top of page

Med öppna armar

Tävlingsförslag, andraplats / sjukhusbyggnad, Göteborg

Det nya närsjukhuset på Hisingen är inte bara en viktig byggnad för stadsdelen Lundbys utvecklig utan för staden i stort. Det kommer byggas på en tomt i ett centralt läge som i sin tur kommer bli en del av den utvidgade innerstaden i framtiden. Målet har därför varit att skapa ett landmärke som stärker Wieselgrensplatsen som knutpunkt, med karaktär och en stark identitet som de boende i närheten kan vara stolta över. I konkurrens med ett tjugotal andra arkitektkontor av hög och internationell klass är vi otroligt glada och stolta över att det var vi som knep andraplatsen.

Det nya närsjukhuset ska erbjuda vård anpassad efter dagens såväl som framtidens behov. Målsättningen var att skapa ett nytt landmärke med stark identitet och karaktär då Wieselgrensplatsen på sikt kommer att fungera som en viktig knutpunkt.

Sidor från 12239800_Wieselgrensplatsen_Facade_Concept_Sketches_14-16_1.jpg

HÅLLBARA MATERIAL & DYNAMISKT TAKLANDSKAP

I tävlingen som Västra Götalandsregionen genom Västfastigheter utlyst har sjukhusets volymer och funktioner analyserats för att skapa tydliga, välkommande entréer och interiörer med mycket dagsljus. Genom att dela upp byggnadskropparna i mindre delar med olika riktningar bryts skalan på ner och platser skapas för gröna ytor längs med gatorna.

Alla material ska enligt förslaget vara återanvändbara och andelen betong har minimeras. Återvunnet tegel, granit, liksom koldioxidneutralt stål är robusta material som är underhållsfritt och kan användas på nytt. Genom att fördela husets last- och teknikintensiva enheter till den norra huskroppen finns goda möjligheter att uppföra delar av byggnaden med trästomme och därmed kraftigt minska klimatpåverkan.

 

Genom att minimera andelen hårdgjord mark och tak minskar behovet av fördröjning av dagvatten. Takvatten fördröjs och renas med hjälp av biotop-tak med varierad växlighet som främjar den biologiska mångfalden. För att öka variationen och stärka byggnadens funktion som landmärke skapas ett dynamiskt taklandskap vars silhuett reser sig mot staden. Taken vinklas mot söder för att optimera solcellsplaceringen på de största taken. På de mindre taken placeras takterrasser som möjliggör närmre visuell kontakt med grönska för personal och besökare.

Sidor från MED ÖPPNA ARMAR LQ.png

Mot väster bildar en tillhörande park ett nytt nav i stadsdelen. Här finns lekplats, café och utegym som knyter an till och kompletterar de två intilliggande idrottsanläggningarna Bravida arena och Lundbybadet. Gestaltningen av parken tematiserar den klassiska medicinalträdgården och skapar samtidigt en rofylld och upplevelserik grönyta som bidrar till en strukturerad och funktionell enhet. 

 

För att öka variationen och stärka byggnadens funktion som landmärke skapas ett dynamiskt taklandskap vars silhuett reser sig mot staden. Taken vinklas mot söder för att optimera solcellsplaceringen på de största taken. På de mindre taken placeras takterrasser som möjliggör närmre visuell kontakt med grönska för personal och besökare.

MED ÖPPNA ARMAR LQ elevation öst.jpg

Fasadelevation, öst

MED ÖPPNA ARMAR LQ sektion väster.jpg

Sektion, väst

JURYNS UTLÅTANDE

En andraplats har aldrig känts så bra. I konkurrens med ett tjugotal andra arkitektkontor av hög och internationell klass är vi otroligt glada och stolta över att det var vi som knep andraplatsen. I juryns utlåtande går att läsa "Byggnadens form är tydligt urban, i kombination ned en bearbetad fasad av tegel. Arkitekturen är uppbyggd med en tydlig horisontell indelning med en markerad mörk sockel i två våningar, en byggnadskropp i fem våningar och ett avslut mot himlen med ett förhöjt våningsplan och takterrass... Ett gediget och genomarbetat förslag som visar på god förståelse för verksamheten och dess förutsättningar".
MED ÖPPNA ARMAR LQ interiör.jpg

"Sammantaget är det ett förslag som för juryn visar på en grundläggande förståelse och kunskap om vårdens och vårdbyggandets villkor och förutsättningar."

KORTA FAKTA

UPPDRAGSTYP: Tävling

UPPDRAGSGIVARE: Västra Götalandsregionen, Västfastigheter

ORT: Göteborg

PROJEKTTEAM

Uppdragansvarig arkitekt

Patrik Signert

 

Gestaltande arkitekter
Jeff Robles

Irma Gerhardsson

Jonas Hermansson

Maria Johansson

Programarkitekter

Cathrine Hugosson

Amanda Sahlén

Linnea Nykvist

Jenny Ålander

Landskap

Frans Gillberg

 

Ljusdesigner

Tobias Olausson Sahlin

Visualisering

Ida Sjöholm

Mattias Hammerman

Ina Wahlqvist

Alicia Sundell

Christoffer Thulin

Presentation

Amanda Möller

Externa konsulter 

Anders Eriksson

Magnus Heier

Johan Ohlén

KONTAKT

Markus Bergerheim

Tävlingsansvarig

0765-48 70 67

mabe@liljewall.se

bottom of page