top of page

Almelund, Kävlinge

Tillsammans med Peab har vi vunnit en markanvisningstävling om totalt 56 hus i det nya området Almelund i Kävlinge kommun. Friliggande villor i olika storlekar, kedjehus samt bostadsrättshus kommer att byggas i anknytning till ett lummigt park- och grönområde. Genom att rita in olika hustyper får området en fin variation och flexibilitet samt händelserika och sammanhållna kvarter.

Lummiga gröna ytor sammanbinder husens privata gårdsrum och på så sätt stimulerar till gemenskap och samhörighet men ändå ger möjlighet för avskildhet och ro. 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Kävlinge är största ort i Kävlinge kommun med nästan 10 000 invånare. Den bebyggelse som framförallt präglar Kävlinge är förra sekelskiftets tegelarkitektur, de storskaliga industriområdena och bostadsområdena som främst byggdes ut under 1960-och 70-talet. 

 

Mellan det öppna skånska landskapet i sydväst och den genuina robusta villabebyggelsen i öster etablerar sig det nya området Almelund som en grön trädgårdsstad med vindlande gångar, gröna bersåer, mötesplatser och cykelstråk. Närheten till kommunikationer och service gör platsen tillgänglig och populär i ordets rätta bemärkelse. 

Markanvisningen innefattade ny bostadsbebyggelse i tre delområden i Almelund. Byggnaderna ska hålla hög klass när det gäller energi, klimat och miljö, och de ska ta hänsyn till befintliga värden och förutsättningar i området. Den nya bebyggelsen ska bidra till att skapa gaturum som är attraktiva och varierande. 

11910800_Almelund_Siteplan_A1_1000_Color

SAMMANFOGAT MED BEFINTLIG BEBYGGELSE

Det viktiga i vårt förslag är att kunna tillföra ny bebyggelse utan att särskilja det nya från det gamla, att det nya ska smälta in i befintliga strukturer och beteendemönster och att stråk och rörelser skall sammanfoga snarare än urskilja. Samtidigt står hållbarhet i centrum och ny teknologi ska synas och verka i den nya delen. Våra hus är lågmälda och tidsenliga, vackra och funktionella, moderna och igenkännbara. 


Vi möter alla väderstreck på ett genomtänkt och logiskt sätt. 
Mot söder möter vi landskapet med traditionella sadeltak och gårdar som vänder sig mot solen och ljuset. I väster bildar husen rum som skapar en lekfull variation utan att förlora rötterna i den traditionella formen och funktionen. Materialen är genomgående hållbara, gedigna och välprövade. 

liljewall_almelund_ang.jpg

PRIVAT/OFFENTLIGT

Det finns en tydlighet i ställningstagandet mellan privat och offentligt i vårt förslag. Det finns i alla boendeformer en välplanerad och väldisponerad privat yta. Till den har alla husen tillgång från den sociala ytan; vardagsrummet och matplatsen. För att underlätta gemenskap och sammanhållning har gemensamma, halvoffentliga ytor planerats i de olika delområdena; gemensamma grönytor som nås från de privata gårdarna, indragna platser vid miljörum som uppmuntrar möten och kontakt. Hur husen vänder sig för att möjliggöra, men inte påtvinga möten. Det offentliga rummet är gator, cykelstråk, parken i söder samt gångslingor runt området. 

Almelund_sketch01.jpg

Mellan husen blir det vindskyddat och plats för lek. Det gröna bjuds in i husen genom stora fönsterytor i de sociala rummen. Runt området går löparslingor och cykelstigar som aktiverar området. I söder har man utsikt över den nya parken och i väster mot åkerlandskapet.

11910800_Almelund_Perspective_sketch02.j

Den gemensamma trädgården i kvarterets mitt bjuder in till allt från grillfester till kollektiv odling för grannskapet. Den erbjuder även platser för personlig rekreation.

Balans mellan enhetlighet och variation har varit en viktig utgångspunkt. Materialen är genomgående hållbara, gedigna och välprövade

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Markanvisning

UPPDRAGSGIVARE: Kävlinge kommun

ORT: Kävlinge

ÅR: 2019

PROJEKTTEAM

Tina Francke

Uppdragsansvarig

 

Jeff Robles

Arkitekt

Christoffer Thulin

Ansvarig visualiserare

 

Ida Sjöholm

Visualiserare

Mattias Hammerman

Visualiserare

KONTAKT

Tina Francke

0765-01 71 44

tifr@liljewall.se

bottom of page