Vi på Liljewall vill vara goda samhällsbyggare. Det sker till största delen genom våra projekt, men också genom olika forskningsprojekt och utbildningsinsatser. Genom att kontinuerligt driva idéarbete påverkar vi samhället i stort i en önskad riktning. För att ta reda på vilken denna önskade riktningen är krävs samtal, lärande och prövande.

Liljewall har sedan länge samarbetat med högskolor och universitet i olika form. Men en stor förändring skedde under 2017 då Leif Blomkvist Forskningsstiftelse instiftades. Det här blev ett nytt kapitel i företagets historia. I och med stiftelsens arbete har kunskapen om forskning och kontaktytorna mot akademin ökat. En utveckling som vi skett under 2018 är att anställda inom Liljewall har ansökt om medel hos forskningsstiftelsen - något som går helt i linje med stiftelsens önskan. 

Utöver att Liljewall har sin egen forskningsstiftelse att söka medel från pågår flera andra forskningsprojekt där vi är involverade. Här följer en kort sammanfattning: 

Forskning inom vårdarkitektur

Vårdarkitekten Lin Tan medverkar i forskningsprojektet "Program för teknisk standard: Lokaler för psykiatrin", vid Chalmers Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA). Här undersöks vilka lokaler den psykiatriska specialistvården behöver och hur de bör utformas för att bidra till att patienter får så god vård som möjligt. Pågår under 2017 och 2018. 

Via landskapsprojektet på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är vi med i två forskningsprojekt: Fallstudie för tillämpning av PTS (programteknisk standard) för utemiljö (SLU) och Restorativa arbetsplatser (SLU + Vinnova) ????

Vi medverkar även i forskningsprojektet xxxx gällande förlossningsvård, som det idag finns få studier på.

Forskning inom trä

Vi har ett pågående projekt med Luleå tekniska universitet (LTH) angående ytbehandling av träfasader. Här testas trä- och biobaserade byggnadsmaterial, till exempel träpaneler med avseende på fuktdynamiska egenskaper, karakterisering och hållbarhet. I studien ingår även isoleringsmaterial, skivmaterial och modifierat trä. Finansierat av Formas, Tyréns, Heatwood, Ute-Trä, TräCentrum Norr och Liljewall arkitekter.

Forskning inom stadsbyggnad

Via RISE, Research Institutes of Sweden (Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner), som fått pengar från LBF, deltar vi i fallstudier när det gäller dialogprocesser inom arkitektverksamhet.

Långsiktigt samarbete med Chalmers

Liljewall har under senare år skapat en stark förankring mot Chalmers där flera medarbetare är engagerade i utbildning av arkitekter och ingenjörer. Vi är engagerade i flera utskott inom CMB - Centrum för Management i Byggsektorn och är tongivande inom CBA - Centrum för boendets arkitektur. Ett exempel på samarbete är boken Bostäder att trivas i som vi tog fram tillsammans med Ola Nylander och CBA.

 

Sedan 2014 är vårdarkitekten Lin Tan en undervisningsroll som handledare i masterkurserna Urban Design Studio och Healthcare studio på Chalmers. 

Chalmers + Liljewall

Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall arkitekter för en hållbar samhällsutveckling

 

Med Leif Blomkvist Forskningsstiftelse (LBF) vill Liljewall arkitekter stimulera och belöna utbildning och forskning inom arkitektur, konstnärlig gestaltning och hållbar stadsbyggnad. Du som studerar, arbetar eller forskar inom något av dessa ämnen kan ansöka om medel för ditt projekt. Anslagssökning sker löpande och beslut om aktuella forskningsprojekt tillkännages två gånger om året. 

Sitter du inne på en idé? Tveka inte att kontakta oss! Ansökningsformulär och annan information hittar du på stiftelsens hemsida.

Hur vill du att framtiden ska se ut? LBF är en stiftelse som främjar utbildning och forskning inom arkitektur, konstnärlig gestaltning och hållbar stadsbyggnad. Vi ser gärna att du söker medel för din grymma idé!

Leif Blomkvist Forskningsstiftelse 

 

Med Leif Blomkvist Forskningsstiftelse (LBF) vill Liljewall arkitekter stimulera och belöna utbildning och forskning inom arkitektur, konstnärlig gestaltning och hållbar stadsbyggnad. Du som studerar, arbetar eller forskar inom något av dessa ämnen kan ansöka om medel för ditt projekt. Anslagssökning sker löpande och beslut om aktuella forskningsprojekt tillkännages två gånger om året. 

Sitter du inne på en idé?

Tveka inte att kontakta oss! Ansökningsformulär och annan information hittar du på stiftelsens hemsida.

LBFS_logo_black.png
"Vi vill stödja forskningen inom de viktiga samhällsområden där vi verkar, samtidigt som vi vill uppmuntra till en fortsatt stark stadsbyggnadsutveckling"
 
Karl Palmberg, styrelseordförande, Liljewall arkitekter och LBF-styrelseledamot