ARKITEKTUR / STADSBYGGNAD + BOSTAD / KALLEBÄCKS TERRASSER - DETALJPLAN

CARNEGIE BRYGGA

Robust och framtidssäker stadsdel

STATUS

UPPDRAGSGIVARE

 

ÅR

ORT

SAMRÅDSHANDLINGAR

BEARBETNING

BRUTTOAREA (BTA)

UPPDRAGSTYP

PROJEKTTEAM

KONTAKTPERSON

MARKRESERVATION

RIKSBYGGEN, DICKSSONSKA STIFTELSEN OCH HEMSÖ

2016-2019

GÖTEBORG

NYRENS

LILJEWALL

CA 20 000 KVM

DETALJPLAN

HILDA ESPLING NORDBLOM
Uppdragsansvarig

EMELIE SILVERTERNA

Handläggande arkitekt

JACOB FLÅRBOCK
Medverkande arkitekt

CHRISTOFFER THULIN
Ansvarig visualiserare

KARL-JOHAN BEXÉR
Ansvarig visualiserare

Carnegie Brygga – en stadsdel som läker och länkar mellanrummen mellan staden och älven, mellan historien och framtiden. En ny del av Klippan men som tar sitt avstamp i Klippans DNA. Här samspelar det stora och det lilla. Här kröker gatorna. Här höjer sig och sänker sig landskapet. Här möter nya gavlar gamla. Carnegie Bryggas nya bebyggelse förhåller sig ödmjuk till sin kontext, men står stark och robust mot dagens och framtidens utmaningar.

Vinst i markreservationstävling

Carnegie brygga blev det vinnande förslaget i markreservationstävlingen som Göteborgs fastighetskontor utlyste under hösten 2018. Området för markreservation ligger i anslutning till Klippan på den norra sidan av Jaegerdorffsmotet i Majorna Linne. Platsen gränsar till det kulturhistoriskt värdefulla Klippanområdet, samt Oscarsleden och Majnabbeterminalen (Stena Lines tysklandsterminal). Markreservationen omfattar preliminärt minst ca 120 bostäder i flerbostadshus samt eventuella verksamheter/kontor.

Förslaget bygger på att fånga Klippans själ och har starkt fokus på kultur som platsskapare och identitetsbärare. Genom att ta avstamp i historien och platsens DNA skapas en blandning av bostäder, verksamheter, verkstäder, caféer, förskola och mindre butiker som möjliggör stadslivdag som kväll. Carnegie Brygga tar vidare den levande konst- och kulturmiljö som under decennier har vuxit fram i Klippan och stärker det kluster som redan idag är ett populärt besöksmål. Idé om en uppbruten stadsstruktur, ger goda förutsättningar även för allmänheten att nå vattnet. Generösa öppna ytor mellan husen gör att förslaget upplevs som en stadsmiljö snarare än en renodlad bostadsmiljö. Tullhusbryggan återskapas och en ny brygga föreslås längs med älvkanten, vilket möjliggör en förbättrad tillgänglighet till vattnet.

 

Ett framtidssäkrat byggande 

Idén om Carnegie Brygga tar hänsyn till de ekologiska förutsättningar som redan finns, men också som bör skapas och förstärkas på platsen. Genom att koncentrera byggnationen på de befintliga parkeringsytorna använder vi endast redan hårdgjorda ytor. Dagvattenhanteringen med gröna öppna regnbäddar ger den nya bebyggelsen ett mervärde till platsen och skapar goda förutsättningar för en långsiktig ekologisk robusthet. En del av bebyggelsen i Carnegie brygga ställer extra höga krav på genomförandet beroende på omgivningens påverkan. Mot Oscarsleden finns krav när det gäller risk och buller, men kraven kan ändras och då ska även byggnadens innehåll kunna ändras. Mot Oscarsleden föreslås en flexibel byggnad som i likhet med Klippans äldre hus är generellt, robust och långlivat. Buller, risk, skyfall och stigande hav - lösningarna är en del av helhetsgreppet och utformningen. Carnegie Brygga formar med sin struktur och sitt koncept en inkluderande, variationsrik och tillgänglig plats, öppen för hela staden.

STADSBYGGNAD+IKON.png
HILDA ESPING NORDBLOM
Arkitekt
Show More
STADSBYGGNAD+IKON.png

LIKNANDE PROJEKT