top of page

Selma Stad – C2 &C3

En blandstad växer fram

STATUS

 

UPPDRAGSTYP

 

UPPDRAGSGIVARE

ENTREPRENADFORM


ARKITEKT

 

 

ÅR

ROLLER

 

 

 

 

KONTAKTPERSON

Selma Lagerlöfs torg genomgår en omvandling till mångfunktionell blandstad, med en ny fysisk struktur med en mänsklig skala, större variation och mångfald vad gäller såväl arkitektur som serviceutbud och blandning av människor.

Ett samlat grepp inom staden har resulterat i en ny detaljplan som rymmer cirka 800 nya bostäder, ett torgstråk med lokaler för handel och offentlig service, ett stadsdelshus med kulturverksamheter, en idrottshall och en ny stadsdelspark

 

Vårt uppdrag som projektledare är att stödja Egnahemsbolagets tilldelade markanvisning om ca 111 bostäder, detta med bostads- och äganderätter, i ett punkthus, ett lamellhus samt stadsradhus. 

I denna markanvisning ställer fastighetskontoret krav på att ett hållbart ekologiskt byggande ska främjas och att Program för miljöanpassat byggande tillämpas.

Färdigställande planeras till hösten 2022.

 

BYGGLOVSSKEDE

PROJEKTLEDNING

EGNAHEMSBOLAGET

TE I SAMVERKANSFORM

Oki Doki

Illustration av Wahlström & Steiner
 

2018-PÅGÅENDE

 

LENNART KARLSSON
Projektledning, Byggledare

 

JOHAN BRENDELÖKKEN
Projekteringsledare

MARGARETA TOHVER

Kontrollansvarig

PAMELA PAREDES

Biträdande projektledare

ANDERAS LIFMARK

Miljösamordnare Miljöanpassat byggande

 

bottom of page