top of page

DIGITAL ANALYS AV BOSTADSKVALITETER - DAB

De digitala analyserna i DAB bygger på forskningsprojektet MAB – Manual för Analys av Bostäder, ett projekt som drivs av Chalmers och Framtiden fastighetsutveckling. Projektet försöker sätta konkreta siffror på arkitektoniska kvaliteter såsom hur en bostad upplevs eller kan användas flexibelt. De knivskarpa definitionerna programmeras i projektet DAB för att snabbt kunna utföra analyserna på en digital planlösning. Genom strategisk gruppering av analyserna kan bra resultat uppnås även när vissa kvaliteter står i direkt konflikt med varandra, såsom möblerbarhet och rundgång. En god planlösning kan inte göra allt samtidigt, men bör göra så mycket den kan.

DSC07211_1.JPG

DAGSLJUSINDIKATORN (VERTICAL SKY COMPONENT)

Med hjälp av enkla volymer och en modell av kringliggande markhöjder och bebyggelse kan en dagljusanalys göras i tidigt skede. Vi mäter Vertical Sky Component (VSC) som har en direkt koppling till dagsljusfaktor vilket är myndighetskrav. VSC är ett mätvärde på hur stor del av himmelsljuset som når fasaden, efter att ha blivit skymd av omkringliggande bebyggelse eller topografi. Medan dagsljusfaktor kräver storlek och placering av fönster samt planlösningar för att kunna mätas kan VSC mätas enbart beroende på omgivningens utformning. Problemområden markeras på fasaden i 3D-fönstret och en indikator för projektet visas i diagram som hjälp i skissandet. Det blir en bra indikation redan i de första skisserna på förutsättningarna för uppfyllda myndighetskrav i senare skede.

TILLGÄNGLIGHETSGRANSKAREN

Tillgänglighet handlar om livskvalitet för så många människor som möjligt. Att kunna röra sig fritt, tolka och förstå sin omgivning och vara en del i gemenskapen. I bostäder är många mått för tillgängliga rum, passager och ytor styrda av Boverkets byggregler. För att säkerställa att reglerna uppfylls i våra bostadsplaner har vi utvecklat automatiserad granskning av tillgänglighet i planritningar. Arkitekten får då en indikation på om kraven är uppfyllda eller ej, och kan sedan gå igenom projektet med någon av våra tillgänglighetssakkunniga som kan bidra med expertis om mer komplexa tillgänglighetsfrågor.

Allmanna-vagen_01_web.jpg

VERKTYG FÖR EN EFFEKTIV DESIGNPROCESS

Bostads-

kvaliteter

Liljewall har länge varit engagerade i forskning kring bostadskvaliteter och hur en planlösning blir ett hem där liv kan levas och familjekonstellationer förändras. För att ta stöd av digital analys i kvalitetsbedömningar ingår Liljewall i forskningsprojektet ”Digital Analys av Bostadskvaliteter - DAB” på Chalmers. Planlösningar analyseras digitalt utifrån funktion, rymlighet och relation till utsidan nedbrutet i 12 kategorier. En matematisk formel för möblerbarhet, kvarboende eller rundgång (med stöd i forskningsvärlden) blir i verkligheten ett hem där man kan åldras, bli fler i familjen eller ha spring i benen.
bottom of page