Östra Gårdsten

Miljonprogramsområdet som fått ett nytt ansikte

Stadsdelen Gårdsten i nordöstra Göteborg har under de senaste decennierna i väsentliga avseenden ändrat karaktär. Från att över 25% av lägenheterna stod tomma och att polisen klassat området som särskilt utsatt deklarerar idag boende att de trivs och efterfrågan på lägenheter är stor. Stadsdelen har attraherat entreprenörer och småföretag och fått ett levande affärscentrum. En rad nationella och internationella miljö- och bostadspriser bland annat World Habitat Award 2005, Årets Bygge 2006 och Stora Samhällsbyggarpriset 2006 har bekräftat den framgångsrika förnyelsen.

Området Gårdsten byggdes under åren 1969–72 och har på många sätt blivit sinnebilden för miljonprogrammets byggande, inte minst i Göteborg. 

FÖRUTSÄTTNINGAR & HISTORIK

Miljonprogrammet klubbades i riksdagen 1965. Under en tioårsperiod skulle den bostadsbrist som länge hade varit ett stort socialt och politiskt problem byggas bort. En miljon nya bostäder skulle tillkomma med hjälp av statliga pengar, starkt kommunalt engagemang och ny industriell byggteknik. 

 

Bebyggelsen i Östra Gårdsten utgör kanske ett av de tydligaste exemplen på hur långt man drev det produktionsanpassade byggandet under i slutet av 60-talet. Området består av två parallella rader av bostadshus med gårdar i mellanytan. Den västra husraden består av 8 st lamellhus i tre våningar (låghusen) medan den östra raden består av 7st lamellhus i åtta våningar (höghusen). 

UPPDRAGET

Senhösten 2000 fick vi på Liljewall uppdraget av ägaren Gårdstensbostäder att hjälpa till med förnyelsearbetet i Östra Gårdsten. Gårdstensbostäder hade tagit över området tre år tidigare och efter en omfattande inventering börjat rusta upp husen. Men mycket arbete återstod och området var mycket nedslitet.

I vårt uppdrag ingick att delta i förändringsarbetet av Östra Gårdsten som helhet, inklusive arbetet med medverkan vid mobilisering och hyresgästinflytande. Vi har även tagit fram alla handlingar från bygglov till byggande. Det genom åren blivit mycket presentationsmaterial, förfrågningsunderlag och bygghandlingar i olika etapper för den omfattande delupphandling som Gårdstensbostäder valde att genomföra.

Betongelementen på höghusfasaderna hade till exempel fått omfattande frostsprängningar som gjorde att de höll på att falla sönder, men även entréer, balkonger och gårdar behövde en rejäl uppfräschning. Invändigt fanns också flera problem; tvättstugorna i källarplan var så små och mörka att många hyresgäster kände sig otrygga där. Skadegörelse var tyvärr också mycket vanligt, inte minst i källarlokalerna. Som om inte detta vore nog, låg antalet outhyrda lägenheter mer än 25 % – en tickande bomb för en hyresvärd.

Rivning var inte aktuellt. Gårdstensbostäder var i det här läget i full gång med att ge delar av Västra Gårdsten en ny kostym och nu ville man fortsätta på den inslagna vägen. Genom visionärt och metodiskt arbete skulle Östra Gårdsten bli mer attraktivt och uthyrningen öka. 

UTMANINGARNA

Ur arkitektonisk synpunkt var ett av de större problemställningarna Östra Gårdstens skala, där 7 stycken långa och nästan identiska lamellhus dominerade omgivningen. Den 1000 meter långa och 8 våningar höga raden av grå betongfasad kändes enformig och nästan ogenomtränglig. Därför var ett av huvudmålen att helt förändra synintrycket genom att bryta ner volymerna till en greppbar och mer mänsklig storlek. Gårdstensbostäder ville även omdisponera något bland lägenheterna för att skapa lite fler större lägenheter vilket efterfrågades bland hyresgästerna.

Michael Pirosanto, vd för Gårdstensbostäder, framhåller de boendes engagemang som nyckeln till stadsdelens uppryckning. Och när han med glädje pratar om de över 1000 nya lägenheter som ska byggas, är det bostadsrätter, villor och radhus han framhåller.

