top of page
Madeleine Nobis 3.jpg

LILJEWALL MÖTER

Madeleine

Nobis

Arkitekten har en central roll i att driva byggbranschen mot ett mer hållbart arbetssätt 

Den 2 maj tillträdde Madeleine Nobis som Liljewalls nya hållbarhetsstrateg. Madeleine kommer närmast från Sweco Architects där hon var studiochef med fokus på affärsutveckling och hållbarhetsfrågor. I den här intervjun berättar Madeleine om vad hållbarhet betyder, om tillgänglighet, och om sina egna målsättningar som hållbarhetsstrateg.

Vad är din målsättning på Liljewall när du nu intar din nya roll som hållbarhetsstrateg?

Som hållbarhetsstrateg blir min roll att tillsammans med alla kompetenta kollegor, se till att vi gör vad vi kan för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Just nu har bygg- och anläggningsbranschen ett stort fokus på att minska klimatpåverkan, vilket är absolut nödvändigt. Det är också nödvändigt att minska utvinningen av jungfruliga material och i stället nyttja och förädla det redan befintliga. Här ser jag att vi kan hjälpa våra kunder att med hjälp av våra tydliga och pedagogiska verktyg, förstå projektens klimatpåverkan och att redan i tidiga skeden fatta beslut som bidrar till att minska den. Vi arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och ljusdesigners har den kompetens marknaden behöver för att inventera, gestalta och projektera med återbrukade material och produkter. Men också att tänka om och hitta helt nya användningsområden för det som kanske inte går att återbruka i sin nuvarande form.

Utöver detta är det väldigt viktigt för mig att alla ska känna att de äger en del av frågan och som strateg är det min förhoppning att mina kollegor i sin vardag kan känna att de bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Hur tycker du man kan förändra processerna i bygg- och fastighetsbranschen?

De processer vi arbetar med i bygg- och fastighetsbranschen behöver förändras så att de följer Parisavtalet och utgår från FN:s 17 globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Där finns 169 delmål som även de behöver följas, och tas i beaktande, i alla projekt. Ibland uppstår motsättningar mellan dem, men ofta förstärker de varandra, vilket vi kan hjälpa våra kunder att se och navigera i. För att minska vår klimatpåverkan behöver vi förändra våra processer från att som nu vara linjära till att bli cirkulära, designa för demontering och öka mängden återbruk av befintliga material. Samtidigt som vi minskar vår klimatpåverkan måste vi utforma vårt samhälle med miljöer som är tillgängliga, användbara, jämställda och trygga. Det är en stor uppgift att inkludera alla aspekter i vår process och inte tappa bort någon del. Mina erfarenheter från många projekt och som tidigare studiochef har gjort det tydligt att samarbete är det enda sättet att klara av de utmaningarna vi står inför.

Du är certifierat sakkunnig inom tillgänglighet, kan du förklara hur tillgänglighet hänger ihop med hållbarhet?

Det handlar om att vi måste bygga samhället för alla, ett tillgängligt och användbart samhälle. Diskussionen om tillgänglighet tenderar att fokusera på mått och lutningar. Självklart är de viktiga och avgörande, men tillgängligheten handlar i grunden om att ett jämlikt samhälle främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Som ett exempel blir din bostad, din uteplats eller din gård extra viktiga om du lever med en funktionsnedsättning. Har du både svårt att på egen hand ta dig utanför dörren till din bostad, ut till parker, rekreationsområden och i naturen och dessutom många gånger har en dålig ekonomi, är det kanske den enda miljö du i praktiken har tillgång till.

Då har arkitekten en oerhört viktig roll i att omsorgsfullt gestalta de här miljöerna, som blir avgörande för både ditt fysiska och psykiska välmående.

Vad kan vi göra för att göra livet mer hållbart?

Jag tror alla både kan och måste hjälpa till. Nu vet vi att man kan sopsortera och köpa kravmjölk, men för att något ska ske och det ska bli någon skillnad måste vi göra förändringar som vi kanske upplever begränsar oss som människor. Men, sprider vi ut det på oss alla och hittar lösningar, då kan det bli verklig kraft i den gemensamma förflyttningen mot minskad negativ påverkan.

