top of page
chris-lawton-6tfO1M8_gas-unsplash.jpg

Grönt Index

Sex steg för en hållbar samhällsbyggnad

Grönt Index är Liljewalls egenutvecklade system för hållbarhetsbedömning i projekt och en integrerad del i vår arbetsprocess. Vi vurmar såklart för tillämpning av etablerade miljöcertifieringssystem – men för att garantera en sammanhängande helhet av flera hållbarhetsperspektiv fungerar systemet som ett enkelt hjälpmedel för att målsätta, mäta och förbättra. Grönt Index består av delområdena förankring, utemiljö, social hållbarhet, klimat, energi och innemiljö där upp till fem poäng kan erhållas per område.

Hållbarhet är mer än bara klimat

Genom att integrera Gröna Index i vår arbetsmetodik adresserar vi en en bredd av hållbarhetsfrågor - inte bara klimatrelaterade. Genom att illustrera projektets påverkan i en rad viktiga hållbarhetsparametrar fungerar verktyget som ett underlag för diskussion och beslut under arbetsprocessens gång.

Bild_grönt index ny.jpg

Testa verktyget själv!

Så här fungerar det

Genom sex parametrar, som bedöms på en femgradig skala, tar vi fram ett genomsnittsvärde på det specifika projektet. Här är  parametrarna; Förankring, Energi, Klimat, Social hållbarhet, Innemiljö och Grön utemiljö. 

Förankring

Bedömer den beställande organisationens mognad, beslut och ekonomiska engagemang för hållbarhetsfrågor. Är målet högt och satt i ett tidigt skede når vi längre tillsammans.

Utemiljö

Bedömer projektets utemiljö gällande viktiga parametrar för såväl resiliens, dagvattenhantering, grönyta, som grön infrastruktur.  

Social hållbarhet

Bedömer projektets bidrag till god social hållbarhet genom dess bidrag till ett antal utvalda parametrar, exempelvis; god hälsa, rekreation, ett gott vardagsliv samt strukturer som motverkar barriärer och klyftor 

Klimat

Bedömer projektets övergripande klimatpåverkan och vilka insatser som görs för att nå en så lågt CO2-utsläpp som möjligt. 

Bedömer projektets energiprestanda i förhållande till gällande lagstiftning (BBR).

Energi

Innemiljö

Bedömer projektets innemiljö gällande viktiga parametrar för exempelvis flexibla planlösningar, utblickar, dagsljusförhållanden, belysning, akustik och  miljöanpassad inredning. 

Så kom indexet till

Vi har tagit fram vårt Gröna Index för att lyfta och adressera bredden av hållbarhetsfrågor i vår arbetsmetodik. Men även för att mäta och följa upp hur våra projekt står sig hållbarhetsmässigt och för att analysera hur vi kan förbättra oss framåt. Den här metodiken är ett sätt att adressera hållbarhetsfrågorna tidigt i processen och göra dem till en naturlig del av varje projekt. Alla projekt kan inte hantera alla hållbarhetsparametrar men om fler projekt svarar till åtminstone några, kan vi göra skillnad – ju tidigare målsättningen formuleras, desto lägre kostnad.  
 
Områdena i vårt Gröna index är baserat på parametrar som arkitekten kan påverka och har som utgångspunkt de områden som är fokus i de vanligaste miljöcertifieringssystemen: Miljöbyggnad, Svanen, LEED, BREEAM och CityLab.
DSC08574.jpg

Genom Grönt-Index-metodiken behandlar vi  de viktigaste parametrarna inom hållbarhet på ett enkelt och begripligt sätt.  Arbetssättet, i kombination med våra integrerade klimatberäkningar i Archicad och vår egenutvecklade Klimatskissare skapar underlag till hållbara och väl förankrad arkitektur.
 

bottom of page