top of page

ARKITEKTUR / STADSBYGGNAD / KROKSLÄTT

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSON

PLAN ANTAGEN 2013

 

 

ALECTA & NEWSEC

 

 

2009-2013

 

 

CA 45 000 M2

liljewall_stadsbyggnad

KROKSLÄTT

Göteborg

Liljewall arkitekter är aktiva i utvecklingen av Mölndalsåns dalgång till ett levande stadsstråk. I Krokslätt samarbetar vid sedan 2009 med Alecta & Newsec i förädlingen av ett kvarter och skapandet av en blandstadsdel. Visionen är att skapa en hållbar, levande blandstad med stor attraktionskraft, god tillgänglighet och trygga offentliga rum av hög kvalitet. Det nya kvarteret kommer innehålla cirka 45000kvm bostäder, butiker och andra verksamheter.

 

Inom ramen för planprocessen har en dialog med medborgare, grannar, fastighetsägare och tjänstemän från kommunens olika enheter genomförts. En stadsvandring var utgångspunkt för gemensamma workshops. Barnperspektivet och de sociala konsekvenserna av förnyelsen för de berörda var huvudfokus under workshoparbetet. Många intresseväckande synpunkter framkom, som sammanställdes och har fungerat som förutsättningar för detaljplanearbetet. Återkoppling skedde direkt efter workshoparbetet och senare vid samrådsmöten.

 

Detaljplanen för området vann laga kraft 2014.

UTVALDA PROJEKT

bottom of page