top of page

Carnegie Brygga

Här samspelar det stora och det lilla. Här kröker gatorna. Här höjer sig och sänker sig landskapet. Här möter nya gavlar gamla. Genom att ta avstamp i historien och platsens DNA skapar vi en blandning av bostäder, verksamheter, verkstäder, caféer, utbildningslokaler och mindre butiker som möjliggör stadsliv dag som kväll. Carnegie Brygga tar vidare den levande konst- och kulturmiljö som under decennier har vuxit fram i Klippan och stärker det kluster som redan idag är ett populärt besöksmål i Göteborg.
IMG_1541.JPG

På 1850-talet etablerade skotten David Carnegie ett porterbryggeri och sockerbruk i Klippan. För att få arbetare till sitt bruk lät han bygga bostäder, skolor, sjukhus och en kyrka i området. 

IMG_1532.JPG
D._Carnegie_&_Co..jpg

FÖRUTSÄTTNINGAR

Carnegie Brygga blev det vinnande förslaget i markreservationstävlingen som Göteborgs fastighetskontor utlyste under hösten 2018. Området för markreservation ligger i anslutning till Klippan på den norra sidan av Jaegerdorffsmotet i Majorna i Göteborg. Platsen gränsar till det kulturhistoriskt värdefulla Klippanområdet, Oscarsleden och Majnabbeterminalen (Stena Lines Tysklandsterminal). Markreservationen omfattar preliminärt minst cirka 120 bostäder i flerbostadshus, utbildningslokaler samt eventuella verksamheter/kontor.

2 orientering_1.jpg

Carnegie Brygga ligger i det kulturhistoriska området Klippan. Klippan kan sägas vara Göteborgs första riktiga hamn, eftersom man helt enkelt inte kom längre in i älven då den var för grund. Därefter skedde omlastning till hemförarbåtar, som förde varor och passagerare vidare in mot staden. 

ANALYS

På Carnegie Brygga ryms en mångfald av upplåtelseformer, verksamheter, lägenhetstyper och boendemiljöer. Området formar med sin struktur och sitt koncept en inkluderande, variationsrik och tillgänglig plats, öppen för hela staden. Förslaget tar hänsyn till de ekologiska förutsättningar som redan finns, men också som bör skapas och förstärkas på platsen. Genom att koncentrera byggnationen på de befintliga parkeringsytorna använder vi endast redan hårdgjorda ytor. Mot Oscarsleden föreslår vi en flexibel byggnad som i likhet med Klippans äldre hus är robust och långlivat. Buller, risk, skyfall och stigande hav – lösningarna är en del av helhetsgreppet och utformningen.

views.jpg

Utblickar och siktlinjer

dagvatten.png

Dagvatten

Dagvattenhanteringen med gröna öppna regnbäddar ger den nya bebyggelsen ett mervärde till platsen och skapar goda förutsättningar för en långsiktig ekologisk robusthet.

rörelser2.jpg

Rörelse

buller.jpg

Buller

En del av bebyggelsen i Carnegie brygga ställer extra höga krav på genomförandet beroende på omgivningens påverkan. Mot Oscarsleden finns krav när det gäller risk och buller, men kraven kan ändras och då ska även byggnadens innehåll kunna ändras.

ETT FRAMTIDSSÄKRAT BYGGANDE

Förslaget bygger på att fånga Klippans själ och har starkt fokus på kultur som platsskapare och identitetsbärare. Idén om en uppbruten stadsstruktur ger goda förutsättningar även för allmänheten att nå vattnet. Generösa öppna ytor mellan husen gör att förslaget upplevs som en stadsmiljö snarare än en renodlad bostadsmiljö. Tullhusbryggan återskapas och vi föreslår en ny brygga längs med älvkanten, vilket även det möjliggör en förbättrad tillgänglighet till vattnet. Den nya stadsdelen blir på så sätt inte bara för de boende, utan även en plats för arbete och besök i den vattennära miljön.

handritat.jpg

Den centralt belägna parken utgör en viktig lugna för området, dels som utemiljö för utbildningslokalerna men även som grön oas för boende och besökare. Med hjälp av parken skapas även en mjuk övergång till det kulturhistoriskt värdefulla Klippanområdet.

6 Situationsplan.jpg

Genom utvecklingen av Carnegie Brygga, med både nya bostäder och lokaler för olika typer av verksamheter, kan den nya stadsdelen bli en tillgång för hela Göteborg. 

Carnegie Brygga formar med sin struktur och sitt koncept en inkluderande, variationsrik och tillgänglig plats – öppen för hela staden.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Markreservation

UPPDRAGSGIVARE: Riksbyggen, Dickssonska stiftelsen och Hemsö

ÅR: 2018

SAMARBETE MELLAN: Stadsbyggnad och Kulturmiljöer

PROJEKTTEAM

Karl Palmberg, uppdragsansvarig

Joanna Henje, handläggande arkitekt

KONTAKT

Karl Palmberg

0709-14 79 86

kapa@liljewall.se

bottom of page