top of page

Alby naturreservat

Vårt förslag går under namnet ”Sekvenser”. Konceptet syftar till att lyfta fram resan som målet. En vandring i Alby bort till Tyresta är en vandring i tiden. I vandringen genom skog och mark bjuder naturen på naturliga tempoväxlingar – skogen som öppnar upp och som sluter sig. Ibland går det snabbare, ibland långsammare. Man stannar upp och blickar ut. Vid varje slut finns en början och vid varje nod, en paus och ett avstamp till nästa väg genom landskapet. 

 I enlighet med det globala målet om ekosystem och biologisk mångfald vill vi bevara, restaurera och säkerställa ett hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten. 

UPPDRAGET

Tävlingen som Tyresö kommun bjöd in till var en allmän arkitekttävling för utformning av entréer till Alby och en nordlig entré till Tyresta i Tyresö kommun. Tävlingen syftar till att skapa välkomnande, trygga och tydliga entréer till Alby naturreservat, en struktur och orienterbarhet på bilparkeringen vid huvudentrén, bättre och säkrare cykelparkering inom det området och en väl gestaltad bro över Nyforsviken. 

Träpålar_färgade.jpg

GESTALTNING

Vi har velat skapa ett tryggt och inkluderande grönområde där alla ska få lika möjlighet att lära om och av naturen genom att uppleva och studera den på nära håll. Genom att uppmuntra till vistelse i natur ökar vi människors förståelse för och känslomässiga band till naturen, och på så sätt skapas en vilja att ta hand om den.

Vi har i förslaget utgått från några fristående träelement. Med sin form och karaktär fångar den besökarens uppmärksamhet samtidigt som de ramar in de olika landskapstyperna; gården, skogen och vattnet – de olika sekvenserna. 

ALBY-TYRESTA_PortenStars_Liljewall_19052

Stolparnas höjd ger liv i gestaltningen och skapar en rytmik och dramatik i porten. 

ORIENTERBARHET

Med ett konsekvent formspråk och materialval gör vi det lätt för folk att hitta både till och inom Alby naturreservat. Tydliga entréer vägleder och vidrör sinnena vid ingångarna till Alby naturreservat. 

Bron 1.2000.jpg

ENTRÉER

En förutsättning för att Alby ska upplevas lättorienterat är att det finns en tydlighet och hierarki i entréerna. När besökaren passerar gränsen till reservatet ska personen veta att den har kommit rätt. Upplevelsen är både visuell och taktil. På var sida om vägen markerar stolpar reservatsgränsen och i mark ligger ett brett band av granit. Vid de sekundära entréerna, Petterbodastråket och Grimmersta, återkommer samma typ av stolpar. 

illustration_1.jpg

GIMMERSTA

Vid Gimmersta skapar trästolpar struktur i parkeringen. Entrén förtydligas av markmaterial i granit och en sekvens stolpar som leder besökaren in i reservatet. 

illustration_3.jpg

NATURRESERVATSGRÄNS

Gränsen till reservatet förtydligas både visuellt och taktilt genom stolpar på vardera sida om vägen och ett markmaterial som markerar entreén.

illustration_2.jpg

PETTERBODASTRÅKET

Gående och cyklister som ankommer norrifrån, tar sig in i naturreservatet via Petterbodastråket. Entrén förstärks med granithällar och en sekvens stolpar.

illustration_4.jpg

LANDSKAPSKARAKTÄRSGRÄNS

De olika sekvenserna mellan landskapskaraktärerna förtydligas med en enkel markering av stolpar som löper längs stigen.

ALBY-TYRESTA_Bron_Liljewall_190524.jpg

Den svepande bron tar ett lätt språng över vattnet för att leda besökarna till andra sidan. Gångbanan är klädd med trätrall och har ett överhäng på vardera sida av stålribbor. De bidrar till en svävande känsla samt skapar en spännande visuell kontakt med vattnet när man rör sig över bron.

Tilläggen känns välbekanta och passande för platsen samtidigt som de bidrar till ett nutida tillägg till Albys historiska tidslinje. 

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Tävling

UPPDRAGSGIVARE: Tyresö kommun

BROKONSTRUKTÖR: COWI

ORT: Alby, Tyresö kommun

ÅR: 2019

PROJEKTTEAM

Nils Ekström

Landskapsarkitekt

 

Tora Myhr

Landskapsarkitekt

Karolina Andersdotter

Landskapsarkitekt

Andreas Johansson

Landskapsarkitekt

Ellen Simonsson

Arkitekt

Ida Sjöholm

Visualiserare

Katarina Morén Styf

Marknad/Copy

Anna Kristinsdóttir

Marknad/Grafisk form

KONTAKT

Nils Ekström

0765-48 70 63

niek@liljewall.se

bottom of page