SOCIALA VÄRDEN

Gårdstensbostäder har utarbetat en tydlig vision för framtidens Gårdsten som innefattar en stadsdel med aktiva invånare, där människor tar ansvar för den miljö de lever i. De vill skapa ett område där den nya generationen tror på framtiden och detta har varit en ledstjärna även för projekteringsgruppens arbete. Tidigt under projekteringen av första höghuset i söder anordnades en omfattande mobiliseringsprocess. Nu skulle alla boende tillfrågas om sina idéer och önskemål. Alla hyresgäster fick t ex personligt besök med inbjudan till första informationsmötet – det betonades hur viktigt det var att just de kom och berättade. 

Kontakten mellan Stadsbyggnadskontoret, Stadsmuseet, Gårdstensbostäder och oss var mycket omfattande och tät under hela denna process. Och ganska snabbt hittade vi en bärande idé kring olika former av terrasslösningar. Husen ligger ju fritt i nord-sydläge samt med en fantastisk utsikt mot västerhavet och Vinga, så visst vore det fint att kunna erbjuda hyresgästerna stora terrasser och uteplatser i söderläge. Så fick det bli!

När nu huvudidén var klar och Gårdstensbostäder fått klartecken från Byggnadsnämnden och Stadsbyggnadskontoret var det dags för hyresgästerna att komma med och påverka mer kring olika former av detaljlösningar. Tillsammans med Gårdstensbostäders ledning, Stadsbyggnadskontoret, projektledning och boende diskuterade vi olika förslag kring hur en förändring av fasadgestaltningen och husens framtida upplevelse skulle kunna genomföras. Vi testade många alternativa idéer och lösningar i början. Vårt mål var att hitta ett mönster som kunde varieras för att kunna ”bryta ner” höghusvolymerna. I stället för en rak och likformig ”betongmur” skulle Östra Gårdsten få en ljus, levande och varierad siluett.

Då husen består av ett smart betongelementsystem försvann några av de vildaste förslagen tidigt på grund av att de visade sig vara tekniskt omöjliga att bygga. Andra förslag försvann helt enkelt för att de inte var tillräckligt anpassade till sin omgivning. 

Tack vare den täta kontakterna med de boende blev många saker tydliga för oss. En av dem var hur stolta de boende är över sin stadsdel. Men visst fanns det saker att förbättra. Många betonade t ex vikten av att området utformas så att det blir tryggt och säkert, något som vi jobbat mycket kring. Några andra exempel på de saker som här förbättrades efter hyresgästernas påverkan är var nytt elektroniskt låssystem, förbättrad belysning både ute och inne, bastu samt övernattningslägenheter för anhöriga och vänner.

Vidare ville många kunna påverka sitt boende mer och här tillkom t ex individuell mätning av el och värme samt rörfästen utanför varje lägenhet för att lättare kunna montera parabolen och få in favoritkanalen. Men självklart är det en mängd andra åtgärder som genomförts, nya uteplatser, större och fler balkonger som även delvis är inglasade.

När förändringsarbetet startade låg tyngdpunkten på förändring av höghusen och deras siluetter. Men tiden har uppdraget utvecklats mot en allt bredare helhetssyn på området. Exempel på detta är uppfräschningen av låghusen, gårdarna och marken mellan höghusen. Men listan på sidouppdrag för att förbättra området för de boende kan göras mycket längre.

RESULTATET

Det har skett en märkbar attitydförändring till Gårdsten som område, både bland Gårdstensbor och andra Göteborgare. Plötsligt lockar lägenhetsvisningarna helt ”nya” kundgrupper till området. Boende i innerstan kommer hit, trivs och bosätter sig. Tomma lägenheter går åt som smör i solsken och bland de som länge trivts i området växer självförtroendet när de ser att ännu fler gör det och vill stanna kvar. Sedan 2016 har brottsligheten minskat med 20 procent i Gårdsten och sedan mars 2019 har området formellt tagits bort från polisens lista över särskilt utsatta områden. Allt det här känns som kvitton på att förändringsarbetet varit lyckat.

Gårdstensbostäder vill skapa ett område där den nya generationen tror på framtiden och detta har varit en ledstjärna även för projekteringsgruppens arbete.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Nybyggnad

UPPDRAGSGIVARE: Härryda kommun

ORT: Mölnlycke fabriker, Mölnlycke

ÅR: 2019

BRUTTOAREA (BTA): CA 6 400 KVM

(85 m lång, 43 m bred och 11 m hög)

BYGGHANDLING: Liljewall

PROJEKTTEAM

Bo Svensson

Uppdragsansvarig arkitekt

 

Claes Johansson

Handläggande ingenjör

 

Ida Sjöholm

Visualisering

KONTAKT

Claes Johansson

0765-48 70 62

cljo@liljewall.se