top of page

Östra Gårdsten

Stadsdelen Gårdsten i nordöstra Göteborg har under de senaste decennierna i väsentliga avseenden ändrat karaktär. Från att nära 40% av lägenheterna stod tomma och att polisen klassat området som särskilt utsatt deklarerar idag boende att de trivs och efterfrågan på lägenheter är stor. Stadsdelen har attraherat entreprenörer och småföretag och fått ett levande affärscentrum. Föreningslivet är stort och stärker inte bara granngemenskapen, utan också banden med övriga delar av Göteborg. En rad nationella och internationella miljö- och bostadspriser bland annat World Habitat Award 2005, Årets Bygge 2006 och Stora Samhällsbyggarpriset 2006 har bekräftat den framgångsrika förnyelsen.

DSC02686_webb.jpg

Under en tioårsperiod skulle den bostadsbrist som länge hade varit ett stort socialt och politiskt problem byggas bort. Området Gårdsten byggdes under åren 1969–72 och har på många sätt blivit sinnebilden för miljonprogrammets byggande, inte minst i Göteborg. 

FÖRUTSÄTTNINGAR & UPPDRAGET

Bebyggelsen i Östra Gårdsten utgör kanske ett av de tydligaste exemplen på hur långt man drev det produktionsanpassade byggandet under i slutet av 60-talet. Senhösten 2000 fick vi på Liljewall uppdraget av ägaren Gårdstensbostäder att hjälpa till med förnyelsearbetet i Östra Gårdsten. Gårdstensbostäder hade tagit över området tre år tidigare och efter en omfattande inventering börjat rusta upp husen. Men området var mycket nedslitet och mycket arbete återstod. Skadegörelse var tyvärr mycket vanligt, inte minst i källarlokalerna. 1997 räknades Gårdsten till ett av Sveriges sex mest nergångna miljonprogramsområden. Anmälda brott låg över Göteborgssnittet, 1000 lägenheter stod tomma och omflyttningen var hög. (källa Gårdstensbostäder)

Östra Gårdsten omfattas av två parallella rader av bostadshus med gårdar i mellanytan. Den västra husraden består av åtta lamellhus i tre våningar (låghusen) medan den östra raden består av sju lamellhus i åtta våningar (höghusen). När förändringsarbetet startade låg tyngdpunkten på förändring av höghusen och deras siluetter. Rivning var dock aldrig aktuellt. Då husen består av ett smart betongelementsystem försvann några av de vildaste förslagen tidigt på grund av att de visade sig vara tekniskt omöjliga att bygga. Andra förslag försvann helt enkelt för att de inte var tillräckligt anpassade till sin omgivning. 

Gårdsten_03.jpg
Gårdsten_02.jpg

EN MÄRKBAR ATTITYDFÖRÄNDRING

plansch 1-1.jpg

Sedan ombyggnationen har det skett en märkbar attitydförändring till Gårdsten som område, både bland Gårdstensbor och andra göteborgare. Folk kommer hit, trivs och bosätter sig, och bland de som länge trivts i området växer självförtroendet när de ser att ännu fler gör det och vill stanna kvar. Sedan 2016 har brottsligheten minskat med 20 procent i Gårdsten och sedan mars 2019 har området formellt tagits bort från polisens lista över särskilt utsatta områden.

GÅ3-INNAN.jpg
FREDRIK-FÄRG3A.jpg

ÖNSKAN ATT BRYTA NED DE STORA VOLYMERNA

Förnyelsen kom för vår del att innefatta stort och smått – allt ifrån arbete med trygga och vackra gångvägar och upprustning av innergårdar, via ombyggnad av tvättstugor entréer till nybyggnad av terrasslägenheter, gemensamhetsrum och seniorboende. Sammantaget skapades en helt ny arkitektonisk profil för området.

 

Den 1000 meter långa och 8 våningar höga raden av grå betongfasad kändes enformig och nästan ogenomtränglig. Därför var ett av huvudmålen att helt förändra synintrycket genom att bryta ner volymerna till en greppbar och mer mänsklig storlek. I stället för en rak och likformig ”betongmur” skulle Östra Gårdsten få en ljus, levande och varierad siluett. Gårdstensbostäder ville även omdisponera något bland lägenheterna för att skapa lite fler större lägenheter, vilket efterfrågades bland hyresgästerna.  

Ganska snabbt hittade vi en bärande idé kring olika former av terrasslösningar. Husen ligger fritt i nord-sydläge med en fantastisk utsikt mot västerhavet och Vinga. 

DSC02691.jpg
DSC02657_webb.jpg

INKLUDERING ÄR FRÄMSTA VINSTFAKTORN

Gårdstensbostäder har utarbetat en tydlig vision för framtidens Gårdsten som innefattar en stadsdel med aktiva invånare, där människor tar ansvar för den miljö de lever i. Tidigt under projekteringen anordnades en omfattande mobiliseringsprocess, då alla boende tillfrågades om sina idéer och önskemål. 

Många boende betonade vikten av att området utformas så att det blir tryggt och säkert, något som vi jobbat mycket med. Några andra exempel på de saker som har förbättrats efter hyresgästernas önskemål är ett nytt elektroniskt låssystem, förbättrad belysning både ute och inne, bastu samt övernattningslägenheter för anhöriga och vänner. 

Utvecklingen av Gårdsten fortsätter

En av Gårdstensbostäders mest uppmärksamma ambitioner är att vara högst närvarande de boende på plats. Förutom olika aktivitetsprogram för ett socialt hållbart bostadsområde så har även kontoret alltid legat nära till hands mitt i Gårdsten. Eftersom lägenhetskön fortsätter växa frigörs nu den nuvarande kontorsytan, som tidigare var lägenheter, till att åter bli bostäder. Således fortsätter även samarbetet mellan Liljewall och Gårdstensbostäder genom att skapa ett nytt huvudkontor, högst tillgängligt, mitt i centrala Gårdstens centrum – nära till torg, kollektivtrafik och de boende.

GÅRDSTEN_KONTORET_liljewall_200909.jpg
DSC02637_webb.jpg

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Ombyggnation

UPPDRAGSGIVARE: Gårdstensbostäder

ORT: Göteborg

ÅR: 2000-2006

1000 lägenheter

Läs mer på Gårdstensbostäder

Rapporter & trycksaker

PROJEKTTEAM

Leif Blomkvist

Uppdragsansvarig arkitekt

Fredrik Lövenberg

Medverkande arkitekt

 

Camilla Gyllestrand

Handläggande arkitekt

 

Lennart Karlsson

Projektledning

och många fler medarbetare

Fotografer: 

Bert Leandersson

Anna Kristinsdóttir

KONTAKT

Lennart karlsson

0705-88 72 76
leka@liljewall.se

bottom of page