top of page

Verktyg för utformning framtidens skolmiljöer

#4

Abstrakt tänkande, digital kompetens och samarbetsförmåga kommer vara kärnkompetenser på framtidens arbetsmarknad. Det ställer krav på våra elever. De behöver bli mer effektiva och kreativa, men även mer rofyllda och mindre stressfyllda. Som ett resultat av det går skolan från att vara inriktad mot ämnesbaserad till projektbaserad. Med avstamp i forskning och erfarenhet om fysiska lärmiljöer har vi utvecklat en ”verktygslåda” som vi använder när vi skapar våra lärmiljöer. Den fungerar också som ett stöd för skolplanerare och arkitekter att skapa pedagogiska och kreativt stimulerande miljöer.
Arkitektens verktygslåda för bättre skolmiljöer
innehåller parametrar som påverkar den fysiska miljön, lärmiljöerna och våra sinnesintryck.

De verktyg vi sedan tidigare använder har i mångt och mycket sitt ursprung i tankar om miljön som den tredje pedagogen, myntat av Loris Mallaguzzi som var grundaren till Reggio Emiliapedagogiken. Pedagogiken utgick ifrån forskning kring barnpsykologi och idén om att barn har rätt till estetiskt inbjudande och genomtänkta miljöer som främjar vänskap, relationer, nyfikenhet, kreativitet och lärande. 

Idag ser vi betydelsen av social samverkan som en huvudkomponent både när vi lär och när vi önskar bli mer kreativa. Skolans viktigaste roll som byggnad kommer därför i framtiden att vara huvudplatsen för det sociala samspelet, parallellt med att den digitala revolutionen inom skolvärlden kommer ge möjlighet till större individanpassning.

FÖRUTSÄTTNINGARNA HAR FÖRÄNDRATS

FYSISK MILJÖ

Herrestaskolan 65.jpg

Identitet

En stark identitet i skolans arkitektur gör att byggnaden blir ett varumärke för att attrahera nya elever, medborgare i staden och kvarteret. 

2019-04-16_Daloc_skola_0836 Foto Daloc.j

Rum för lärande

Tillsammans med verksamheten kan vi identifiera arbetsmetoder och barnens behov för att på så sätt skapa rum och platser som passar olika typer av lärosituationer.

Kunskapshuset_byggbild_01_edited.jpg

Struktur

En tydlig struktur förstärker förståelsen för sammanhang, samband och rumsligheter, vilket underlättar orientering och skapar trygghet.

Rudedammsgatan_V5A8031.jpg

Hjärnans kapacitet

Vi optimerar våra lärmiljöer utifrån hjärnans förutsättningar och förmågor, och skapar utrymme för såväl intellektuell analys som emotionell formning.

Unicaskolan 35.jpg

Flexibilitet

Rum som tillåter en flexibel användning eller ger möjlighet att kunna ändra karaktär över en längre eller kortare tid.

_MG_1461_kunskapshuset.jpg

Hållbarhet

En skola ska åldras på ett värdigt sätt, hålla för pedagogiska förändringar som sker över tid, vara en sund och hälsosam miljö att vistas i och på ett socialt hållbart sätt berika närområde.

LÄRSITUATIONER

identifikation.PNG

Identifikation

Genom att identifiera olika  lärsituationer skapas en större medvetenhet kring utformning av våra lärmiljöer.

DSC07251_low.jpg

Skapande

Möjlighet att utforska och att arbeta skapande i samtliga ämnen, förstärker inlärning. Metoden att använda flera sinnen och intryck för att förstärka inlärning kallas för associativa kluster.

Unicaskolan 32.jpg

Socialt samspel

Vi behöver främja utvecklingen av barnens demokratiska relationer till varandra. De ska kunna förstå sin egen roll i det stora sammanhanget och utveckla empatiska förmågor.

Rudedammsgatan_V5A7786_web.jpg

Natur

Naturen ger plats för den lärande leken, ökar motoriska färdigheter och erbjuder rekreation.

DSC07245_low.jpg

Dokumentation

Med dokumentation menar vi att skapa platser för möjlighet till reflektion över sin prestation och på så sätt förankra kunskaperna. Det lyfts fram i läroplanen som del av lärandet.

KÄNSLOR / SINNEN / KROPPEN

Bollebygdskolan-08.jpg

Material

Materialitet stimulerar både det taktila, doft och visuella sinnena och ökar vår förståelse för omvärlden och förstärker inlärning.

Herrestaskolan 26.jpg

Färg

Färg förstärker identitet, formar och förstärker rumsligheter. Färg är även ett verktyg för att strukturera och tydliggöra en byggnad för barn med särskilda behov.

Image by Owen Beard

Digitala verktyg

För att ta tillvara de enorma möjligheter som den digitala utvecklingen ger behöver vi ge bästa förutsättningar för digital utveckling i våra byggnader.

Unicaskolan 24.jpg

Ljus

Rätt ljus för rätt typ av inlärning. Dagsljus ökar koncentrationen medan färgat ljus ökar kreativitet, formar och beskriver rummet.

Hultskolan_liljewall-storkok_11_web.jpg

Doft / klimat

Lukt är hjärnans kraftfullaste verktyg för att knyta kunskap till och kan trigga minnen. Både doft och klimat har en kraftfull förstärkning vid inlärning.

Bollebygdskolan-09.jpg

Återhämtning

För att fungera bra, ta in och lära sig saker, behöver hjärnan få utrymme för vila. Därför är platser för reflektion, eftertanke platser som blir allt mer viktiga i vårt samhälle. 

_MG_7587_1.jpg

Ljud

Det övergripande målet med god akustik i skolan är att ge bra förutsättningar för skapandet och mottagandet av önskvärda ljud. 

Bollebygdskolan-15.jpg

Rörelse

Inre och yttre miljöer som ger möjlighet till rörelse förstärker hjärnans kapacitet att inhämta kunskap och stimulera till kreativitet.

“Vi vill att barnen ska bli eftertänksamma, kreativa, duktiga på att kommunicera, utveckla
relationer, se samband och lösa problem. Då måste vi skapa miljöer som förstärker sådana
egenskaper.”
Peter C Lippman

Arkitekten Madeleine Nordenknekt och inredningsarkitekten Linda Nilson har studerat dagens lärmiljöer och gjort en förstudie som visar på vilka verktyg vi behöver för att utforma framtidens skolmiljöer.  

Att arbeta med utformningen av skolans rum kräver en medvetenhet och förståelse för hur arkitekturen kan stärka det goda lärandet. Vi hörde oss för med författarna till förstudien, Madeleine Nordenknekt och Linda Nilson, som i en intervju berättar om arbetet och vad de har kommit fram till.

Jubileumsåret 2020

Det här projektet är en av våra 40 skildringar om arkitektur som vi kommer att publicera under året. Det är nämligen ett speciellt år för oss då Liljewall firar 40 år i branschen.  

Skurups vision om den hjärnsmarta skolan har varit bärande genom hela projektet.

bottom of page