top of page

Furulund

I Partille ska Furulunds centrum utvecklas till en mer attraktiv centrummiljö med bostäder, närservice och en mer stadsmässig Landvätterväg. I samband med denna förädling har Liljewall tagit fram en strukturplan och ett gestaltningsprogram för att ange ambitionen och kvalitetsnivån för gestaltningen av gaturummen.

I Furulunds centrum finns flera offentliga verksamheter som är viktiga för hela kommunen. Här finns en möjlighet till förnyelse, komplettering och utveckling av befintlig bebyggelse.

Arbetet har omfattat en komplex skissprocess med över 12 kvarter i anslutning till statliga prioriterade vägar och befintlig bebyggelse. Marken ägs av olika parter och Liljewall har styrt en skissprocess som inkluderat olika markägare, deras respektive arkitektkontor, kommunala förvaltningar och tekniska konsulter.

Strukturplanen har levererats i volymskisser som publiceras först vid samråd. Liljewalls digitala verktygslåda har nyttjats genom skissprocessen och kvalitetssäkrat strukturen utifrån solljus, dagsljus och buller. Hänsyn har tagit till gröna kilar, stråk och platser för barn och unga, kommersiella lokaler, en begränsande trafikstruktur och en parallell vägplan för Landvettervägen.

Entré centrumstråk från Landvettervägen_medfärg.jpg

Efter strukturplanens färdigställande fortsatte uppdraget med ett gestaltningsprogram som tagits fram tillsammans med planbestämmelser. Gestaltningsprogrammet går igenom övergripande karaktärer av allmän plats och kvartersmark men också detaljerad styrning av så kallade kvalitetsmarkörer – de gestaltningselement som får effekt på känslan av kvalitet.

Furulund centrum ska utformas till en småstadskaraktär med varma, dova färger, naturmaterial, sadeltak, regelbunden fönstersättning och markerade bottenvåningar.

Torget och P-huset_senaste_färg.jpg

Vi på Liljewall är glada och tacksamma för ett gott samarbeta med alla parter, och en kreativ process som hanterat många svårigheter på vägen.

VERKTYG FÖR EN EFFEKTIV DESIGNPROCESS

Digital

Toolbox

I vår digitala toolbox har vi samlat några av de parametriska verktyg vi använder för att lösa olika återkommande problem tidigt i ett byggprojekt. Med dem kan vi både skapa en flexibel modell och få med analyser från dag ett. Det förenklar arbetet framåt med att realisera just ditt projekt. Vi hjälper dig att hitta rätt från början och skräddarsyr ett paket av verktyg som möter just ditt projekts utmaningar.

VSC2.gif

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Strukturplan, gestaltningsprogram

UPPDRAGSGIVARE: Partille kommun

ORT: Partille

ÅR: 2021-2022

PROJEKTTEAM

Hillevi Kittel

Uppdragsansvarig arkitekt

Åsa Askergren

Handläggande arkitekt

Jacob Hallquist

Medverkande arkitekt

Cecilia Windh

Samhällplanerare

Caroline Mattsson

Trafikplanerare, Trivector

KONTAKT

Hillevi Kittel

0765-48 70 26

hiki@liljewall.se

bottom of page