top of page
AKERHUS_interior_workshop_2000pixlar.jpg

Verkstäder

Follo Museum

I naturskönt läge i vårt grannland Norge har Lilljewall deltagit i en öppen idétävling. Uppdraget var att skapa en vision för nya verkstäder till Follo Museum i Akershus utanför Oslo. Verksamheten syftar till att bevara och främja hantverk på regional och nationell nivå. Av 121 bidrag tilldelades vi en andraplats med fina omdömen.
Akershus_Perspective_Mezzanine.jpg
AKERHUS_exterior_crispy_day_2000pixlar.j

Utformningen har en identitet som växt ur norsk träbyggnadstradition.

Öppen konstruktion med reglar och takstolar sätter tonen interiört. Trä från mark till tak ger en sympatisk byggnad med ett säreget uttryck som står sig över tid.

ÄSSJAN

Ässjan som fått ge namn till vårt förslag är smedjans öppna härd, dess öppna form ger luftning till elden. I verkstadens utformning har den inspirerat till ett stort takljus som under dagen skapar ljusa verkstäder och mot kvällen skapar ljuset inifrån byggnaden ett glödande sken upp ur taket som ger byggnaden en skiftande karaktär över dygnet och växlande med säsong.

AKERHUS_exterior_shiny_night_2000pixlar.
22000300_Akershus_Facade_South_A1_200_Co

GESTALTNING & ORIENTERING

Volymen på byggnaden är hämtad från ladans tydliga form och konceptet har därmed fått bygga på en välbekant typologi som får en modern framtoning i sin bearbetning. Relationen mellan ute och inne är påtaglig med platser både under fri himmel och under tak. Trä står i centrum både interiört och exteriört och skapar en sammanhållen och stark gestaltning.

Akershus_BAS_Diagram_HJÄRTA.jpg

KONCEPT

Byggnadernas placering skapar ett grönt centrum tillsammans med det befintliga museet.

Akershus_BAS_Diagram_FLÖDE.jpg

FLÖDE

Gångstigar slingrar sig över tomten och skapar kopplingar.

Akershus_BAS_Diagram_funktion.jpg

FUNKTIONER

Platsen innefattar stor variation i funktioner

och aktiviteter.

Akershus_BAS_Diagram_GRÖNSKA.jpg

GRÖNSKA

Byggnaderna befinner sig i naturen, med den omkringliggande skog såväl som den gröna gård

som skapas i mitten.

IMG_5962_PS.JPG

Stenblock och träd som får ge upp sin plats åt byggnaden tas omhand om och får nytt liv. De återfinns som eldstad med sittplatser, bänkar och att för att markera entré och balanslekar och informella sittplatser längs gångvägen söderut.

Akershus_Perspective_Entrance.jpg

Både ute och inne har fokus legat på att skapa rum för många olika situationer, för såväl arbete som möte. Organiseringen utgår ifrån hur funktionerna kan samverka på olika sätt. I grunden är verkstaden ett stort flexibelt rum där de olika arbetsformerna får sin plats. Konstruktionens rutnät möjliggör flexibla rumsindelningar. Öppet ställs mot slutet, smutsigt mot rent och med hänsyn för hög till låg ljudnivå.

Situationsplan 1.200  201111-01.png
Hantverkskompetens och kunskap kring träets egenskaper i konstruktion och som stämningskapare har varit ledande i vårt förslags ikoniska gestaltning.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Tävling

ORT: Akershus

ÅR: 2020

PROJEKTTEAM

Jeff Robles

Arkitekt

Aron Wigh

Arkitekt

Amanda Möller

Arkitekt

Anna Eklund

Landskapsarkitekt

Liv Augsburg

Arkitektpraktikant

Karl-Johan Bexér

Visualisering

Christoffer Thulin

Visualisering

KONTAKT

Marcus Bergerheim

0765 48 70 67

mabe@liljewall.se

bottom of page