top of page

KLIMATSKISSAREN

I Klimatskissaren har vi kombinerat vårt gedigna bibliotek av byggnadsdelar och dess inbyggda koldioxidekvivalenter tillsammans med vårt parametriska volymskissverktyg. På detta sätt kan vi ge ett överslag på klimatpåverkan i tidigast möjliga skede för projektet. Med verktyget kan vi jämföra hur olika parametrar påverkar den inbyggda koldioxiden i projektet och jämföra med en målbild eller satta gränsvärden. Fotavtryck, hustjocklek, våningshöjd, och materialval kan justeras. Vi använder arbetssättet i tidigt skede för att laborera och i arbetsmöten tillsammans med projektgruppen. Det öppnar upp för diskussion och visar på ett pedagogiskt sätt vilken inverkan olika val har på den slutgiltiga produkten.

KLIMATKALKYL

Vi bygger in en klimatkalkyl direkt i skissprocessen och har engagerade experter inom miljösamordning och hållbarhet. Vi ser den ekologiska hållbarheten som en kärna genom hela projektet och gör noga val som håller hela vägen till nyckelfärdigt hus.

Det finns idag ett flertal externa verktyg för CO2-kalkyler som fungerar bra, men de kräver en export av data till ett externt verktyg i vilket man sedan kompletterar med LCA-data. Det blir flera extra steg och risken är dels att man gör så få analyser som möjligt eftersom det kostar pengar dels att det blir svårt att göra de tidiga analyserna. För att få bort de extra stegen och för att kunna göra CO2-analysen så tidigt som möjligt har vi på Liljewall kombinerat våra kunskaper inom BIM och digitalisering för att integrera kalkylen direkt i vår projektering. Integrationen gör det möjligt att när som helst få ut en CO2-kalkyl med mycket lite merarbete.

_MG_7872.JPG

ÅTERBRUKSPUSSLAREN

När man jobbar med återbruk kan det hända att ett parti fönster har olika dimensioner, att tegel kommer i olika bränningar eller kakel i olika mått. För ett optimalt utnyttjande av befintliga byggdelar har vi utvecklat ett parametriskt designverktyg som pusslar samman material. I detta exempel ska fasaden optimeras för maximalt glasyta av befintliga fönster. Data följer med i modellen, framtida bearbetning och placering läggs till och kan läsas av QR koden.

DSC03161.jpg

VERKTYG FÖR EN EFFEKTIV DESIGNPROCESS

Miljö och 

klimat

Arkitekturens påverkan på miljö och klimat är en nyckelfråga för både nutid och framtid. Det börjar egentligen med var något byggs och om det är i harmoni med sin omgivning eller om miljön får stå tillbaka för ny byggnation. Därefter kommer ingreppet på tomten, påverkan på mark, växtlighet och vatten. Själva byggnadens material, konstruktion, transport och byggprocess beräknas i en klimatkalkyl utifrån en livscykelanalys. Under 2021 integrerade vi därför klimatet direkt i vårt arbetssätt för att kunna ge en projektspecifik förståelse över klimatpåverkan på byggdelsnivå. Klimatkalkyl blir en tydlig designförutsättning som hör ihop med alla gestaltningsval. Genom att se klimatpåverkan i projektets alla delar och föreslå förbättringar kan man steg för steg bidra till en lägre miljöpåverkan. I det stora hela får man också bättre grepp och insikt om hur det klimatneutrala byggandet ser ut.

bottom of page