bottom of page