top of page
Förmannen_Markperspektiv_LILJEWALL_240415.jpg

Förmannen

Den nya bebyggelsen i kvarteret Förmannen hämtar inspiration från - och knyter an till - Alingsås särart, karaktär och
byggnadstradition. Stadsdelen utvecklas i linje med det som i stadsplanen beskrivs som kvartersstaden, men
med en något öppnare struktur. Kvarteren bjuder in till en välkomnande, trygg stadsdel som är öppen och
tillgänglig för besökare och kringboende.

Gatorna kantas av trädrader och en öppen dagvattenhantering ger möjlighet för gestaltning som bygger på
ekosystemtjänster

GESTALTNINGSPROGRAM

Bebyggelsen inom planområdet utgörs av bostadshus i tre till fyra våningar samt en förskola i två våningar. Taklandskapet präglas av sadeltak i något skiftande höjder och takvinklar. Takkupor, frontespiser och mindre
förskjutningar i fasadliv skapar en sammanhållen variation längs gatorna. 

Takens ytskikt domineras av tegel, papp eller plåt.

Fasader utförs i trä, tegel eller puts och ges en tydligt markerad sockel. Balkonger byggs i första hand mot gårdar, men kan tillåtas mot gator där balkonger med ett mindre djup också bidrar till en grön, trygg och social tillvaro. Fönstersättningen är regelbunden och harmonisk. Materialen är hållbara och gedigna och detaljerna omsorgsfullt bearbetade, framförallt vid platser där många människor rör sig. Färgsättningen är sammanhållen men varierad inom hela planområdets bebyggelse och består av materialens egna kulörer eller de som ges av naturliga pigment.

Förmannen_trämodell_flygvy_LILJEWALL_230926.jpg

GRÖNA GATURUM OCH GÅRDAR 

Gaturum och gårdar är gröna och luftiga. Inom kvarteren skapas förutsättningar för odling och gemenskap mellan boende. Kvarteren sluts mot gator med hjälp av häckar, plank och komplementbyggnader medan öppningar i form av grindar, portiker och portar ger kontakt mellan gata och gård. Inblickar till gårdar och kvarter skapar trygghet och överblickbarhet.

Förskolan placeras centralt i området. Även barnens utemiljö avgränsas av häckar och plank. Förskolegården ges en parkkaraktär med både lekplats och på sikt större träd och kan fungera för både rekreation och lek utanför förskolans öppettider.

Färgsättning med inspiration från den för Alingsås typiska färgskalan, samt omsorgsfull gestaltning med tydligt ordnad relation mellan krona, kropp och bas, utmärker gestaltningsprogrammet för kvarteret

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Underlag för detaljplan
UPPDRAGSGIVARE: Alingsåshem AB

ORT: Alingsås

ÅR: 2020-2023

PROJEKTTEAM

Karl Palmberg

Uppdragsansvarig arkitekt

Fanny Sernhede

Medverkande arkitekt

Gustaf Hammerbo

Medverkande arkitekt

Isabella Bergh

Handläggande planarkitekt  

KONTAKT

Karl Palmberg

0709-14 79 86

kapa@liljewall.se

bottom of page