top of page
ÖSTERMALMSPARK_LOKAL_Liljewall_200114.jp

Östermalms Park

Det gamla sjukhusområdet i centrala Kristianstad står inför stora förändringar. Vårt uppdrag i Östermalms Park började med en vinst i en arkitekttävling. AB Kristianstadsbyggen, ABK, har gett Liljewall uppdraget att arbeta fram en ny strukturplan till underlag för en detaljplan som ska ge området nytt liv och fler bostäder som tillför nya värden. Ambitionen är att öppna upp området med återskapandet av en stor central engelsk park, ett värdefullt tillskott till hela staden.

118171_Östermalms_Park_Perpective4_Sketc
ÖSTERMALMSPARK_LOKAL-INNERGÅRD_Liljewall

Området ska få en tydlig miljöprofil med bland annat solceller och fördröjt dagvatten. Hållbar arkitektur som tar hänsyn till den befintliga kulturmiljön och skapar beständiga värden.

Där nya Östermalms Park ska ta form låg tidigare ett sjukhusområde från 1800-talets andra hälft. Sedan dess har byggnader kommit till eller rivits när nya vårdområden och behov uppstått. Den engelska parken som varit central i området har successivt minskat över tid. Nu ska delar av den äldre bebyggelsen bevaras omsorgsfullt, vissa saknar kvaliteter och ersätts av bättre lösningar och nya tillägg efter värdering i en am­bitiös kulturmiljöutredning.

befintligt område.jpg
befintligt område2.jpg
befintligt område3.jpg

Befintligt område

Att bibehålla den kulturmiljön och bygga effektiva hyresbostäder i ett centralt läge i Kristi­anstad är en balansgång som är utmaningen i projektet. Idag präglas området delvis av en grön karaktär med stora träd som är väl värda att behålla och utveckla, andra delar har mycket hårdgjord yta med asfalt som behöver omarbetas. I utvärderingen har vi sett till den befintliga karaktären med siktlinjer och orientering där det saknas tydliga stråk.

118171_Östermalms_Park_Perpective1_Sketc

Efter utvärderingen av många möjligheter i designprocessen har vi landat i en bra lösning som tillskapar en central park inom en stor kvartersstruktur som bevarar den befintliga parken i väster. Ett tydligt stråk löper igenom området som tidigare haft otydliga kopplingar till den omkringliggande stadsväven.

ÖSTERMALMSPARK_TRÄMODELL_Liljewall_20011

Resultatet är 300 nya bostäder, 4 000 kvadratmeter stor park, tre torg och flera naturliga gångstråk för besökare med lokaler som ska bidra till vardagsmyllret. De tidigare inklämda parkeringslösningarna ersätts med ett parkeringsgarage med god tillgänglighet och plats för omkring 200 bilar.

11817100_Östermalms_Park_Section_COLOR_T
11817100_Östermalms_Park_Section_COLOR_T

Förstudien i form av tävlingen, underlag till detaljplanehandlingar, plankartan samt illustrationsplaner och visualiseringar är framtagna av Liljewall och formella planhandlingar av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunens stadsarkitekt och stadsantikvarie har medverkat i planarbetet liksom representanter för bland annat. ABK, mark- och exploateringsenheten och tekniska förvaltningen.

Vi bidrar till gemensam vision för fastighetsägare och stadsbyggnadskontor. Östermalms park har alla förutsättningar att bli ett omtyckt tillskott bland Kristianstads många fina miljöer.

xxx

ÖSTERMALMSPARK_INNERGÅRD_Liljewall_20011

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Strukturplan

UPPDRAGSGIVARE: AB Kristianstadsbyggen

ORT: Kristianstad

ÅR: 2018-2021

PROJEKTTEAM

Karl Palmberg

Uppdragsansvarig arkitekt

 

Hillevi Kittel

Handläggande planarkitekt

 

Jeff Robles

Handläggande arkitekt

Joanna Henje

Handläggande arkitekt

KONTAKT

Karl Palmberg

0709 14 79 86

kapa@liljewall.se

bottom of page