top of page
Goco_ÖVERSIKT_LILJEWALL_220617.jpg

Vy över Tingplatsen och Kv. Spina

GoCo Health Innovation City

 
Bostäder, landskap, mixed-use / Mölndal

I Mölndal söder om Göteborg växer ett innovationskluster med fokus på hälsa, medicinsk utveckling och digitala hälsotjänster fram. Klustret kallas för GoCo Health Innovation City och här låg en gång i tiden Åbros industriområde. Idag är det ett område som består av verkstäder, kontor, handel och forskningslokaler. På uppdrag av Balder ritar Liljewall de tre bostadskvarteren Spina, Axis och Atlas som kommer att rymma hyresrätter och forskarbostäder. Därtill är vi landskapsarkitekt för offentliga gator och torg samt ritar en mixed-use-byggnad som placeras bredvid det lokala torget.
Laboratory Scientist
I den första etappen som beräknas vara färdigställd 2025 ritar Liljewall samtliga bostadskvarter vilket omfattar totalt 450 lägenheter. Bostäderna kommer göra det möjligt för gästforskare, studenter, anställda och andra som GoCo attraherar att bo centralt i området. 
GoCo_KV Atlas_Liljewall_Vinkel1_FINAL_220915.jpg

Vy över Kv. Atlas

NYA BOSTÄDER I INNOVATIONSKLUSTRET

Åbros gamla industriområde håller på att omvandlas till ett nytt innovationskluster som ska accelerera svensk hälsoinnovation genom att skapa nya möten, innovationer och samarbeten. Här finns idag verkstäder, kontor, handel och forskningslokaler. Flera företag har etablerat sig här, den större aktören är AstraZeneca och dess forskningsverksamhet. I den nya stadsdelen, som fått namnet GoCo Health Innovation City, ska det nu byggas tre bostadskvarter. Det första kvarteret, Spina, vann Liljewall efter en vinst i parallella uppdrag, men även de två övriga, Axis och Atlas, har vi fått förtroende att rita. Bostäderna som ska byggas kommer göra det möjligt för gästforskare, studenter, anställda och andra som attraheras av GoCo att bo centralt i området. Olika lägenhetsstorlekar skapar förutsättningar för en blandning av människor i olika livssituationer i området. Med lokaler i bottenplan, som förutom att de passar olika typer av verksamheter även kan göras om till lägenheter eller co-workingspace, blir det ett levande och socialt kvarter. 

De tre bostadskvarteren är varierade i höjd, volym, material och kulör för att skapa en stadsdel rik på upplevelser. Särskilt stor vikt har lagts vid utformningen av entrévåningarna, med uppglasade lokaler, sittbänkar i fönsternischerna, vertikala indelningar, livförskjutningar mellan olika volymer, varierad materialitet och reliefverkan. Olika fasadmaterial som tegel, trä, puts, plåt och skiffer blandas för att ge alla hus en tydlig identitet, men samtidigt knyta ihop alla bostadskvarter till en harmonisk helhet.

Mycket av inspirationen är hämtad från de gamla arbetarkvarter som uppfördes i början av förra sekelskiftet. Fasaderna är därför i princip enbart i tegel. De olika röda nyanserna och varierande färg på fogarna bryter ner skalan på kvarteret och tillför trygghet och ett lugn som vi tycker behövs för att komplettera de kontorsfastigheter som byggs intill Axis.

–Michael Ghersetti, Arkitekt, Liljewall

VOLYMSTUDIE KV. SPINA

Kvarteren har ett varierat taklandskap och fasadmaterial av natursten, tegel, slammat tegel, skiffer och trä som åldras värdigt över tid. Levande gaturum och en inbjudande innergård uppmuntrar de boende och besökare att träffas och umgås. Utformningen av bostadsområdet ska även uppmuntra boende och besökare till en aktiv livsstil. Volymstudien är från det ursprungliga tävlingsförslaget och vissa förändringar har gjorts i ett senare skede. 

Namnlöst-8.png

LEVANDE BOTTENVÅNINGAR OCH PLATSBILDNINGAR

I bottenvåningarna finns plats för verksamheter såsom caféer, restauranger, butiker och coworking. Det finns även utrymme för cykelverkstad, återvinning och entrélounger.

Namnlöst-7.png

ENERGIEFFEKTIVITET

Husens utformning ger både ett spännande taklandskap och möjliggör att man kan ha solceller i sydvästligt läge.

Namnlöst-5.png

KVARTERETS UTFORMNING

Kvarteret trappar ned mot söder för att ge en ljus och fin innergård. Hörnlägena, längs med områdets gångstråk, är naturliga mötesplatser.

Namnlöst-6.png

AKTIVA TRAPPHUS

Utformningen med generösa, ljusa trapphus och kvarterets halvslutna form främjar rörelse upp och genom kvarteret. 

GoCo_KV Atlas_Liljewall_Vinkel3_FINAL_220915.jpg

Kv. Spina och Kv. Axis

ETT LEVANDE STADSRUM

Liljewall är även landskapsarkitekt och har utformat gator och torg för samma etapp. Målet är att skapa en trivsam miljö på en plats som i dagsläget upplevs som relativt karg; att skapa stadsrum som är levande i dubbel bemärkelse, som både ger plats för möten och aktiviteter men som även har ett stort inslag av grönska som bidrar med värdefulla ekosystemtjänster.

Därtill ritar Liljewall en mixed-use-byggnad för GoCo och BRA Bygg. Det står ännu inte helt klart vilken typ av verksamheter som till slut kommer att flytta in, men fastigheten gör det möjligt att bedriva många olika verksamhetstyper. Helt säkert är däremot att Norlandia kommer driva ett äldreboende på det översta våningsplanet och att verksamheterna på första våningsplanet ska aktivera torget. Det är troligt att dessa lokaler kommer att nyttjas av butiker och restauranger.

Att rita ett äldreboende just här är unikt. Kopplingen till världsledande forskning och innovation inom Life Science är stark, och det blir spännande att se vilka synergier som kan uppstå i takt med att GoCo växer och utvecklas. 

–Madeleine Nordenknekt, Arkitekt, Liljewall

GoCoLiving_KvarterB_Liljewall_FINAL_211220.jpg

Kv. Spina

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Tre bostadskvarter, en mixed-use-byggnad samt allmänna gator och torg

BOSTADSKVARTER: Ungefär 450 lägenheter

UPPDRAGSGIVARE: Balder (tre bostadskvarter), GoCo och BRA Bygg (mixed-use-byggnad), GoCo (allmänna gator och torg)

ORT: Mölndal

ÅR: 2021 - 2022

PROJEKTTEAM

Per-Henrik Johansson

Arkitekt

Michael Ghersetti

Arkitekt

Salomon Berg

Arkitekt

Harald Gamrell

Arkitekt

Mehdi Bahrami

Arkitekt

Agnes Engström

Arkitekt

Madeleine Nordenknekt

Arkitekt

 

Andreas Johansson

Landskapsarkitekt

Sofia Classon

Landskapsarkitekt

Rebecca Eriksson

Landskapsarkitekt

KONTAKT

Michael Ghersetti

0737 03 72 24

migh@liljewall.se

bottom of page