top of page
Fängelset 2 modellbild.jpg

Fängelset

Det före detta fängelset i centrala Kristianstad ska få nya grannar. Liljewall har på uppdrag av Obos Kärnhem och Klarabo tagit fram gestaltningsförslag och detaljplan för att förtäta kvarteret med cirka 180 lägenheter. Fängelsebyggnaden får en central placering i det nya kvarteret och sektioner av fängelsemurar och rastgårdar bevaras som inslag i de nya bostadsgårdarna.

Bostadskvarteret är en utveckling av rutnätsstaden i söder och skapar en harmonisk övergång till villakvarteren i norr.

FRÅN FINKA TILL TENTA

Länscellsfängelset i Kristianstad togs i bruk 1846. Huvudbyggnaden utformades i nyklassicistisk arkitektur och är till exteriören ett av de bäst bevarade T-formade fängelserna i landet. Runt om den kulturhistoriska byggnaden finns fängelsemuren, rastgård och delar av köksträdgården kvar. Anstalten lades ned 2013 och har sedan 2017 använts som studentboende.

I början av 2021 inleddes processen att avyttra delar av fängelset till Obos Kärnhem och Klarabo som ska utveckla ny bostadsbebyggelse i kvarteret. Liljewall fick uppdraget att ta fram ett gestaltningsförslag för förtätningen av detta historiska kvarter.

fängelset_illustratiopnsplan_updated.png

VÅRT FÖRSLAG

För kvartersmarken runt om fängelsebyggnaden har Liljewall tagit fram förslag på två bostadshus i 2-7 våningar. Bebyggelsen bildar tillsammans ett sammanhållet kvarter som blir en utveckling av rutnätsstaden. Genom kvarteret skapas ett nytt gångstråk som förbättrar tillgängligheten i området.  Bostadshusen och utemiljön är anpassad för att bevara fängelsebyggnadens solitära placering i kvarteret och så att dess monumentala inslag i Kristianstads stadsbild bevaras.

Fängelset analys1.png

GÅRDSRUM

Ytan framför fängelset utformas till en öppen gårdsplan som värnar och framhäver fängelsebyggandsens fria placering. Genom att skapa en rumsbildning längs med gångstråket öppnar gården upp för liv och rörelse samt spontana möten. På den östra gården behålls sektioner av fängelsemuren och den karaktäristiska tårtbitsformade rastgården som inslag i den nya utemiljön.

Fängelset analys2.png

STRÅK

För att öka tillgängligheten mellan kvarteren norr och söder om planområdet föreslås ett gångstråk anläggas från Fästningsgatan över fastigheten till korsningen Götgatan/ Föreningsgatan.

Fängelset analys3.png

BYGGNADSHÖJDER

Förslaget följer planprogrammets intentioner med att möjliggöra en högre bebyggelse mot Götgatan, som sedan trappas ned mot villabebyggelsen i norr. I bottenplan på den lägre byggnadskroppen mot Österlånggatan föreslås en portal skapas för att skapa en öppenhet mellan gaturummet och bostadsgården samt för att möjliggöra ett siktstråk mellan gatan och fängelsebyggnadens östra fasad.

Fängelset analys4.png

SIKTLINJER

Byggnadshöjderna och gångstråkens placering gör att fängelsebyggnaden blir synlig från alla väderstreck så att dess framträdande roll i stadsbilden bevaras.

12119200_Fängelset2_Perspective_Courtyard_2-compressed.png

De nya bostadshusen fyller kvarteret med nytt liv samtidigt som de framhäver fängelsebyggnadens monumentala placering i stadsbilden.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Detaljplan

UPPDRAGSGIVARE: Obos Kärnhem, Klarabo

ORT: Kristianstad

ÅR: 2021-

PROJEKTTEAM

Gustav Karnell

Uppdragsansvarig planarkitekt

Jörgen Åkerlund

Uppdragsansvarig arkitekt

Jeff Robles

Handläggande arkitekt

Rebecca Eriksson

Handläggande landskapsarkitekt

KONTAKT

Gustav Karnell

0708-31 26 03

guka@liljewall.se

bottom of page