top of page
AXEL_EBBE_Exteriör_Liljewall_uppdatering_220531.jpg

 
Restaurering och tillbyggnad konsthall / Trelleborg

Axel Ebbes konsthall

Sedan invigningen 1935 har Axel Ebbes samlade verk funnits i konsthallen och projektet ska långsiktigt förvalta det unika arvet efter Axel Ebbes konstnärskap. Kontinuitet, hänsyn och utveckling är ledorden nu när konsthallen ska byggas till. Tillsammans med konsthallen skapar tillbyggnaden goda förutsättningar för att bevara en kulturhistoriskt viktig byggnad och kunna verka som en samtida och modern kulturinstitution, för att nå fler besökare i Trelleborg.
I januari 2020 fick Liljewall i uppdrag att ta fram en skiss på en tillbyggnad till Axel Ebbes konsthall. I nära samarbete med verksamheten, beställare och antikvarie har vi landat i en tillbyggnad som kompletterar konsthallen som är ritad av arkitekten Carl-Axel Stoltz, med en ny årsring.
Tillbyggnaden som utgör 678 kvm, tillför nya rum som gör att verksamheten kan utvecklas på lång sikt och i staden kommer byggnaden rama in en ny entréplats till stadsparken. 
Museichef Håkan Aldén studerar modell över Axel Ebbes konsthall_edited.jpg

TILLBYGGNADEN

Utmaningen i detta projekt är att hitta det optimala flödet för verksamhetens placering av funktioner och hur den nya byggnadsvolymen möter omgivning och konsthallen på ett respektfullt sätt. Tillbyggnaden nyttjar så mycket som möjligt av tomten och ligger inplacerad mot stadsparken.

AXEL EBBE_syd fasad.jpg
AXEL EBBE_väst fasad.jpg
Axel Ebbe_3d_diagram_210920_6_edited.jpg

Axel Ebbes konsthall har ett tydligt funktionalistiskt formspråk, där två parallellförskjutna byggnadskroppar visar väl komponerade fasader med tydliga hierarkier som i sin enkelhet ger ett tungt och stabilt uttryck medan den västra fasadens stora glasade fönsterband ger luft och rymlighet interiört. Byggnaden har uttrycksfulla detaljer och en tegelfasad med inslag av natursten. Tillbyggnaden härmar konsthallens formspråk med ett högt rätblock som trappar ned utmed de lägre delarna av konsthallen, så att dess ytterkonturer bibehålls och de nya tilläggen blir avläsbara. Ambitionen har varit att tillskapa en byggnad som öppnar upp mot de publika rummen i gaturummet och mot stadsparken. Där tillbyggnaden ansluter mot konsthallens västra fasad, blir den nuvarande ytterfasaden i tegel ett interiört element och kan ses från utsidan av huset.

IMG_0639_edited.jpg
DSC07591_edited.jpg
IMG_1987.JPG

KONSTHALLEN I STADEN

Tillbyggnaden kommer även innehålla den nya huvudentrén till hela konsthallen och vänder sig mot stadsparken varpå den ursprungliga entrén blir ett smycke och del av en gestaltad entrépark som knyter an till stadsparken. 

Situationsplan 1_500 Farbig.jpg

Tillbyggnaden gör konsthallens baksida till dess nya framsida och en vacker plats att mötas på. Parken blir på så sätt en naturlig del av konsthallen, vilket förstärks genom gallring av siktlinjer, en förskönad parkmiljö och nyskapade sittplatser. Den inre vintertädgården med Axel Ebbes skulpturer och markbeläggning flyttar ut i parken med sittplatser under trädkronorna. Befintliga skulpturer omplaceras i parken och inordnas i en ny helhet mellan insida och utsida. En tydligare koppling till parken var en stark önskan från Trelleborgs stad och är särskilt betydelsefull då Axel Ebbe själv arbetade med relationen trädgård och skulptur.

 

Invigningen av den nya konsthallen sker i januari 2024.

Axel Ebbes Konsthall blir en kulturell plattform som ska erbjuda trelleborgarna och mer långväga besökare engagerande och angelägna kulturupplevelser, utställningar, evenemang, programverksamheter och inte minst pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar.

AXEL_EBBE_Exteriör_Liljewall_kväll_uppdatering_220531.jpg

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställs 2024

UPPDRAGSGIVARE: Trelleborgs kommun

ÅR: 2016-2022

OMFATTNING: Restaurering och tillbyggnad 

PROJEKTTEAM

Jörgen Åkerlund

Uppdragsansvarig

Frida Öhlin

Handläggande arkitekt

Peter Morreau

Handläggande arkitekt

 

Frans Gillberg

Landskapsarkitekt
 

Julia Engberg

Ljusdesigner

Veera Kokko

Ljusdesigner

Arkivfoton

Trelleborgs museum

KONTAKT

Jörgen Åkerlund

0708-910 351
joak@liljewall.se

bottom of page