top of page

VINDANALYS

Vi utför vindsimuleringar tillsammans med experter på SimScale för att testa om gator, gårdar, torg och parker kommer vara utsatta för kraftig vind. Vindsimuleringen hjälper oss att analysera kvartersformer, hushöjder och gators bredd och sträckning för att hitta ett scenario med så hög komfort som möjligt. Nivåerna mäter om man kan sitta kvar på en plats länge, sitta en kort stund, promenera, promenera hastigt samt om det är obekvämt eller farligt att vistas på platsen utifrån hur det blåser. Bilder och animationer är gjorda med hjälp av SimScales simuleringsplattform.

SOLTIDSBERÄKNAREN

Vi mäter hur många timmar direkt solljus som når en yta för att bedöma vilken mark eller fasad som kommer att ha flest soltimmar på ett dygn. Tillgång till direkt solljus i boendemiljön kravställs i BBR och är viktigt för trivsel och hälsa. Soltimmar på gårdar och gator hjälper oss planera var det är lämpligt med sittmöbler, planteringar och lekytor. Verktyget hjälper till att på ett exakt och enkelt sätt pröva våra skisser, för att identifiera områden med problem eller möjligheter.

UTBLICKAREN

Utblickaren är ett komplement till Volymskissaren som analyserar vyer och utsikt för att mäta vilka delar av en fasad som får utblick över önskade kvaliteter, som t ex vatten. Analysen går att göra på huskroppar för att förstå hur kvarteret bäst höjdsätts utifrån utsikt från rummen, men även i utemiljö.

Vi väljer vilket målobjekt som är önskvärt, eller mindre önskvärt, att ha utsikt över och justerar enkelt noggrannhet och gränsvärden i analysen. Fasaderna färgkodas upp och mängdas efter vad som ser målobjektet och inte.  Mätvärdena följer med under skissarbetet, vilket ger tydlig jämförbarhet mellan skisser och möjlighet att jobba mot ett tydligt mål, som maximal havsutsikt.

BULLER OCH LJUDMILJÖ

Att undvika negativa ljud i stadsmiljön och kunna främja positiva ljud är viktigt för komforten. Akustik är komplext och Liljewall samarbetar därför alltid med akustiker i en gemensam process. Genom att utbyta modellunderlag och laborera med olika scenarier tillsammans kan vi väga buller mot utblickar eller solljus. Det är inte ovanligt att en bullerkälla ligger i söder och att det skapas målkonflikter mellan att skärma mot ljud och släppa in ljus. Därför är en laborerande process viktigt och att se till helheten.

VERKTYG FÖR EN EFFEKTIV DESIGNPROCESS

Komfortanalyser

Kombinationen av sol, skugga, värme, vind, ljud och utsikt är några av de aspekter som skapar komfort och får oss att trivas i en miljö. Hög komfort gör att människor kan och vill vistas längre på en plats, vilket är en förutsättning populära offentliga rum och goda kommersiella lägen. Komfortanalyser ger konkreta beslutsunderlag redan från tidiga skisskeden. Exempelvis kan vi analysera hur en bostadsgård bör möbleras och planteras, vilken fasad vid ett torg som ska få möjlighet till restaurang och uteservering eller om ett högt hus riskerar att dra ner vind i gatan. Med en tydlig bild av rumslig komfort kan kvartersformer, hushöjder, planteringar och möblemang planeras med väl underbyggda beslut.

bottom of page