Att förändra beteenden är svårt. Är det rimligt att lägga det på individnivå? Eller behöver andra större åtgärder göras? 

Samhället kan ge förutsättningarna och styrmedlen men till slut är det vi som individer som avgör om vi kan och vill göra förändringarna som krävs. Om vi till exempel vet att minskad konsumtion är ett avgörande led i att hejda eller i alla fall bromsa in klimatförändringarna då är det ju vi som måste ändra våra konsumtionsmönster. Om vi i första hand efterfrågar det som finns, det som har lång hållbarhet och kvalitet, det som går att reparera eller det som vi kan dela med andra till rimliga kostnader, då skapar vi en marknad och utbudet kommer att öka. Sedan är det naturligtvis så att politiken måste komma fram med de styrmedel och konkreta beslut i form av ändringar i lagar och regelverk som krävs för att det ska fungera.

"I min roll som hållbarhetsstrateg är det inte jag ensam som ska göra en förflyttning utan ingjuta kraft och mod och energi i alla mina kollegor att vilja bidra. "

Apropå förflyttningar, vad säger du om Liljewalls målsättningar att minska klimatpåverkan i sina projekt med 15% relativt föregående verksamhetsår och att vara helt klimatneutrala år 2030?

Det är himla bra att man skapat ett så tydligt mål, som man dessutom överträffat som jag förstår det, enligt Liljewalls Miljöbokslut 2021. 

Det är väldigt bra att vi har ambitionen att alla ska kunna arbeta med målen genom att man utvecklat digitala verktyg som integrerar möjligheten att analysera klimatpåverkan direkt i 3D-modellen. Arbetssättet generar projektspecifik förståelse över klimatpåverkan på byggdelsnivå och ger därmed tydliga och välunderbyggda data från vilken klimatsmarta beslut kan tas tidigt i projektprocessen.


I min roll som hållbarhetsstrateg hoppas jag kunna ingjuta kraft, mod och energi i alla mina kollegor att utvecklas tillsammans. Det handlar om att se vad vi kan hjälpa våra kunder med mer än det vi redan gör idag. Samtidigt ska vi också synliggöra allt vi redan gör för att bidra till minskad klimatbelastning, och sträva mot att göra mer av det.

Madeleine Nobis

Madeleine Nobis är sedan 2 maj 2022 hållbarhetsstrateg på Liljewall. Madeleine kommer närmast från Sweco Architects där hon har arbetat som studiochef med fokus på affärsutveckling och hållbarhetsfrågor.

 

Med tjugo års erfarenhet och specialisering inom hållbar samhällsutveckling har hon utvecklat djup förståelse för kvalitativa livsmiljöer och arkitektur som håller över tid.

 

Miljöbokslut_2.jpg

Miljöbokslut 2021

Liljewalls hållbarhetsarbete genomsyrar allt vi gör. Det avgör våra val som företag, avspeglas i vår arbetsmiljö och vårt engagemang i varje uppdrag. Vi vill skapa ett samhälle som uppmuntrar en hållbar livsstil och som gör det lätt för människor att göra rätt. Att leva i balans och leva hållbart. Hos Liljewall finns vanan att ifrågasätta den vanliga eller enkla lösningen och viljan att diskutera bästa lösningen för en långsiktig produkt.
 
Genom att väga det vi skapar mot FN:s globala hållbarhetsmål driver vi utvecklingen för samhället socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi vurmar för vardagsarkitekturen och vi blir lite bättre varje dag.
 

Här presenterar vi 2021 års Miljöbokslut där vi visar och berättar om de steg vi tagit.

NOBIS MADELEINE.png
Tack Madeleine för en trevlig pratstund! Vi är alla väldigt glada för att du anslutit till oss på Liljewall och ser fram emot fortsättningen under 2022.
tr%C3%A4hus_webb_edited.jpg
bottom of page