top of page

GIS

På regional och kommunal nivå är geografiska informationssystem viktiga digitala verktyg. Vi använder GIS i lokaliseringsstudier som utvärderar restid till framtida målpunkt, med cykel och med bil. Det är ett värdefullt beslutsstöd när samhällsviktiga funktioner ska hitta nya lägen och lokaler. Liljewall har gjort lokaliseringsstudier av exempelvis badhus och brandstationer för att skapa så stor nytta för lokalsamhället som möjligt.

Spatial analys av ett gatunät i större skala är ett värdefullt verktyg för att analysera stadskvalitet och stadsliv. Länkar, stråk och barriärer skapar rörelsemönster i staden så att vissa platser blir mer befolkade än andra. I stadsplanering är påverkan på befintliga och nya gatunät viktigt att analysera för att möjliggöra flöden av människor mellan stadsdelar.

VOLYMSKISSAREN

Volymskissaren är ett skissverktyg som snabbt skapar en helhetsbild av ett eller flera kvarter. Förslaget presenteras både som illustrationsplan, 3D volymer och i diagram, där viktiga nyckeltal presenteras. I tidiga skeden jobbar vi med att ta fram flera olika skissförslag som utvärderas mot ett antal nyckeltal. Vi tar effektivt fram BTA, LOA, parkeringsbehov, servicebehov i form av skolor och förskolor, grönytefaktor samt sol- och skuggstudier och mycket mer beroende på vad projektets nyckelfrågor är.

Med Volymskissaren får vi direkt återkoppling i modell och diagram på vilka konsekvenser till exempel en våning extra eller ett indraget hörn får för de givna aspekterna. På så sätt är alla viktiga parametrar med under hela skissprocessen. Volymskissaren är grunden i många av de analyser vi gör och ett effektivt och interaktivt arbetssätt.

VOLYMOPTIMERING

Det är viktigt att kvartersformer och stadsstrukturer skissas utifrån platsens kontext, lämpligt planeringsideal och mål för förväntad livsmiljö. Detta gör vi manuellt i Volymskissaren. Volymoptimering handlar om parametrisk höjdsättning där olika krav ställs mot varandra och tusentals förslag kan testas digitalt för att landa i ett antal optimerade förslag. ingångsvärdena kan exempelvis vara önskad BTA, Soltimmar på gård eller Dagsljuspotential på fasad.

MARKMODELLERING OCH MASSHANTERING

Genomförbarheten av ett kvarter eller nytt hus börjar alltid i marken. Därför är det viktigt att tidigt ha med mark i 3D i arbetsmodeller och kunna massberäkna skissförslag. Vi tar snabbt och enkelt in höjdkurvor, väglinjer, huskonturer, takhöjder hämtade ur grundkarta eller inmätningar i våra modeller. Markmodellering innebär bland annat höjdanalys för att hitta plan byggbar mark och lutningsanalys för att hitta lämplig dragning av vägar. Masshantering ger en indikation på konsekvensen av ett skissförslag och kan testa hus med eller utan källare och underjordisk parkering samt ge en tidig bild av schaktning, fyllnadsmassor, och släntning.

DJI_0935.jpg

SKYFALLSASSISTENTEN

Extremregn, i kombination med förtätning leder till att översvämningsrisken i samhället ökar. I och med de nya förutsättningarna behöver vi tänka långsiktigt för att förebygga och anpassa våra livsmiljöer för att de ska bli både skyfallståliga och trivsamma, både i stad och på landsbygd. På Liljewall är dagvattensimulering en integrerad del av vårt arbete i kombination med markmodellering. Vi simulerar t ex 10- eller 100-årsregn över ett område och kan pedagogiskt se hur vattnet flödar och ansamlas. Därmed kan vi säkerställa både att våra skisser klarar skyfallen, samt säkerställa påverkan på grannfastigheterna.

croped.png

VERKTYG FÖR EN EFFEKTIV DESIGNPROCESS

Stadsbyggnad

och analys

Stadsbyggnad, detaljplanering och tidiga skeden innebär en mängd olika utredningar och förutsättningar som ska vägas mot varandra. För att kunna ta kloka beslut på rätt grunder är det viktigt att samordna data, analyser och modeller tidigt innan skissarbetet har gått för långt. En god livsmiljö, robusta samhällen och genomförbara detaljplaner bygger på en mängd utredningar och ställningstaganden, där digitala verktyg kan bidra med beslutsstöd i tidiga skeden.
bottom of page