top of page
Visionsbild_vårdbyggnad_lasarettet_ljungby.jpg

Lasarettet Ljungby

Ny modern vårdbyggnad

Lasarettet Ljungby uppfördes på 1950-talet. För att tillgodose behovet av fler moderna lokaler behöver sjukhusområdet nu expanderas och utvecklas. Denna 17 650 kvadratmeter stora vårdbyggnad är utformad för högintensiv vård och är en viktig satsning för att möta framtidens vårdbehov.

LJUNGBY_LASARETT_Operationsrum_Liljewall_180910.jpg

Vårdbyggnaden ska projekteras enligt Miljöbyggnad Silver vilket främjar långsiktigt hållbara fastigheter med klimatreducerande åtgärder. 

Image by Cezar Sampaio

UPPDRAGET

Många av fastigheterna på Lasarettet Ljungby är så pass åldrade att de behöver ersättas samt att en byggnation av en ny vårdbyggnad är nödvändig.

 

Den nya sjuvåningsbyggnaden kommer förutom operationsavdelning och sterilcentral även inrymma akutmottagning med nytt ambulansintag, bild och funktionsmedicin samt två vårdavdelningar med 24 vårdplatser vardera. Byggnaden har planerats med separerade flöden för att undvika smittorisker, och ritats för att fungera vid framtida utbyggnader av sjukhustomten.

Ljungby_lasarett_exterior_Liljewall_21_12_10.jpg

EN ARKITEKTONISK STORSATSNING FÖR
PATIENTER OCH PERSONAL 

Hållbara materialval, en mjuk framtoning och genomtänkta flöden ska skapa en trygg och harmonisk arkitektur rustad för framtiden. Genom böljande former och en varm fasad kommer byggnaden utstråla ett välkomnande intryck. Högre våningshöjder och våningshöga fönster kommer skapa rymd och rikligt med dagsljusinsläpp vilket främjar god arbetsmiljö för personal och välbefinnande för patienter.

 

Takterrasser i anslutning till vårdavdelningarna ger möjlighet till hälsofrämjande utevistelse och utblickar över omgivningen. På taket ska även förnybar energi genereras genom solceller. 

Nedan presenteras några av vårdbyggnadens olika verksamheter:

vårdavdelning.png

VÅRDAVDELNING

Överst i den nya vårdbyggnaden förläggs två vårdavdelningar med enpatientrum, 24 vårdplatser vardera med eget hygienutrymme.
Placeringen av vårdavdelningarna överst i byggnaden ger en lugn miljö med vackra utblickar. I anslutning till en av vårdavdelningarna föreslås även en terrass till utevistelse.

operation.png

OPERATIONSAVDELNNG

Dagens operationsavdelning är i stort behov av nya lokaler för att möta framtidens krav på exempelvis våningshöjder och teknik.

Huset utformas så att sex operationssalar (en mer än idag) får förutsättningar för effektiva flöden och samband samt bidrar med en god arbetsmiljö. Salarna utformas flexibelt för att möta framtida arbetssätt, för att stödja högt kapacitetsutnyttjande och ökad produktion.

bild.png

BILD- OCH FUNKTIONSMEDICIN (RÖNTGEN)

Utvecklingen inom bild- och funktionsmedicin har blivit ett viktigt redskap och en central del i diagnos- och behandlingsmetoder.

Utvecklingen kräver ett nära samarbete mellan akutvården och anestesi/operation. Den nya vårdbyggnaden är utformad för att stödja dessa viktiga samband.

sterilcentral.png

STERILCENTRAL

Stora förändringar har skett i hanteringen av sterilgods de senaste 10–15 åren. Ny teknik har bidragit till att kraven på sterilcentraler har förändrats.

I den nya vårdbyggnaden placeras sterilcentralen i samband med operation så att kraven på hygienzoner och effektivare hantering av gods möjliggörs.

amulansintag.png

AKUTMOTTAGNING MED AMBULANSINTAG

En ny akutmottagning och nytt ambulansintag planeras i den nya vårdbyggnaden. Akuten blir strategisk placerad för att hålla samman flödet med övriga verksamheter, underlätta och stärka patientens väg genom sjukvården samt skapa bättre tillgänglighet för akuta transporter.

Ljungby_lasarett_trämodell_vänster_UtanLogga.jpg

Målet är att kunna välkomna personal och patienter till Lasarettet Ljungby 2030.

Med sitt tillgängliga läge, utformning och gestaltning speglar förslaget ett nytt grepp och byggnadsera för Lasarettet Ljungby.

Samarbete och designdialoger

 

 Arbetet har genomförts i designdialoger i tätt samarbete med beställare och verksamhet. Fokus var att få till ett säkert och effektivt akut- och arbetsflöde men även att skapa flexibla lokaler som kan förändras över tid. Förbindelsen mellan funktioner och att sjukhustomten ska kunna byggas ut har haft en avgörande roll i byggnadens utformning.

Arkitekter Kvirkelhusen Foto Liljewall Emma Karlsmark Elfstrand (5).jpg

KORTA FAKTA

UPPDRAGSTYP: Nybyggnad, Förstudie

UPPDRAGSGIVARE: Region Kronoberg

ORT: Ljungby

STORLEK (BTA): ca 17 650 kvadratmeter

MILJÖKLASS: Miljöbyggnad Silver

ÅR: 2022-2030

PROJEKTTEAM

Patrik Signert

Uppdragsansvarig arkitekt

Catherine Hugosson

Handläggande arkitekt

Negar Tatari

Medverkande arkitekt

Julia Mattsson

Medverkande arkitekt

Jetske Bömer

Medverkande arkitekt

Ina Wahlqvist

Visualisering

KONTAKT

Patrik Signert

Uppdragsansvarig 

0705-56 18 33
peru@liljewall.se

bottom of page